งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.สพ.บุญเพ็ง สันตืวัฒนธรรม รองประธานสภา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรมอาหาร วันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ โรงแรมมารวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.สพ.บุญเพ็ง สันตืวัฒนธรรม รองประธานสภา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรมอาหาร วันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ โรงแรมมารวย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.สพ.บุญเพ็ง สันตืวัฒนธรรม รองประธานสภา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรมอาหาร วันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ โรงแรมมารวย

2 2

3 บรูไน ประชากร 0.405 ล้านคน GDP 1.3% (ปี 2557) พม่า ประชากร 5.6 ล้านคน GDP 6% (ปี 2556) ฟิลิปินส์ ประชากร 96.7 ล้านคน GDP 6% (ปี 2556) กัมพูชา ประชากร 15.26 ล้านคน GDP 7% (ปี 2556) อินโดนีเซีย ประชากร 248 ล้านคน GDP 5.6% (ปี 2557) ลาว ประชากร 6.6 ล้านคน GDP 7.7% (ปี 2556) ที่มา: Bank Of Thailand (BOT), OECD 3 สิงคโปร์ ประชากร 5.4 ล้านคน GDP 4.9% (ปี 2557) ไทย ประชากร 64 ล้านคน GDP 4% (ปี 2556) เวียดนาม ประชากร 85 ล้านคน GDP 6.0% (ปี 2556) มาเลเซีย ประชากร 29.7 ล้านคน GDP 4.6% (ปี 2557)

4 แหล่งข้อมูล: Population Reference Bureau, 2012-12-12 *การคาดประมาณประชากรไทยใช้ปี 2553 เป็นปีฐาน (สศช., 2553) 4

5 ภาษีนำเข้าเป็น 0% อุปสรรคด้านภาษีหมดไป การค้าบริการ และ การลงทุน ที่เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการ..... โอกาสที่จะเกิดขึ้นจาก AEC  นำเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน AEC ที่มี ความได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ  ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะเป็นแหล่งผลิต เช่น เวียดนามมีวัตถุดิบปลาน้ำจืดที่ถูกและแรงงานที่แล่ปลาเก่ง  ใช้ฐานการลงทุนในกัมพูชาและลาวเพื่อส่งออกไปนอก อาเซียน เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะ LDCs (ประเทศที่พัฒนาน้อย ที่สุด) เช่น EU ให้สิทธิ GSP เกือบทุกสินค้ายกเว้นอาวุธ แก่กัมพูชา และลาว 5

6  การเปิดเสรีการค้าบริการหลายๆ สาขา เช่น ท่องเที่ยว สุขภาพ นันทนาการ กีฬา ทำให้คนอาเซียนเดินทางหรือเข้า มาประกอบ ธุรกิจในไทยมากขึ้น สร้างโอกาสประชาสัมพันธ์ สินค้าได้มากยิ่งขึ้น  ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกใช้บริการโลจิ สติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าอื่นๆ  มีโอกาสเลือกแรงงานฝีมือระดับผู้จัดการขึ้นไป จากประเทศ สมาชิกอาเซียน โอกาสที่จะเกิดขึ้นจาก AEC 6 ที่มา: สถิติสินค้าเกษตรและอาหาร จากสถาบันอาหารและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

7 AFTA rate = 0 % ASEAN 6 (ทุกรายการ) AFTA rate = 0 % ASEAN 6 ไทย: 8,824 รายการจาก 11,030 รายการ AFTA rate = 0 % สำหรับประเทศ CLMV AFTA rate = 0 % สำหรับ ASEAN ทุกประเทศ เวียดนาม 2013 ลาวและพม่า 2015 กัมพูชา 2017 2010 2012 2015 2007 สินค้าอ่อนไหวที่ไทย จะลดภาษีเหลือ 0% ในปี 2015 ไม้ตัดดอก มันฝรั่งสำหรับ เพาะปลูก เมล็ดกาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง สินค้าอ่อนไหวที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้อง ลดภาษีเหลือ 5 - 25%: น้ำตาล (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) ข้าว (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) กาแฟ (บรูไน) ปศุสัตว์ (กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) ไม้ตัดดอก (กัมพูชา มาเลเซีย) ผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว (กัมพูชา มาเลเซีย) เมล็ดพันธุ์ (มาเลเซีย) มันสำปะหลัง (ฟิลิปปินส์) กรอบเวลาการลด/ยกเลิกภาษีภายใต้ ATIGA 7

