งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลเฉลิม พระเกียรติ ระบบ ยา 2 มีนาคม 2551. เป้าหมาย ถูกต้อง ปลอด ภัย เหมาะ สม ลดความคลาดเคลื่อน (error) และอาการ ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) จากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลเฉลิม พระเกียรติ ระบบ ยา 2 มีนาคม 2551. เป้าหมาย ถูกต้อง ปลอด ภัย เหมาะ สม ลดความคลาดเคลื่อน (error) และอาการ ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) จากการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลเฉลิม พระเกียรติ ระบบ ยา 2 มีนาคม 2551

2 เป้าหมาย ถูกต้อง ปลอด ภัย เหมาะ สม ลดความคลาดเคลื่อน (error) และอาการ ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) จากการ ใช้ยา

3 ระบบยา PTC สารสน เทศ RM สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัย IC CLT

4 PTC (Pharmacy and Therapeutic Committee) บทบาท หน้าที่ 1. กำหนดนโยบายด้านยา 2. ทบทวนการใช้ยา เพื่อประกอบการ พิจารณายาเข้า - ออก ปรับปรุงให้ทันสมัย อยู่เสมอ 3. ทบทวนวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ME และวางระบบการป้องกัน 4. ติดตามและประเมินการเกิด ADR และให้ ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกัน

5 ประชุมปีละ 2 ครั้ง 1. ช่วงปรับเปลี่ยนบุคลากร ( พฤษภาคม ) 2. ช่วงเปลี่ยนปีงบประมาณ ใหม่ ( ตุลาคม )

6 นโยบาย / ระบบงาน 1. ระบบการกระจาย ยา : ผู้ป่วยใน  Daily dose จ่ายถึงมื้อเที่ยงของวัน ถัดไป  การจัดยา จัดใส่ซองเหมือนผู้ป่วยนอก  ตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดย ใช้ Copy Doctor order และ Drug profile  กำหนดนโยบาย off ยาในหน้า ปัจจุบัน, คืนยาทุกครั้งที่ off ยา / D/C,Review medication ทุก 14 วัน

7 2. ระบบการจ่ายยา : ผู้ป่วยนอก  แพทย์สั่งยาโดยระบบ คอมพิวเตอร์  จ่ายยาโดยเภสัชกร มีระบบ Double check ระหว่างบุคคล ยกเว้นนอกเวลาราชการ ( เวร BD) จะจ่ายโดยเจ้าพนักงาน เภสัชกรรม / เภสัชกร ซึ่งขึ้น ปฏิบัติงานคนเดียว

8 3. ระบบความคลาดเคลื่อน ทางยา (Medication error) ประเ ภท 1.Prescribing error 2.Predispensing error 3.Dispensing error 4.Administration error ระดับความ รุนแรง A - I

9

10

11

12 ระดับความรุนแรง ( ปีงบประมาณ 2551) OPD ระดับต. ค.50 พ. ย.50 ธ. ค.50 ม. ค.51 A-C19.03%15.96%15.50%11.99% D-F0000 G-I0000 IPD ระดับต. ค.50 พ. ย.50 ธ. ค.50 ม. ค.51 A-C17.24%27.21%19.17%30.86% D-F0000 G-I0000

13 4. ระบบป้องกันอันตรายจากยา ที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert drugs) รายกา รยา 1.Atropine 2.Adrenaline 3.Aminophylline 4.Dopamine 5.Digoxin 6.KCL 7.MgSO4 8.Morphine 9.Pethidine

14 การจัดวาง ระบบ  การจัดซื้อจัดหา / เก็บ รักษา  การสั่งใช้ / การจัด จ่าย  การบริหารยา / การ ติดตามการใช้  กำหนดคู่มือแนว ทางการปฏิบัติ

