งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบปริมาณ / คุณภาพข้าว คงเหลือของรัฐ งบประมาณในการดำเนินการ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 4,446,000 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 4,446,000 บาท 2. ค่าพาหนะเดินทางจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบปริมาณ / คุณภาพข้าว คงเหลือของรัฐ งบประมาณในการดำเนินการ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 4,446,000 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 4,446,000 บาท 2. ค่าพาหนะเดินทางจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตรวจสอบปริมาณ / คุณภาพข้าว คงเหลือของรัฐ งบประมาณในการดำเนินการ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 4,446,000 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 4,446,000 บาท 2. ค่าพาหนะเดินทางจำนวน 6,364,800 บาท 2. ค่าพาหนะเดินทางจำนวน 6,364,800 บาท 3. ค่าที่พักจำนวน 10,010,000 บาท 3. ค่าที่พักจำนวน 10,010,000 บาท 4. ค่าเช่ารถจำนวน 2,600,000 บาท 4. ค่าเช่ารถจำนวน 2,600,000 บาท 5. ค่าน้ำมันจำนวน 1,950,000 บาท 5. ค่าน้ำมันจำนวน 1,950,000 บาท 6. ค่าบริหารจัดการจำนวน 500,000 บาท 6. ค่าบริหารจัดการจำนวน 500,000 บาท 7. ค่าเจาะกองข้าว 722 โกดังจำนวน 18,050,000 บาท 7. ค่าเจาะกองข้าว 722 โกดังจำนวน 18,050,000 บาท 8. ค่าผ่ากองข้าว 52 โกดังจำนวน 1,560,000 บาท 8. ค่าผ่ากองข้าว 52 โกดังจำนวน 1,560,000 บาท รวมทั้งสิ้น 45,480,800 บาท

3 การจัดชุดตรวจสอบปริมาณข้าว คงเหลือของรัฐ พื้นที่ หน่วย รับผิดชอบ จำนว นชุด หมายเหตุ อุทัยธานีมทบ.31 3 นครสวรรค์มทบ กำแพงเพชรพล. ร.4 13 เพชรบูรณ์พล. ม.1 3 พิษณุโลกพล. ร.4, บชร.3 7 บชร.3 (4), พล. ร.4 (3) เชียงรายจทบ. ช. ร. 1 เชียงใหม่มทบ.33 1 พิจิตรจทบ. พ. ช. 7 สุโขทัยจทบ. พ. ล. 1 แพร่, อุตรดิตถ์, ลำปาง, ลำพูน มทบ.32 1 พะเยาจทบ. พ. ย. 1 รวม 52 ชุด

4 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทน ทบ. ในคณะทำงานฯ จำนวน 52 ชุด เข้าร่วมประชุมรับทราบ นโยบาย จาก หน. คสช. คณะทำงานฯเดินทางเข้าพื้นที่ เริ่มตรวจสอบ 10 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-31 ก. ค.57 ( 25 วัน ) ส อ นขต. นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 ตารางการปฏิบัติการตรวจสอบ คณะทำงานฯ แต่ละชุดเข้าพื้นที่ พบ ผบ. กกล. รส. ประจำพื้นที่ เพื่อ ประสานการปฏิบัติ และวางแผน การตรวจสอบข้าวในพื้นที่

5 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ นขต. นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 นขต. นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 31 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 3 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 4 ส อ นขต. นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 2 ส อ ส อ ตารางการปฏิบัติในห้วง 11 – 20 ก. ค.57

6 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ นขต. นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 นขต. นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 31 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 3 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 4 ส อ นขต. นำส่งตัวอย่างข้าว ตำบลรวบรวมของ ทภ.3 ทภ.3 นำส่งตัวอย่างข้าว กทม. ครั้งที่ 2 ส อ ส อ

7 จันทร์อังคารพุธพฤหัส บดี ศุกร์เสาร์อาทิต ย์ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ผบ. ทบ./ หน. คสช. มอบนโยบาย คณะทำงานฯเดินทางเข้าพื้นที่ การตรวจสอบ ทภ.3 นำส่ง ตัวอย่างข้าว ครั้งที่ 2 ทภ.3 นำส่ง ตัวอย่างข้าว ครั้งที่ 3 ทภ.3 นำส่ง ตัวอย่างข้าว ครั้งที่ 4 การตรวจสอบ การตรวจสอบ การตรวจสอบ 11 ทภ.3 นำส่ง ตัวอย่างข้าว ครั้งที่ 1

8 การนำส่งตัวอย่างข้าวเชียงใหม่ มทบ.33 เชียงราย จทบ. ชร. ลำพูน / ลำปาง / อุตรดิตถ์ / แพร่ มทบ.32 เพชรบูรณ์ พล. ม.1 พิษณุโลก ( ทภ.3) ( ทภ.3) นครสวรรค์ ( มทบ.31) สุโขทัย จทบ. พล. พิจิตร จทบ. พช. กำแพงเพชร พล. ร.4 ตาก จทบ. ตก. อุทัยธานี มทบ.31 กทม. ( ทภ.1) บชร.3 จัดที่รวบรวม และจัดยานพาหนะ พร้อมพลขับ และ แวะรับที่ นครสวรรค์ นำส่ง ทุกวันศุกร์ มทบ.31 จัดที่รวบรวมฯ พื้นที่รวบรวมตัวอย่างข้าว ทภ.3 1. บชร.3 พิษณุโลก 1. บชร.3 พิษณุโลก 2. มทบ.31 นครสวรรค์ 2. มทบ.31 นครสวรรค์

9 การรายงานผลการปฏิบัติ 1. หน่วยรับผิดชอบจัด จนท. ในคณะทำงานฯ รายงานผลการปฏิบัติ ประจำวัน ของแต่ละคณะฯให้ทภ.3/ กกล. รส. ทภ.3 ทราบ พร้อมภาพถ่าย ภายใน ของแต่ละคณะฯให้ทภ.3/ กกล. รส. ทภ.3 ทราบ พร้อมภาพถ่าย ภายใน เวลา 1600 ของทุกวัน เวลา 1600 ของทุกวัน 2. ช่องทางการรายงาน และประสานการปฏิบัติ 2.1 ส่งรายงาน กกร. ทภ.3/ ผกร. กกล. รส. ทภ ประสานการปฏิบัติ ผอ. กกร. ทภ.3

10


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบปริมาณ / คุณภาพข้าว คงเหลือของรัฐ งบประมาณในการดำเนินการ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 4,446,000 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 4,446,000 บาท 2. ค่าพาหนะเดินทางจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google