8 8 ประเทศ/ รายการ รายการสินค้า (อยู่ระหว่างเจรจา/ทยอยลดภาษี) บรูไน (2) กาแฟ / ชา กัมพูชา (6)สัตว์ปีกมีชีวิต / เนื้อสัตว์ปีก / เนื้อปลา / กล้วยไม้และไม้ตัดดอกบางชนิด / พืชผัก / ผลไม้ ลาว (12) สัตว์มีชีวิตและสัตว์เลี้ยงสำหรับใช้งานและทำพันธุ์ / สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อ ส่วนอื่นที่บริโภค ได้ของโค กระบือ สุกร / เนื้อ ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก / ปลามีชีวิต / ไข่สัตว์ปีกทั้ง เปลือก / เครื่องในสัตว์ / พืชผักสด / พืชผักแช่เย็นแช่แข็ง / มันสำปะหลัง มันเทศ มันอื่นๆ / ลูกนัต สดหรือแห้ง และผสมผลไม้แห้ง / ผลไม้ มาเลเซีย (13) สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกมีชีวิต / เนื้อสุกร / เนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็ง ไม่ได้ตัดเป็นชิ้น / นมและครีมมี ไขมันเกินร้อยละ 6 / ไข่ไก่ ไข่เป็ด / ต้นยางติดตา / กะหล่ำ / ผลไม้ / กาแฟไม่ได้คั่ว ไม่ได้ สกัดคาเฟอีนออก / เมล็ดยาง / ไผ่ หวาย พืชใช้ถักสาน / ยาสูบ ซิการ์ บุหรี่ พม่า (7) ถั่วลันเตา ถั่วบีน / กาแฟยังไม่ได้คั่ว / ชาเขียว / ข้าว / น้ำตาลดิบ / รังไหม ไหมดิบ เศษไหม / ฝ้าย เศษฝ้าย ฟิลิปปินส์ (6) สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อสุกร / เนื้อสัตว์ปีกและเครื่องใน / มันสำปะหลัง มันเทศ / ข้าวโพด ข้าวซอร์กัม เวียดนาม (9) สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต / เนื้อและเครื่องในไก่ ไก่งวง เป็ด / เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกบ กระต่าย / ไข่ / พืช กุหลาบ ต้นโรโดเดนดรอน ต้นชวนชม / ส้ม มะนาว เกรปฟรุต / ข้าว / ไส้ กรอก / น้ำตาลจากอ้อยหรือหัวบีท ไทย (4) ไม้ตัดดอก / มันฝรั่ง / กาแฟ / เนื้อมะพร้าว (จะลดเหลือ 0% ในปีค.ศ. 2015)

9 9 ประเทศสินค้าอัตราภาษี อินโดนีเซีย ข้าว ลดจาก 30% เป็น 25% ในปี 2015 (2558) น้ำตาล ลดจาก 30-40% เป็น5-10% ในปี 2015 (2558) มาเลเซีย ข้าว ลดจาก 40% เป็น 20% ในปี 2010 (2553) ฟิลิปปินส์ ข้าว อยู่ระหว่างเจรจากับไทย (ปัจจุบัน 40% โควตานำเข้า 350,000 ตัน ไทยได้โควตา 90,000 ตัน/ปี)

10 10 ข้าว มาเลเซีย: ก่อนหน้านี้ รัฐวิสาหกิจเป็นผู้นำเข้าแต่ผู้เดียว ปัจจุบัน อนุญาตให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพียง 1 บริษัท เท่านั้นเป็นผู้นำเข้า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์: รัฐบาลยังควบคุมการนำเข้า ไก่แปรรูป ฟิลิปปินส์: เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์เพิ่งส่ง เจ้าหน้าที่มาตรวจโรงงานผู้ประกอบการไทย หลังจากได้รับแรงกดดันมาเป็นเวลานาน

11 11 สินค้าสุกรแปรรูป มาเลเซีย สิงคโปร์: หน่วยงานด้านปศุสัตว์ประเทศผู้นำเข้า ต้องเข้ามาตรวจ โรงงานในไทยก่อนและโรงงานส่งออกต้องมีหมายเลขรับรอง โรงงาน (Est. No) จาก กรมปศุสัตว์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม: แต่ละประเทศมีการนำเข้าจากไทยเพียงเล็กน้อย เนื่องจาก ยังไม่มีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ เนื่องจากผู้นำเข้ายัง ไม่มีความต้องการและผู้ส่งออกยังไม่ต้องการบุกเบิกตลาด เต็มที่ ที่มา: รวบรวมจากการสอบถามด้วยวาจาสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ส.ค. 55)

