งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดดำเนินการ

2 วันที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าเงินลงทุน
วันที่เปิดดำเนินการ 36 เดือนนับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม (มิใช่วันเริ่มเปิดกิจการ) = เปิดดำเนินการ วันที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าเงินลงทุน

3 เปิดดำเนินการ กรณีเปิดดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด 2. กรณีขยาย

4 1. กรณีเปิดดำเนินการตามระยะเวลาเงื่อนไขที่กำหนด
ครั้งที่ ครั้งที่3 ครั้งที่2 ครั้งที่1 กำหนดเปิดดำเนินการ ระยะปกติ 36 เดือน วันออกบัตรส่งเสริม ระยะเวลา/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8

5 2. กรณีขยาย คือ กรณีที่บริษัทไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามระยะเวลาปกติปกติ และได้ขอขยายระยะเวลาการเปิดดำเนินการ ขยายระยะเวลานำเข้าและติดตั้งเครื่องจักร ขยายได้ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ดังนี้ 2.1 กรณีขยายเปิดดำเนินการอย่างเดียว 2.2 กรณีขยายนำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิดดำเนินการ 2.3 กรณีขยายนำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิดดำเนินการ+ขยายเปิดอย่างเดียว

6 1. กรณีขยายเปิดอย่างเดียว
ครั้งที่ ครั้งที่3 ครั้งที่2 กำหนดเปิดดำเนินการ ครั้งที่1 ขยายเปิดดำเนินการ ระยะปกติ 36 เดือน 12 เดือน วันออกบัตรส่งเสริม ระยะเวลา/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8

7 2. ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิดดำเนินการ ครั้งที่ 1
2. ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิดดำเนินการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ ครั้งที่3 ครั้งที่2 กำหนดเปิดดำเนินการ ขยายเครื่องจักร ครั้งที่1 12 เดือน 6 เดือน ระยะปกติ 36 เดือน วันออกบัตรส่งเสริม ระยะเวลา/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8

8 3. ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิดดำเนินการ+ขยายเปิดอย่างเดียวครั้งที่ 1
ครั้งที่3 ครั้งที่2 กำหนดเปิดดำเนินการ ขยายเครื่องจักร ขยายเปิดดำเนินการ ครั้งที่1 12 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ระยะปกติ 36 เดือน วันออกบัตรส่งเสริม ระยะเวลา/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8

9 4. ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิดดำเนินการครั้งที่ 2
กำหนดเปิดดำเนินการ ครั้งที่3 ขยายเครื่องจักร ครั้งที่2 12 เดือน 6 เดือน ขยายเครื่องจักร ครั้งที่1 12 เดือน ระยะปกติ 36 เดือน วันออกบัตรส่งเสริม ระยะเวลา/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8

10 5. กรณีขยายนำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด+ขยายเปิดดำเนินการอย่างเดียว ครั้งที่ 2
กำหนดเปิดดำเนินการ ครั้งที่3 ขยายเครื่องจักร ขยายเปิดดำเนินการ ครั้งที่2 12 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ขยายเครื่องจักร ครั้งที่1 12 เดือน ระยะปกติ 36 เดือน วันออกบัตรส่งเสริม ระยะเวลา/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8

11 6. ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิดดำเนินการครั้งที่ 3
กำหนดเปิดดำเนินการ ขยายเครื่องจักร ครั้งที่3 12 เดือน 6 เดือน ขยายเครื่องจักร ครั้งที่2 12 เดือน ขยายเครื่องจักร ครั้งที่1 12 เดือน ระยะปกติ 36 เดือน วันออกบัตรส่งเสริม ระยะเวลา/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8

12 7. ขยายนำเข้าเครื่องจักรพร้อมเปิด+ขยายเปิดดำเนินการอย่างเดียว ครั้งที่ 3
กำหนดเปิดดำเนินการ ขยายเครื่องจักร ขยายเปิดดำเนินการ ครั้งที่3 12 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ขยายเครื่องจักร ครั้งที่2 12 เดือน ขยายเครื่องจักร ครั้งที่1 12 เดือน ระยะปกติ 36 เดือน วันออกบัตรส่งเสริม ระยะเวลา/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8

13 การเปิดดำเนินการมีกำหนดวันที่แน่นอนวันเดียว
โดยถือเอาวันที่ครบกำหนดเงื่อนไขหรือวัน ที่โครงการแจ้งความประสงค์ขอเปิดดำเนินการ ต้องมีสาระครบตามคำจำกัดความของการเปิดดำเนินการ แต่ต้องไม่เกินวันครบกำหนดตามเงื่อนไข


ดาวน์โหลด ppt เปิดดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google