งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Incidence of Thalassemia carrier in Thailand Type trait incidece( %) α- thalassemia 1 4-15 α- thalassemia 2 10-20 β - thalassemia 3-9e Hb Ehal mia 13-50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Incidence of Thalassemia carrier in Thailand Type trait incidece( %) α- thalassemia 1 4-15 α- thalassemia 2 10-20 β - thalassemia 3-9e Hb Ehal mia 13-50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Incidence of Thalassemia carrier in Thailand Type trait incidece( %) α- thalassemia 1 4-15 α- thalassemia 2 10-20 β - thalassemia 3-9e Hb Ehal mia 13-50 Hb Constant Spring 1-11

2 อัตราทารกป่วยเป็นโรคธาลสซเมียชนิด รุนแรง : 1,000 เกิดมีชีพ เขต 10 = 5.7 เขต 9 = 5.8 เขต 8 = 6.0 เขต 4 = 2.5 เขต 6 = 3.5 เขต 5 = 8.8 เขต 7 = 1.5 เขต 2 = 10.5 เขต 3 = 5.5 with 12 = 1.1 เขต 1 = 4.1 เขต 11 = 1.3 รวมทั้ง ประเทศ=5.4 Created เขต Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

3 Beta-thal trait6.05% Hb E trait 11.22% Homo Hb E 0.73% Alpha-thal 1 trait 10.63% Health promotion center Beta-thal major 9:10,000 HbE/beta-thal 19:10,000 Hb Bart’s hydrops 28:10,000 Every 1,000 pregnant will have affected fetus Hb Bart’s hydrops  -Thalassemia major  -Thal/ Hb E disease 2 cases 1 case 3 cases 6 :1000 Affected 24:1000 CAR 2.4% Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

4 ปัญหาที่พบแยกตามประเด็นต่างๆ ► การคดกรองั ►►►► การตรวจยืนยันพาหะของธาลัสซีเมีย การ counseling ิ ►►►►►►►►►►►► การวนิจฉัยก่อนคลอด การยุติการตั้งครรภ์ การบริหารจัดการงบประมาณ การจัดเก็บข้อมูล การประสานงานระหว่างเครือข่าย ความรู้ข้องผู้ให้บริการ การไม่ได้ มาตรวจ มาช้าเกินไป ตามสามีไม่ได้ LaB มีปัญหา ทำได้ดียกเว้น เรื่อง งบประมาณและ การจัดเก็บข้อมูล เริ่มมีปัญหาใน 2- 3 ปีหลัง Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

5 การแก้ปัญหาตาม ประเด็นต่างๆ ►►►►►►►►►► ิ ิ ่ ั การพัฒนาศักยภาพในการ counseling และ screening การตรวจยืนยัน ควรจัดจุดให้บริการที่ชัดเจน มาตรฐานของการ screen ระบบการจัดการเรื่องงบประมาณ ระบบการติดตามประเมินผลของแต่ละขั้นตอนของการ ดําเนินการ  การให้คำปรึกษา แนะนํา  ระบบการเก็บข้อมูล  การควบคุมมาตรฐานการ ทํา Lab Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/


ดาวน์โหลด ppt Incidence of Thalassemia carrier in Thailand Type trait incidece( %) α- thalassemia 1 4-15 α- thalassemia 2 10-20 β - thalassemia 3-9e Hb Ehal mia 13-50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google