12 12

13 การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (1/6) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในตลาดอาเซียน ปี2555 มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้า มูลค่าการส่งออกของไทยไป ตลาดอาเซียน มูลค่าการส่งออกของประเทศ สมาชิกอาเซียนในตลาด อาเซียน นมและครีม ที่ไม่ทำให้เข้มข้น และไม่เติมน้ำตาล หรือ สารทำ ให้หวานอื่น ๆ 1.กัมพูชา (13.99) 2.ฟิลิปปินส์ (4.74) 3.เวียดนาม (2.70) 1.ไทย(23.40) 2.มาเลเซีย(14.36) 3.อินโดนีเซีย(10.27) นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้ หวานอื่น ๆ 1.กัมพูชา(25.18) 2.ลาว(11.21) 3.พม่า(9.64) 1.มาเลซีย(87.11) 2.ไทย(51.77) 3.ฟิลิปปินส์(51.54) บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิด เคอร์เดิล โยเกิร์ต เคเฟอร์ 1.สิงคโปร์(25.13) 2.ลาว(10.09) 3.ฟิลิปปินส์(9.43) 1.ไทย(53.96) 2.มาเลเซีย(9.47) 3.สิงคโปร์(1.89) แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป้ง ข้าวสาลี หรือแป้งเมสลิน 1.มาเลเซีย(20.30) 2.ฟิลิปปินส์(7.23) 3.สิงคโปร์(5.23) 1.ไทย(38.06) 2.มาเลเซีย(1.72) 3.สิงคโปร์(0.54) 13 ที่มา: www.trademap.com

14 14 สินค้า มูลค่าการส่งออกของไทยไปตลาด อาเซียน มูลค่าการส่งออกของประเทศ สมาชิกอาเซียนในตลาด อาเซียน แป้งมัน 1.อินโดนีเซีย(283.24) 2.มาเลเซีย(111.71) 3.ฟิลิปปินส์(26.01) 1.ไทย(443.18) 2.อินโดนีเซีย(16.56) 3.สิงคโปร์(9.31) น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแร่เทียม และ น้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวาน อื่น ๆ 1.กัมพูชา(3.64) 2.พม่า(3.23) 3.ลาว(2.94) 1.มาเลเซีย (25.42) 2.ไทย(9.94) 3.อินโดนีเซีย(2.76) ไส้กรอกทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ 1.สิงคโปร์(1.05) 2.กัมพูชา(0.49) 3.พม่า(0.28) 1.มาเลเซีย(5.96) 2.สิงคโปร์(2.65) 3.ไทย(1.93) เนื้อสัตว์ ที่ปรุงแต่งหรือทำ ไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ 1.สิงคโปร์(58.17) 2.พม่า(1.95) 3.กัมพูชา(1.60) 1.ไทย(62.62) 2.มาเลเซีย(20.72) 3.สิงคโปร์(5.49) มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา: www.trademap.com การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (2/6) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในตลาดอาเซียน ปี2555

15 สินค้า มูลค่าการส่งออกของไทยไป ตลาดอาเซียน มูลค่าการส่งออกของประเทศ สมาชิกอาเซียนในตลาด อาเซียน พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ ไม่ให้เสีย ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง 1.ฟิลิปปินส์ (8.28) 2.มาเลเซีย (5.16) 3.สิงคโปร์ (3.52) 1.มาเลเซีย (23.35) 2.ไทย(22.92) 3.สิงคโปร์(10.95) ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภค ได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น 1.มาเลเซีย(16.98) 2.สิงคโปร์(10.22) 3.อินโดนีเซีย(5.55) 1.ฟิลิปปินส์(69.04) 2.ไทย(49.86) 3.สิงคโปร์(33.77) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำ พืชผัก ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา 1.พม่า(12.04) 2.กัมพูชา(11.61) 3.ลาว(11.35) 1.ไทย(51.32) 2.มาเลเซีย(22.42) 3.สิงคโปร์(12.33) ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำ ซอส ของผสม ที่ใช้ปรุงรส 1.ฟิลิปปินส์(46.18) 2.กัมพูชา(29.22) 3.พม่า(27.46) 1.ไทย(156.12) 2.มาเลเซีย(79.97) 3.สิงคโปร์(59.24) มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 15 ที่มา: www.trademap.com การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (3/6) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในตลาดอาเซียน ปี2555

