งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ใน 8 สาระการ เรียนรู้ อุบลวรรณ แสนมหายักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ใน 8 สาระการ เรียนรู้ อุบลวรรณ แสนมหายักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ใน 8 สาระการ เรียนรู้ อุบลวรรณ แสนมหายักษ์

2 กิจกรรมที่เสริมสร้าง ทักษะชีวิต มีสาระเรื่องราวสถาการณ์ คำถามคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงสู่ การใช้ชีวิตผู้เรียน มีส่วนร่วมคิด พูด วิพากษ์วิจารณ์ทำ สร้างสรรค์

3 คำถามที่เสริมสร้าง ทักษะชีวิต คำถาม R = Reflect = สะท้อน C = Connect = เชื่อมโยง A = Apply = ปรับใช้

4 คำถาม R : Reflect : การสะท้อน ลักษณะคำถาม R – C – A เป็นการถามถึงสิ่งที่ผู้เรียนสังเกตเห็น มองเห็น สัมผัสได้ หรือถามถึงความรู้สึกของผู้เรียนที่เกิดขึ้น ขณะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนั้น ๆ (ปัจจุบันนั้น) เป็นคำถามที่ให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้สึกหรือ มุมมองของตนเองที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติกิจกรรม

5 ตัวอย่ าง “ ในขณะทำกิจกรรม มีคำพูดใดบ้าง ที่ทำให้นักเรียนสบายใจ ทำไมจึง รู้สึกอย่างนั้น ” “ ในขณะฟังข่าว เธอเชื่อทันทีหรือไม่ เพราะเหตุใด ” “ ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนวันนี้ เกิดจากสาเหตุใด ” “ มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้รับ มอบหมายจากเพื่อนให้ไปรายงาน หน้าชั้นเรียน ”

6 คำถาม C : Connect : เชื่อมโยง เป็นคำถามที่ให้ผู้เรียนได้นึกย้อนความรู้ ประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อน (ความรู้ / ประสบการณ์เดิม) แล้วนำมาเชื่อมโยงกับความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์ ที่เกิดจากการเรียนรู้ ในชั่วโมงเรียนนั้น

7 กิจกรรม ที่ 2 กลุ่มวิเคราะห์เพื่อจำแนก ประเภทของคำถาม สะท้อน : Reflect ประยุกต์ : Connect ปรับใช้ : Apply

8 การใช้คำถาม R-C-A * ใช้คำถามการสนทนา “ ชวนคิดชวนคุย ” หลัง เสร็จสิ้นกิจกรรมการ เรียนรู้ * ประเด็นคำถามนำไปสู่ การพัฒนา / สร้างทักษะ ชีวิต ( พฤติกรรมทักษะ ชีวิต 4 องค์ประกอบ ”

9 นักเรียนรู้สึก อย่างไรที่ถูก รบกวนในขณะ ทำงาน - ฟังเพลง - อ่านหนังสือ - จดบันทึก ฯลฯ ประเด็นคำถามต้องถามต่อเนื่องสู่พฤติกรรม ทักษะชีวิต พฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่ง R : Reflect C : Connect A : Apply ที่ผ่านๆ มา นักเรียนเคย ทำงานไม่สำเร็จ เพราะถูกรบกวน/ มีสิ่งอื่นมารบกวน บ้างหรือไม่ ถ้าเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวกับนักเรียน อีก จะมีวิธีจัดการ หรือแก้ไขปัญหา การถูกเพื่อนรบกวน นั้นอย่างไร (โดยไม่ เสียสัมพันธภาพและ งานของเราก็สำเร็จ ด้วย) การควบคุมตนเอง

