งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Incidence of Thalassemia carrier in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Incidence of Thalassemia carrier in Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Incidence of Thalassemia carrier in Thailand
Type trait incidece( %) α-thalassemia α-thalassemia β -thalassemia e Hb Ehal mia Hb Constant Spring

2 อัตราทารกป่วยเป็นโรคธาลสซเมียชนิดรุนแรง : 1,000 เกิดมีชีพ เขต 6 = 3.5
เขต 5 = 8.8 เขต 7 = 1.5 เขต 2 = 10.5 เขต 3 = 5.5 เขต 10 = 5.7 เขต 9 = 5.8 เขต 8 = 6.0 เขต 4 = 2.5 เขต 1 = 4.1 เขต 11 = 1.3 รวมทั้ง ประเทศ=5.4 Createdเขต Print2PDF. To remove this line, buy a license at: with 12 = 1.1

3 Beta-thal major 9:10,000 2 cases
Beta-thal trait 6.05% Hb E trait % Homo Hb E % Alpha-thal 1 trait 10.63% Health promotion center Beta-thal major 9:10,000 HbE/beta-thal 19:10,000 Hb Bart’s hydrops 28:10,000 Every 1,000 pregnant will have affected fetus Hb Bart’s hydrops -Thalassemia major -Thal/ Hb E disease 2 cases 1 case 3 cases 6 :1000 Affected 24:1000 CAR 2.4% Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

4 ปัญหาที่พบแยกตามประเด็นต่างๆ
การคดกรอง การไม่ได้ มาตรวจ มาช้าเกินไป ตามสามีไม่ได้ LaB มีปัญหา การตรวจยืนยันพาหะของธาลัสซีเมีย การ counseling การวนิจฉัยก่อนคลอด การยุติการตั้งครรภ์ การบริหารจัดการงบประมาณ การจัดเก็บข้อมูล การประสานงานระหว่างเครือข่าย ความรู้ข้องผู้ให้บริการ ทำได้ดียกเว้น เรื่อง งบประมาณและ การจัดเก็บข้อมูล เริ่มมีปัญหาใน 2-3 ปีหลัง Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

5 การแก้ปัญหาตามประเด็นต่างๆ
การพัฒนาศักยภาพในการ counseling และ screening การตรวจยืนยัน ควรจัดจุดให้บริการที่ชัดเจน มาตรฐานของการ screen ระบบการจัดการเรื่องงบประมาณ ระบบการติดตามประเมินผลของแต่ละขั้นตอนของการ ดําเนินการ ิ ิ ่ ั  การให้คำปรึกษา แนะนํา  ระบบการเก็บข้อมูล  การควบคุมมาตรฐานการ ทํา Lab Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:


ดาวน์โหลด ppt Incidence of Thalassemia carrier in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google