16 สินค้า มูลค่าการส่งออกของไทยไป ตลาดอาเซียน มูลค่าการส่งออกของประเทศ สมาชิกอาเซียนในตลาด อาเซียน ซุป ซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับ ทำซุปดังกล่าว อาหารปรุงแต่งที่มี ส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 1.พม่า(9.32) 2.ฟิลิปปินส์(8.70) 3.สิงคโปร์(2.77) 1.ไทย(27.20) 2.มาเลเซีย(12.37) 3.สิงคโปร์(1.88) ไอศกรีมและน้ำแข็งอื่น ๆ ที่บริโภค ได้ 1.มาเลเซีย(15.94) 2.สิงคโปร์(5.73) 3.เวียดนาม(3.97) 1.ไทย(31.84) 2.อินโดนีเซีย(16.06) 3.มาเลเซีย(13.22) อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวม ไว้ในที่อื่น 1.ฟิลิปปินส์(108.70) 2.พม่า(79.87) 3.กัมพูชา(34.42) 1.ไทย(307.58) 2.มาเลเซีย(272.50) 3.สิงคโปร์(248.91) น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผัก 1.พม่า(149.47) 2.เวียดนาม(127.12) 3.กัมพูชา(111.35) 1.ไทย(549.78) 2.มาเลเซีย(215.26) 3.สิงคโปร์(64.14) 16 มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา: www.trademap.com การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (4/6) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในตลาดอาเซียน ปี2555

17 สินค้า มูลค่าการส่งออกของไทยไป ตลาดอาเซียน มูลค่าการส่งออกของประเทศ สมาชิกอาเซียนในตลาด อาเซียน เบียร์ที่ทำจากมอลต์ 1.พม่า(84.27) 2.กัมพูชา(67.51) 3.สิงคโปร์(10.38) 1.ไทย(165.91) 2.สิงคโปร์(154.11) 3.มาเลเซีย(99.86) ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด 1.พม่า(14.55) 2.กัมพูชา(6.20) 3.ลาว(2.58) 1.สิงคโปร์(98.31) 2.ไทย(23.87) 3.มาเลเซีย(20.55) เอทิลแอลกอฮอล์มีความแรง แอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อย ละ 80 ขึ้นไป 1.ฟิลิปปินส์(102.02) 2.สิงคโปร์(13.27) 3.อินโดนีเซีย(1.88) 1.ไทย(119.23) 2.สิงคโปร์(29.70) 3.อินโดนีเซีย(15.73) เอทิลแอลกอฮอล์มีความแรง แอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่า ร้อยละ 80 สุรา ลิเคียวร์และ เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา 1.พม่า(86.05) 2.กัมพูชา(58.59) 3.เวียดนาม(11.49) 1.สิงคโปร์(888.10) 2.มาเลเซีย(217.66) 3.ไทย(86.05) 17 มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา: www.trademap.com การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (5/6) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในตลาดอาเซียน ปี2555

18 สินค้า มูลค่าการส่งออกของไทย ไปตลาดอาเซียน มูลค่าการส่งออกของ ประเทศสมาชิกอาเซียนใน ตลาดอาเซียน ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ (อาหารสัตว์) 1.มาเลเซีย(65.47) 2.กัมพูชา(64.96) 3.เวียดนาม(41.36) 1.ไทย(272.58) 2.สิงคโปร์(152.71) 3.มาเลเซีย(66.13) สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของ กาแฟ ของชา หรือชามาเต้ 1.พม่า(85.41) 2.กัมพูชา(28.03) 3.ลาว(23.13) 1.อินโดนีเซีย(287.27) 2.มาเลเซีย(211.06) 3.ไทย(178.90) 18 มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา: www.trademap.com การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (6/6) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในตลาดอาเซียน ปี2555

19 รายการสินค้า ส่งออกไปอาเซียน (ปริมาณและคู่แข่งของไทยใน ตลาดอาเซียน) ตลาดในอาเซียน ที่สำคัญ 1. ข้าว 6,611,620 ตัน / คู่แข่งของไทยใน อาเซียน คือ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 2. ยางพารา 604,971 ตัน /คู่แข่งของไทยใน ตลาดอาเซียน คือ มาเลเซียและ พม่า มาเลเซีย 3. อ้อยและน้ำตาล 6,644,435 ตัน / ไม่มีคู่แข่งใน ตลาดอาเซียน มาเลเซียและอินโดนีเซีย 4. ประมง (เฉพาะกุ้ง) 16,789 ตัน /คู่แข่งของไทยใน ตลาดอาเซียน คือ อินโดนีเซียและ เวียดนาม - 5. ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ 561,333 ตัน / คู่แข่งของไทยใน ตลาดอาเซียน คือ กัมพูชาและลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม 19