10 ในระหว่าง ทำงาน นักเรียนรู้สึกว่า มีปัญหา ระหว่างเพื่อน หรือไม่ R : Reflect C : Connect A : Apply ที่ผ่านมา นักเรียนเคยมี ปัญหาที่เกิดจาก การไม่พอใจ คำพูดของเพื่อน หรือไม่ คำพูด นั้นว่าอย่างไร  ในโอกาสต่อไป ถ้ารู้ว่าเพื่อน น้อยใจ เสียใจ จากคำพูดของเรา นักเรียนจะปฏิบัติ ต่อเพื่อนอย่างไร รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา

11 ในกลุ่มของ นักเรียนมี วิธีการเลือก ผู้นำกลุ่ม อย่างไร R : Reflect C : Connect A : Apply ที่ผ่านๆ มา นักเรียนเคยมี โอกาสเลือก ผู้นำหรือไม่ เลือกอย่างไร ถ้านักเรียนมี โอกาสได้เป็น ผู้นำ นักเรียนจะ มีวิธีการทำงาน อย่างไร การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

12 ตัวอย่าง วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่อง ความผิดปกติและโรค ทางพันธุกรรม 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ( ว.1.2) 2. ตัวชี้วัด อภิปรายโรคทางพันธุกรรม ที่เกิดจากความผิดปกติของ ยีนและโครโมโซมและนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์

13 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.1 จำแนกและอธิบาย ความผิดปกติของ พันธุกรรม / โครโมโซม 3.2 สืบค้นข้อมูลและ ยกตัวอย่างความ ผิดปกติ

14 4. สาระเนื้อหา 4.1 ความผิดปกติทาง พันธุกรรม 4.2 โรคทางพันธุกรรม 5. ชิ้นงาน - แฟ้ม ความรู้เกี่ยวกับ โรคทางพันธุกรรม

15 6. กิจกรรมการเรียนรู้ 6.1 สนทนา ทบทวน บทเรียนเรื่องการ ถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม 6.2 แบ่งกลุ่มศึกษา สืบค้น เรื่องความ ผิดปกติ / โรคทาง พันธุกรรม

16 6.3 นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำเสนอข้อมูลจากการ สืบค้น 6.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก โรคทางพันธุกรรมที่เกิด จากความผิดปกติทางโรค โมโซมแบบต่าง ๆ กลุ่มละ 1 โรค ( อาการ สาเหตุ การ รักษา วิธีการที่ผู้ป่วยใช้ ชีวิต ฯลฯ )

17 6.5 นำข้อมูลมาทำแฟ้มโรค ทางพันธุกรรม รูปแบบต่าง ๆ (E – book, หนังสือ, รูปภาพประกอบบทความ ฯลฯ ) 6.6 แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รูปแบบพื้นฐาน 6.7 สรุปความรู้ร่วมกัน

18 คำถาม R “ นักเรียนรู้สึกกังวล เป็นทุกข์ ท้อในการ สืบค้นข้อมูล บ้างหรือไม่ ” “ ถ้าหากเราปล่อยให้เกิดทุกข์ใจบ่อย ๆ ท้อแท้บ่อย ๆ จะเกิดอะไร ขึ้นกับตัวเรา ” C ในสถานการณ์ที่ผ่าน ๆ มา เคยมีเหตุการณ์ อะไรบ้างที่ตนเองหรือบุคคล อื่นมีความสุข A ในโอกาสต่อไปถ้านักเรียนเป็นทุกข์ หรือรู้สึก เครียด จะมีวิธีคลายเครียด ให้กับตนเอง หรือสร้างสุขให้กับตนเองและคนรอบ ข้างอย่างไรบ้าง ?

19 กิจกรรมที่ 3 ฝึกการตั้งคำถาม R – C – A ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้

20  พฤติกรรมทักษะ ชีวิตเป็นอย่างไร ? จะจัดกิจกรรม อย่างไร ใช้สื่ออะไร สร้างทักษะชีวิต ? มีสิ่งใดที่บ่งบอกว่า “ ผู้เรียน ” มีทักษะ ชีวิต ?

21

22


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ใน 8 สาระการ เรียนรู้ อุบลวรรณ แสนมหายักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google