งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการองโครงการแก้ม ลิง การบำบัด น้ำเสีย พังทลายของดินโดยหญ้าแฝก การอนุรักษ์ดินและน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการองโครงการแก้ม ลิง การบำบัด น้ำเสีย พังทลายของดินโดยหญ้าแฝก การอนุรักษ์ดินและน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วิธีการองโครงการแก้ม ลิง การบำบัด น้ำเสีย

4 พังทลายของดินโดยหญ้าแฝก การอนุรักษ์ดินและน้ำ

5 1. การก่อสร้างคันกันน้ำ โดยการก่อสร้างคัน ดินกั้นน้ำขนานไปตามลำน้ำเพื่อป้องกันมิให้น้ำ ล้นตลิ่งไปท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ด้านใน 2. การก่อสร้างทางผันน้ำ เพื่อผันน้ำทั้งหมดหรือ บางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมล้นเข้ามาให้ออกไป 3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำน้ำ เพื่อให้ น้ำที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามลำน้ำได้ สะดวก

6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึง พระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกล เติมอากาศแบบ ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถ ผลิตขึ้นได้เองในประเทศ โดยทรงมุ่งหวังที่จะ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ำ เน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย โดยทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุน งบประมาณ เพื่อศึกษาวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ ร่วม กับกรมชลประทาน ซึ่งต่อมาเครื่องมือ บำบัดน้ำเสียนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึง พระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกล เติมอากาศแบบ ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถ ผลิตขึ้นได้เองในประเทศ โดยทรงมุ่งหวังที่จะ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ำ เน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย โดยทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุน งบประมาณ เพื่อศึกษาวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ ร่วม กับกรมชลประทาน ซึ่งต่อมาเครื่องมือ บำบัดน้ำเสียนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และเรียกกันว่า " กังหันน้ำชัยพัฒนา " และเรียกกันว่า " กังหันน้ำชัยพัฒนา "

7 อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำ ทางด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนผ่าน โครงการส่วนพระองค์มาตั้งแต่ปี 2522 โดยมี โครงการผลิตแก๊สชีวภาพ เอทานอลแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลจากปาล์ม ซึ่งในส่วนของพระราชดำริด้านการพัฒนา น้ำมันปาล์มเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซนั้น เอทานอลแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลจากปาล์ม ซึ่งในส่วนของพระราชดำริด้านการพัฒนา น้ำมันปาล์มเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซนั้น การพัฒนาไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มในชื่อ

8 บรัสเซลส์ ยูรีกา ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุง บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ทั้งนี้ ปาล์มเป็นพืชที่ให้ปริมาณน้ำมันต่อ พื้นที่ปลูกสูง อีกทั้งเกษตรกรสามารถ ผลิตใช้เองได้ภายในประเทศ ซึ่งจะใช้ ทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงจาก ต่างประเทศได้

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt วิธีการองโครงการแก้ม ลิง การบำบัด น้ำเสีย พังทลายของดินโดยหญ้าแฝก การอนุรักษ์ดินและน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google