งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนปฏิบัติการ กกล.รส.ทภ.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนปฏิบัติการ กกล.รส.ทภ.3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนปฏิบัติการ กกล.รส.ทภ.3
แผนกกิจการพลเรือน ส่วนปฏิบัติการ กกล.รส.ทภ.3 เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน " For Country , Religions , Monarchy , and People "

2 การตรวจสอบปริมาณ/คุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ
งบประมาณในการดำเนินการ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ,446, บาท 2. ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน ,364, บาท 3. ค่าที่พัก จำนวน ,010,000 บาท 4. ค่าเช่ารถ จำนวน ,600,000 บาท 5. ค่าน้ำมัน จำนวน ,950,000 บาท 6. ค่าบริหารจัดการ จำนวน ,000 บาท 7. ค่าเจาะกองข้าว 722 โกดัง จำนวน ,050,000 บาท 8. ค่าผ่ากองข้าว 52 โกดัง จำนวน ,560,000 บาท รวมทั้งสิ้น 45,480,800 บาท

3 การจัดชุดตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือของรัฐ แพร่, อุตรดิตถ์, ลำปาง, ลำพูน
พื้นที่ หน่วยรับผิดชอบ จำนวนชุด หมายเหตุ อุทัยธานี มทบ.31 3 นครสวรรค์ 14 กำแพงเพชร พล.ร.4 13 เพชรบูรณ์ พล.ม.1 พิษณุโลก พล.ร.4, บชร.3 7 บชร.3 (4), พล.ร.4 (3) เชียงราย จทบ.ช.ร. 1 เชียงใหม่ มทบ.33 พิจิตร จทบ.พ.ช. สุโขทัย จทบ.พ.ล. แพร่, อุตรดิตถ์, ลำปาง, ลำพูน มทบ.32 พะเยา จทบ.พ.ย. รวม 52 ชุด

4 ตารางการปฏิบัติการตรวจสอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-31 ก.ค.57 ( 25 วัน ) ผู้แทน ทบ.ในคณะทำงานฯ จำนวน 52 ชุด เข้าร่วมประชุมรับทราบ นโยบาย จาก หน.คสช. นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 คณะทำงานฯ เดินทางเข้าพื้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ประชุมคณะ อนุกรรมการฯ เริ่มตรวจสอบ คณะทำงานฯ แต่ละชุดเข้าพื้นที่ พบ ผบ.กกล.รส.ประจำพื้นที่ เพื่อ ประสานการปฏิบัติ และวางแผน การตรวจสอบข้าวในพื้นที่

5 ตารางการปฏิบัติในห้วง 11 – 20 ก.ค.57
ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 1 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 ตารางการปฏิบัติในห้วง 11 – 20 ก.ค.57 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 3 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3

6 นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว
ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 1 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 3 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 นขต.นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3

7 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 ประชุมคณะ อนุกรรมการฯ ผบ.ทบ./หน.คสช. มอบนโยบาย คณะทำงานฯ เดินทางเข้าพื้นที่ 7 8 9 10 11 12 13 ทภ.3 นำส่ง ตัวอย่างข้าว ครั้งที่ 1 การตรวจสอบ 14 15 16 17 18 19 20 ทภ.3 นำส่ง ตัวอย่างข้าว ครั้งที่ 2 การตรวจสอบ 21 22 23 24 ทภ.3 นำส่ง ตัวอย่างข้าว ครั้งที่ 3 25 26 27 การตรวจสอบ 28 29 30 ทภ.3 นำส่ง ตัวอย่างข้าว ครั้งที่ 4 31 การตรวจสอบ

8 การนำส่งตัวอย่างข้าว
พื้นที่รวบรวมตัวอย่างข้าว ทภ.3 1. บชร.3 พิษณุโลก 2. มทบ.31 นครสวรรค์ เชียงใหม่ มทบ.33 เชียงราย จทบ.ชร. ลำพูน/ลำปาง/อุตรดิตถ์/แพร่ มทบ.32 เพชรบูรณ์ พล.ม.1 พิษณุโลก ( ทภ.3) สุโขทัย จทบ.พล. พิจิตร จทบ.พช. ตาก จทบ.ตก. บชร.3 จัดที่รวบรวม และจัดยานพาหนะ พร้อมพลขับ และ แวะรับที่ นครสวรรค์ นำส่ง ทุกวันศุกร์ อุทัยธานี มทบ.31 นครสวรรค์ ( มทบ.31) กำแพงเพชร พล.ร.4 มทบ.31 จัดที่รวบรวมฯ กทม. (ทภ.1)

9 การรายงานผลการปฏิบัติ
1. หน่วยรับผิดชอบจัด จนท.ในคณะทำงานฯ รายงานผลการปฏิบัติ ประจำวัน ของแต่ละคณะฯให้ทภ.3/กกล.รส.ทภ.3 ทราบ พร้อมภาพถ่าย ภายใน เวลา 1600 ของทุกวัน 2. ช่องทางการรายงาน และประสานการปฏิบัติ 2.1 ส่งรายงาน กกร.ทภ.3/ผกร.กกล.รส.ทภ.3 2.2 ประสานการปฏิบัติ ผอ.กกร.ทภ.3

10 ส่วนปฏิบัติการ กกล.รส.ทภ.3
แผนกกิจการพลเรือน ส่วนปฏิบัติการ กกล.รส.ทภ.3 เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน " For Country , Religions , Monarchy , and People "


ดาวน์โหลด ppt ส่วนปฏิบัติการ กกล.รส.ทภ.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google