งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม ไตรมาส 2/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัด นครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม ไตรมาส 2/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัด นครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม ไตรมาส 2/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัด นครพนม

2 เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2557 ไตรมาส 2 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม %yoy 22.1 ด้านอุปทาน (Supply Side) %yoy 27.5 ด้านอุปสงค์ (Demand Side) %yoy 16.4 เศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2/2557 หมายเหตุ : 1. ประมาณการเศรษฐกิจโดยใช้แบบจำลองทาง เศรษฐกิจของกรมบัญชีกลาง 2. เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

3 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) หน่วย ปี 2557 ไตรมาส 2 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) - การผลิต %yoy 27.5 ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม %yoy 7.1 ดัชนีผลผลิตภาคบริการ %yoy 33.4

4 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย (Demand Side) หน่วย ปี 2557 ไตรมาส 2 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side) %yoy 16.4 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน %yoy 36.8 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน %yoy -1.8 ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ %yoy -22.7

5 หน่วย : ล้าน บาท

6 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557 เดือน หนองคายมุกดาหารนครพนม นำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออก มกราคม , , , , , กุมภาพัน ธ์ , , , , , มีนาคม , , , , , เมษายน , , , , , พฤษภาค ม , , , , , มิถุนายน , , , , , รวม 1, , , , , , มูลค่ารวม นำเข้า - ส่งออก 31, , ,587.05

7

8 - ทุกหน่วยงานที่สนับสนุน ข้อมูล - สามารถ Download ข้อมูล PowerPoint ได้ที่ Website สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม go.th/npa/


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม ไตรมาส 2/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัด นครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google