20 รายการสินค้า ส่งออกไปอาเซียน (ปริมาณ / คู่แข่งของไทยใน ตลาดอาเซียน) ตลาดในอาเซียน ที่สำคัญ 6. มันสำปะหลัง9,189,387 ตันต่อปี /ไม่มีคู่แข่งทั่วอาเซียน 7. กาแฟสำเร็จรูป 38,341 ตัน / คู่แข่งของไทยใน ตลาดอาเซียนคือ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซีย 8. ปาล์มน้ำมัน 187,202 ตัน / คู่แข่งของไทยใน อาเซียน คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินโดนีเซียและมาเลเซีย 9. สุกร (มีชีวิต) 564,080 ตัว / คู่แข่งของไทยใน ตลาดอาเซียน คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่าและลาว 10. สุกร (สด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) 4,500 ตัน / คู่แข่งของไทยใน ตลาดอาเซียน คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ พม่า และลาว 20

21 ผลไม้อบแห้ง/กรอบ บริษัท ขุนน้ำทาโพรเซสซิ่ง จำกัด บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด อาหารแช่แข็ง (Frozen Food) บริษัท J.M.Food Industry Co.,Ltd สินค้าผัก/ผลไม้สด บริษัท Union Prestige Co.,Ltd ปลาทูน่ากระป๋อง บริษัท ABD KHAN Co.,Ltd บริษัท CHIN HUAY Co.,Ltd ขนมขบเคี้ยว บริษัท Big One Product Co.,Ltd บริษัท First Confectionary แป้งข้าวเจ้า/แป้งข้าวเหนียว (สินค้ากลางน้ำ) บริษัท Bangkok Inter Food Co.,Ltd บริษัท Burapa Prosper Co.,Ltd อ เครื่องปรุงรส บริษัท Bangkok Flavor Co.,Part บริษัท Fatisco Co.,Ltd ผัก/ผลไม้กระป๋อง บริษัท มหาบูรพา (Great Oriental Food Product Co.,Ltd) บริษัท C&A Production Co.,Ltd 21

22 ประเด็นปัญหา 1. ภายในประเทศ (ปัญหาที่เกิดจากภาครัฐ) ยกตัวอย่างเช่น 1.1 ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ส่งผลกระทบ ค่าแรงขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้งานมีประสิทธิภาพตามขึ้น ไปด้วย 1.2 แรงงานฝีมือในประเทศขาดแคลน เนื่องจากปัจจัยค่าแรงไม่จูงใจและค่านิยมในการเรียนต่อ ระดับอุดมศึกษามากกว่าสายวิชาชีพ 1.3 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นในอาเซียนยังมีน้อย 1.4 การออกใบอนุญาตของหน่วยงานของไทยยุ่งยาก ใช้เวลานาน 2. เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการเอง ยกตัวอย่างเช่น 2.1 ไม่ลุย – ยังไม่มีความพร้อมที่จะรุกตลาด 2.2 คุณภาพสินค้ายังไม่ดีพอที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดอาเซียน 2.3 เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 2.4 เมื่อสินค้าติดตลาดก็ไม่สามารถผลิตให้ทันต่อความต้องการ อาจจะเพราะปัญหาการจัดการ บริหารต้นทุน หรือวัตถุดิบ 2.5 ขาดเครือข่ายที่ดี 3. ภายนอกประเทศ (กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า) ยกตัวอย่างเช่น 3.1 ขั้นตอนภายในของประเทศคู่ค้าที่นอกเหนือความตกลงกำหนดไว้ในกรอบการค้าระหว่าง ประเทศ เช่น ที่ประเทศบูรไนมีการปฏิเสธไม่รับ Form D แต่กลับขอใบอนุญาตอย่างอื่นเพิ่มเติม 22 ที่มา: จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ ทางโทรศัพท์ (กันยายน 56)

23 23 Tariff CustomSPSNTB การค้าขาย ภาษี 0% Rule of Origin, Harmonization เพิ่มมากขึ้น

24


ดาวน์โหลด ppt น.สพ.บุญเพ็ง สันตืวัฒนธรรม รองประธานสภา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรมอาหาร วันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ โรงแรมมารวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google