งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานพัสดุ สินทรัพย์ วัสดุ. สินทรัพย์ การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ๑. ๑. กรณีครุภัณฑ์ได้มาจาก การจัดซื้อ จัดจ้าง และเป็นเงิน งบประมาณแผ่นดิน จะต้องทำการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานพัสดุ สินทรัพย์ วัสดุ. สินทรัพย์ การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ๑. ๑. กรณีครุภัณฑ์ได้มาจาก การจัดซื้อ จัดจ้าง และเป็นเงิน งบประมาณแผ่นดิน จะต้องทำการขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานพัสดุ สินทรัพย์ วัสดุ

2 สินทรัพย์ การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ๑. ๑. กรณีครุภัณฑ์ได้มาจาก การจัดซื้อ จัดจ้าง และเป็นเงิน งบประมาณแผ่นดิน จะต้องทำการขึ้น ทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้เลขทะเบียนครุภัณฑ์จาก ระบบ GFMIS ( แต่ถ้าครุภัณฑ์ได้มาจาก การรับบริจาคหรือซื้อจากเงินนอกงบฯ ไม่ต้องขึ้นทะเบียนในระบบ GFMIS) ๑. ๒. บันทึกขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ในระบบ e-office ๑. ๓. พิมพ์บาร์โค้ด สำหรับติดที่ ตัวครุภัณฑ์

3 การขึ้นทะเบียน สินทรัพย์

4

5 พิมพ์บาร์โค้ด

6 แจ้งซ่อมสินทรัพย์ ๒. ๑ เมื่อครุภัณฑ์ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้ งานได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ถือครอง / ผู้รับผิดชอบ จะต้องทำการบันทึกแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ เพื่อเสนอ หัวหน้างานพิจารณาเห็นชอบ ๒. ๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ตรวจสอบอาการ เสียหายของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ แจ้งซ่อมมา - กรณีที่สามารถซ่อมเองได้โดยศูนย์ซ่อม ไม่ ต้องเสนอพิจารณาอนุมัติ โดยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อม ทำการซ่อมและบันทึกประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ได้เลย - กรณีที่จำเป็นต้องจัดจ้างซ่อม เจ้าหน้าที่ บริหารงานพัสดุ จะประเมินราคามูลค่าซ่อมครุภัณฑ์ จากบริษัท / ร้านค้าที่จะทำการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ก่อนที่ จะบันทึกขออนุมัติซ่อม และเสนอ ผู้รับผิดชอบงาน บริหารพัสดุ ๒. ๓ ผู้รับผิดชอบงานบริหารพัสดุ พิจารณา เห็นชอบ และเสนอ ผอ. รร. ๒. ๔ เมื่อ ผอ. รร. อนุมัติซ่อมแล้ว เจ้าหน้าที่ บริหารงานพัสดุ ทำการจัดจ้างซ่อมและทำการตรวจ รับการซ่อม ๒. ๕ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ทำการบันทึก ประวัติการซ่อมครุภัณฑ์

7 การแจ้งซ่อมสินทรัพย์

8

9 ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ ๓. ๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ บันทึก ขออนุมัติตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ ตามรายการที่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ พิจารณาการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์แล้ว ตาม ประเภทการจำหน่าย เช่น ขายทอดตลาด, ทำลาย, บริจาค, โอน ( กรณีจำหน่ายโดยการ โอน จะต้องระบุหน่วยงานรับโอนด้วย ) และ เสนอ ผู้รับผิดชอบงานบริหารพัสดุ พิจารณา เห็นชอบ ๓. ๒. ผู้รับผิดชอบงานบริหารพัสดุ ที่ รับผิดชอบงานบริหารพัสดุ พิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อ ผอ. รร. ๓. ๓. กรณีเป็นการตัดจำหน่ายโดย วิธีการโอน หน่วยงานที่รับโอนจะต้องทำการ บันทึกรับโอนครุภัณฑ์เพื่อสร้างเลขทะเบียน ครุภัณฑ์ใหม่ในหน่วยงานของตนเองด้วย

10 การแจ้งซ่อมสินทรัพย์

11

12 วัสดุ การนำวัสดุเข้าคลัง ๑. ๑ เจ้าหน้าที่บริหารคลังวัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุ ตาม รายการใบตรวจรับวัสดุ ๑. ๒ เจ้าหน้าที่บริหารคลังวัสดุ ทำ การบันทึกนำวัสดุเข้าคลัง เพื่อปรับปรุง ยอดวัสดุคงเหลือในคลัง ( จะมีการ กำหนดคลังวัสดุของตนเอง )

13 นำวัสดุเข้าคลัง

14

15

16 การเบิกวัสดุ ๒. ๑. เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการเบิกวัสดุ บันทึกขอ เบิกวัสดุ เพื่อเสนอ หัวหน้างาน พิจารณาเห็นชอบ ๒. ๒. หัวหน้างาน พิจารณารายการที่มีการ แจ้งเข้ามาและบันทึกใบขอเบิกวัสดุ เพื่อเสนอ เจ้าหน้าที่บริหารคลังวัสดุ ตรวจสอบและตัดเบิกจ่าย วัสดุคงเหลือในคลัง ๒. ๓. เจ้าหน้าที่บริหารคลังวัสดุ พิจารณาการ ขอเบิกวัสดุและทำการตัดยอดเบิกจ่ายวัสดุในคลัง ๒. ๔. เมื่อเจ้าหน้าที่บริหารคลังวัสดุ ทำการ บันทึกการตัดยอดเบิกจ่ายวัสดุแล้ว จะมีการแจ้งมาที่ ผู้ขอเบิกและหัวหน้างาน ให้ทราบ ๒. ๕. เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกพิมพ์ใบแบบฟอร์ม การเบิกวัสดุ เพื่อให้ หัวหน้างาน เซ็นรับรอง เพื่อ นำมายื่นขอรับวัสดุจากเจ้าหน้าที่บริหารคลังวัสดุ

17 การขอเบิกวัสดุ

18

19

20 การปรับปรุงยอดวัสดุ คงเหลือในคลัง ๓. ๑. เจ้าหน้าที่บริหารคลังวัสดุ ตรวจสอบรายการวัสดุที่ต้องปรับปรุง เพิ่ม - ลดยอดคงเหลือในคลัง เช่น วัสดุใน คลังเกิดชำรุดเสียหาย ซึ่งจะต้องบันทึก ลดยอดวัสดุในคลัง เป็นต้น ๓. ๒. เจ้าหน้าที่บริหารคลังวัสดุ ทำ การบันทึกปรับปรุงยอดวัสดุคงเหลือใน คลัง เพื่อให้ยอดวัสดุคงเหลือในคลัง ถูกต้องตรงกับวัสดุที่มีอยู่จริง

21 การปรับปรุงยอดวัสดุ คงเหลือในคลัง

22

23

24

25

26 การขอเบิกวัสดุ

27


ดาวน์โหลด ppt งานพัสดุ สินทรัพย์ วัสดุ. สินทรัพย์ การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ๑. ๑. กรณีครุภัณฑ์ได้มาจาก การจัดซื้อ จัดจ้าง และเป็นเงิน งบประมาณแผ่นดิน จะต้องทำการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google