15 Morphine injection 10 mg/ml, tab 10 mg ชื่อ – สกุล ________________________________________________ อายุ __________ ปี HN______________ Dx________________________________________________________________ ______________________ ให้ได้ทั้ง IM, IV, SC 5-10 mg/dose ทุก 3-4 ชั่วโมง / Oral 30 mg ทุก 3-4 ชั่วโมง กรณีให้ทาง IV ; Dilute ด้วย Sterile water 9 ซีซี slowly push 4-5 นาที ขึ้นไป Monitor 1. BP  รายงานแพทย์เมื่อ BP < 90/60 mmHg 2. หมดสติ, หลับปลุกไม่ตื่น 3. กดการหายใจ  รายงานแพทย์เมื่อ RR < 14 ครั้ง / นาที  Dose แรก Monitor 5 นาที เมื่อฉีดยาและ 15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมงและทุก 4 ชั่วโมง  ต่อมา ( ฉีดต่อเนื่อง ) 15 นาที เมื่อฉีดยา และ 1 ชั่วโมง และทุก 4 ชั่วโมง Vital sign ก่อนให้ยา BP = ____________mmHg, HR = ________/min, RR__________/min เริ่มให้ยา ว. ด. ป._____________________ เวลา _____________ น. ผู้ฉีด ________________________ หลังฉีดยาเวลา BP(mmHg) RR ครั้ง / นาที หมายเหตุ 5 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง Dose ต่อมา 15 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง รายงานแพทย์เมื่อ BP < 90/60 mmHg และหรือ RR < 14 ครั้ง / นาที และ หรือมีอาการหมดสติหลับปลุกไม่ตื่น __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________________________________________________

16 5. ระบบ Adverse drug reaction ระบบ : Sponteneous reporting system การประเมิน : Naranjo’s Algorithm อุบัติการณ์การเกิด ADR เป้า 2548254925502551 อุบัติการณ์ การเกิดการ แพ้ยา 163713 อุบัติการณ์ แพ้ยาซ้ำ 00000

17 1. บันทึกการแพ้ยาในคอมพิวเตอร์ 2. ออกบัตรแพ้ยาให้ผู้ป่วย 3. ผู้ป่วยใน เภสัชกรติดสติ๊กเกอร์ “ ผู้ป่วยแพ้ยา ” บน chart aluminium และ ที่ Doctor order หน้าปัจจุบัน ชื่อ - สกุลผู้ป่วย ผู้ป่วยแพ้ยา ชื่อ - สกุลผู้ป่วย ระวังการใช้ยา

18 ระบบ :Intensive monitoring ยากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด STS และ TEN เพื่อ ลดอาการรุนแรงของอาการ STS และ TEN ได้แก่ กลุ่มยาซัลฟา Cotrimoxazole กลุ่มยากันชัก Carbamazepine,Phenobarb, Phenytoin กลุ่มยาต้านเชื้อไวรัส NVP,GPO-vir กลุ่มยาเก๊าท์ Allopurinol

19 6. ระบบสำรอง ยา  กำหนดรายการยาที่สำรองแต่ละ หน่วยงานชัดเจน  มีระบบการตรวจสอบยาหน่วยงานที่ สำรอง เดือนละ 1 ครั้ง โดยหน่วยงาน เภสัชกรรม

20 ตัวชี้วัดเป้า 2548254925502551 มูลค่ายา หมดอายุ <1000 บาท 9,871.641,515.8010,695.494,822.32 อัตรายา ขาด ณ คลังยา <1 %-0.220.170.44 อัตรามูลค่า ยาคงคลัง <33.933.001.503.20

21 7. การประเมินการใช้ยา (DUE) Ceftazidime จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ Ceftazidime ( ก. ย. 50- ม. ค.51) จำนวน 22 ราย  สั่งใช้ยาด้วยเหตุผล Empirical therapy 45.45 %  ไม่มีการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับการ ทำงานของไต คิดเป็น 4.55 %  ระยะเวลาที่ให้ยา มีความเหมาะสม 14 %  มูลค่าการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม คิดเป็น 10,548.06 บาท

22 ยาที่จะทำต่อไป Clindam ycin

23 8. Drug Reconciliation  จัดทำแนวทางในการ บริหารจัดการยา Reconcile

24 จุดเน้นในปี 2551 Pateint safety ลดความคลาด เคลื่อนทางยา

25 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลเฉลิม พระเกียรติ ระบบ ยา 2 มีนาคม 2551. เป้าหมาย ถูกต้อง ปลอด ภัย เหมาะ สม ลดความคลาดเคลื่อน (error) และอาการ ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) จากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google