งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม ไตรมาส 2/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัด นครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม ไตรมาส 2/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัด นครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม ไตรมาส 2/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัด นครพนม

2 เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2557 ไตรมาส 2 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม %yoy 22.1 ด้านอุปทาน (Supply Side) %yoy 27.5 ด้านอุปสงค์ (Demand Side) %yoy 16.4 เศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2/2557 หมายเหตุ : 1. ประมาณการเศรษฐกิจโดยใช้แบบจำลองทาง เศรษฐกิจของกรมบัญชีกลาง 2. เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

3 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) หน่วย ปี 2557 ไตรมาส 2 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) - การผลิต %yoy 27.5 ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy -50.3 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม %yoy 7.1 ดัชนีผลผลิตภาคบริการ %yoy 33.4

4 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย (Demand Side) หน่วย ปี 2557 ไตรมาส 2 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side) %yoy 16.4 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน %yoy 36.8 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน %yoy -1.8 ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ %yoy -22.7

5 หน่วย : ล้าน บาท

6 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557 เดือน หนองคายมุกดาหารนครพนม นำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออก มกราคม 157.05 5,240.0 1 2,483.8 8 3,047.7 8 2,694.8 5 3,458.0 9 กุมภาพัน ธ์ 172.30 4,865.6 7 2,578.5 2 3,344.1 1 2,097.6 7 3,326.5 4 มีนาคม 294.62 5,189.2 6 2,210.7 9 3,489.4 9 2,879.0 2 4,610.0 5 เมษายน 206.23 4,620.9 1 2,076.2 0 2,376.7 9 3,414.0 1 2,814.5 5 พฤษภาค ม 221.94 5,254.0 8 2,187.0 3 3,557.6 9 4,299.4 8 2,727.8 1 มิถุนายน 249.59 5,072.6 8 2,297.2 0 3,164.6 2 4,397.5 5 2,867.4 4 รวม 1,301.7 2 30,242. 59 13,833. 62 18,980. 48 19,782. 57 19,804. 47 มูลค่ารวม นำเข้า - ส่งออก 31,544.3132,814.1039,587.05

7

8 - ทุกหน่วยงานที่สนับสนุน ข้อมูล - สามารถ Download ข้อมูล PowerPoint ได้ที่ Website สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม http://klang.cgd. go.th/npa/


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด นครพนม ไตรมาส 2/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัด นครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google