งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิด ดำเนินการ. วันที่ใช้ในการ กำหนดมูลค่า เงินลงทุน = วันที่เปิดดำเนินการ 36 เดือนนับแต่ วันที่ออกบัตร ส่งเสริม ( มิใช่วัน เริ่มเปิดกิจการ ) เปิด ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิด ดำเนินการ. วันที่ใช้ในการ กำหนดมูลค่า เงินลงทุน = วันที่เปิดดำเนินการ 36 เดือนนับแต่ วันที่ออกบัตร ส่งเสริม ( มิใช่วัน เริ่มเปิดกิจการ ) เปิด ดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิด ดำเนินการ

2 วันที่ใช้ในการ กำหนดมูลค่า เงินลงทุน = วันที่เปิดดำเนินการ 36 เดือนนับแต่ วันที่ออกบัตร ส่งเสริม ( มิใช่วัน เริ่มเปิดกิจการ ) เปิด ดำเนินการ

3 1. กรณีเปิดดำเนินการตาม เงื่อนไขที่กำหนด 2. กรณีขยาย เปิด ดำเนินการ

4 1. กรณีเปิดดำเนินการตามระยะเวลา เงื่อนไขที่กำหนด 36 เดือน 1 2 3 45 6 78 ระยะเวลา / ปีวันออก บัตร ส่งเสริม ระยะปกติ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ กำหนดเปิดดำเนินการ

5 คือ กรณีที่บริษัทไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ ตามระยะเวลาปกติปกติ และได้ขอขยาย ระยะเวลาการเปิดดำเนินการ ขยายระยะเวลา นำเข้าและติดตั้งเครื่องจักร ขยายได้ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ดังนี้ 2.1 กรณีขยายเปิดดำเนินการอย่างเดียว 2.2 กรณีขยายนำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด ดำเนินการ 2.3 กรณีขยายนำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด ดำเนินการ + ขยายเปิดอย่างเดียว 2. กรณี ขยาย

6 1. กรณีขยาย เปิดอย่างเดียว 12 เดือน 36 เดือน 12345678 ระยะเวลา / ปีวันออก บัตร ส่งเสริม ระยะปกติ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ ขยายเปิดดำเนินการ กำหนดเปิดดำเนินการ

7 36 เดือน 12345678 ระยะเวลา / ปีวันออก บัตร ส่งเสริม ระยะปกติ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ ขยายเครื่องจักร กำหนดเปิดดำเนินการ 12 เดือน 6 เดือน 2. ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด ดำเนินการ ครั้งที่ 1

8 36 เดือน 12345678 ระยะเวลา / ปีวันออก บัตร ส่งเสริม ระยะปกติ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ ขยายเครื่องจักร กำหนดเปิดดำเนินการ 12 เดือน 6 เดือน 3. ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด ดำเนินการ + ขยายเปิดอย่างเดียวครั้งที่ 1 12 เดือน ขยายเปิดดำเนินการ

9 12 เดือน 36 เดือน 12345678 ระยะเวลา / ปีวันออก บัตร ส่งเสริม ระยะปกติ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ ขยายเครื่องจักร กำหนดเปิดดำเนินการ 12 เดือน 6 เดือน 4. ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด ดำเนินการครั้งที่ 2 ขยายเครื่องจักร

10 12 เดือน 36 เดือน 1234567 8 ระยะเวลา / ปีวันออก บัตร ส่งเสริม ระยะปกติ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ ขยายเครื่องจักร กำหนดเปิดดำเนินการ 12 เดือน 6 เดือน ขยายเครื่องจักร 5. กรณีขยายนำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด + ขยาย เปิดดำเนินการอย่างเดียว ครั้งที่ 2 12 เดือน ขยายเปิดดำเนินการ

11 12 เดือน 36 เดือน 1 2345678 ระยะเวลา / ปีวันออก บัตร ส่งเสริม ระยะปกติ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ ขยายเครื่องจักร กำหนดเปิดดำเนินการ 12 เดือน 6 เดือน 6. ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด ดำเนินการครั้งที่ 3 ขยายเครื่องจักร 12 เดือน ขยายเครื่องจักร

12 12 เดือน 36 เดือน 1 2345678 ระยะเวลา / ปีวันออก บัตร ส่งเสริม ระยะปกติ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ ขยายเครื่องจักร กำหนดเปิดดำเนินการ 12 เดือน 6 เดือน ขยายเครื่องจักร 12 เดือน ขยายเครื่องจักร 7. ขยายนำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด + ขยายเปิด ดำเนินการอย่างเดียว ครั้งที่ 3 12 เดือน ขยายเปิดดำเนินการ

13 การเปิดดำเนินการมีกำหนดวันที่แน่นอนวันเดียว โดยถือเอาวันที่ครบกำหนดเงื่อนไขหรือวัน ที่โครงการแจ้งความประสงค์ขอเปิดดำเนินการ ต้องมีสาระครบตามคำจำกัดความของการเปิดดำเนินการ แต่ต้องไม่เกินวันครบกำหนดตามเงื่อนไข


ดาวน์โหลด ppt เปิด ดำเนินการ. วันที่ใช้ในการ กำหนดมูลค่า เงินลงทุน = วันที่เปิดดำเนินการ 36 เดือนนับแต่ วันที่ออกบัตร ส่งเสริม ( มิใช่วัน เริ่มเปิดกิจการ ) เปิด ดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google