งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของ สท. รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 25 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของ สท. รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 25 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของ สท. รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 25 กันยายน 2557

2 ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ( ณ วันที่ 25 กันยายน 2557) ตามกลุ่มเป้าหมาย แยกแต่ละสำนัก / กอง 103.71% 98.50% 104.56% 104.69% 104.41%

3 ผลการดำเนินงานรวมของ สท. ในรอบ 12 เดือน ( ณ วันที่ 25 กันยายน 2557) แยกตาม สำนัก / กอง

4 ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ( ณ วันที่ 25 กันยายน 2557) ของ กพข. 106.09%

5 ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของ สทด. รอบ 12 เดือน ( ณ วันที่ 25 กันยายน 2557) เป้าหมาย 106.84% 102.23% 100% 142% 100%

6 ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของ สทย. รอบ 12 เดือน ( ณ วันที่ 25 กันยายน 2557) 55.73% 100.75% 94.53% 115.38% 95.19% 104.25% 106%

7 ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของ สทอ. รอบ 12 เดือน ( ณ วันที่ 25 กันยายน 2557) 126.67% 149.60% 111.50%

8 ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของ สทส. รอบ 12 เดือน ( ณ วันที่ 25 กันยายน 2557) 156.88% 100% 99.999% 107.44%

9 ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของ กพข. รอบ 12 เดือน ( ณ วันที่ 25 กันยายน 2557) 164.0% 100.30%

10 ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของหน่วยบริการ รอบ 12 เดือน ( ณ วันที่ 25 กันยายน 2557)

11 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของ สท. กับเครือข่ายในพื้นที่ปี 2557 1. การจัดส่งงบประมาณสำหรับดำเนินงานในบางโครงการ / กิจกรรมมีความล่าช้า ทำให้พื้นที่หลายพื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามแผนที่ตั้งไว้ 2. การชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในบางโครงการ / กิจกรรมไม่ชัดเจน ทำให้พื้นที่มีความสับสนในการเบิกจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายใน งบประมาณที่ให้สามารถใช้เป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก หรือค่าจ้างวิทยากร ได้หรือไม่ 3. สท. ยังไม่มีระบบพี่เลี้ยงในการสนับสนุนข้อมูล / องค์ ความรู้ / การให้คำที่ปรึกษา อย่างเป็นระบบ แก่เครือข่าย 4. สท. ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์งานของ สท. ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบเท่าที่ควร 5. สท. ไม่ได้มีการนำแบบปฏิบัติที่ดีของการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆมาเผยแพร่ในสื่อ เช่น Website สท. เพื่อให้เครือข่ายในพื้นที่อื่นๆ ได้ทราบ และนำวิธีการที่ดี ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ของ สท. รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 25 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google