งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 จัดเก็บ บริหาร บันทึกการ ฝึกอบรม ความต้องการ การฝึกอบรม การวางแผนการ ฝึกอบรม การมอบหมาย งาน   บริหารจัดการบันทึก สภาพแวดล้อมทั้ง  อุณหภูมิ ความชื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " จัดเก็บ บริหาร บันทึกการ ฝึกอบรม ความต้องการ การฝึกอบรม การวางแผนการ ฝึกอบรม การมอบหมาย งาน   บริหารจัดการบันทึก สภาพแวดล้อมทั้ง  อุณหภูมิ ความชื้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  จัดเก็บ บริหาร บันทึกการ ฝึกอบรม ความต้องการ การฝึกอบรม การวางแผนการ ฝึกอบรม การมอบหมาย งาน   บริหารจัดการบันทึก สภาพแวดล้อมทั้ง  อุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ  จัดการเครื่องมือ และ อุปกรณ์มาตรฐาน ทั้งหมด เช่น รายการของอุปกรณ์ สำหรับการสอบเทียบ การบำรุงรักษา เชิงป้องกัน เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ พื้นฐานพร้อมกับรายละเอียดการสอบ เทียบ การตรวจสอบอุปกรณ์ Laboratory Resource Management  ควบคุมการไหลของ การปฏิบัติงานสอบเทียบ ทั้งระบบ  บันทึกข้อมูลการสอบเทียบและ คำนวณค่าความไม่แน่นอนของการ วัดใน แต่ละสาขาของห้องปฏิบัติการตาม หลักการ มาตรวิทยา  สร้างใบรายงานผลแบบอัตโนมัติ ติดตามการลงนามอนุมัติ และการ แจกจ่ายใบรับรองแก่ผู้รับบริการ Calibration & Workflow Management Quality Management  ติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ทั้งหมด การอนุญาตใช้ บันทึกการ แก้ไข รวมถึงการแจกจ่ายเอกสารไป ยังผู้มีสิทธิ์เข้าถึงในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์  รวบรวมข้อบกพร่องทั้งหมด การติดตาม การแก้ไขและ ตรวจสอบประสิทธิภาพ  การแก้ไข ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปิด  สถานะ ข้อบกพร่อง  รวบรวม ข้อมูล  ที่เกี่ยวข้อง กับระบบ  บริหาร คุณภาพ Customer Service & Tracking Process  ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการสอบ เทียบได้ตลอดเวลาผ่านระบบอิน เทอร์เน็ท  ผู้รับบริการสามารถติดตาม กระบวนการสอบเทียบเครื่องมือที่ ขอรับบริการ ตั้งแต่รับเครื่องมือ เข้าห้องปฏิบัติการจนกระทั่ง เครื่องมือ สอบเทียบเสร็จและออกใบรับรอง  ผู้รับบริการสามารถขอข้อมูล วิชาการและติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ผ่านเว็บไซต์ Laboratory Information Management System Medical Engineering System รูปที่ 1 องค์ประกอบของระบบ LIMs@MED LIMs@MED คือ ระบบบริหารข้อมูลสำหรับ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบกองวิศวกรรมการแพทย์ เป็นระบบที่รวบรวม ซอฟแวร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อให้การบริการสอบเทียบมีประสิทธิภาพ การ ติดต่อระหว่างผู้รับบริการกับห้องปฏิบัติการและการสร้างหลักฐาน สำหรับการตรวจประเมินมีความสะดวกมากขึ้น ภายในระบบประกอบ ไปด้วยโปรแกรมย่อยๆทั้งโปรแกรมบนวินโดวส์ (Windows-Based Application) และโปรแกรมเว็บ (Web-Based Application) ซึ่งมีการ ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน Barcode กับ LIMs@Med Barcode กับ LIMs@Med ในอดีตการ บ่งชี้เครื่องมือนิยมใช้รหัสประจําเครื่องการ (Serial Number) ซึ่งการได้มาของข้อมูล ที่ถูกต้อง อาศัยทักษะ ความชำนาญ และความละเอียดของผู้ตรวจสอบ ในระบบงาน ของห้องปฏิบัติการจึงมีปัญหาในการชี้บ่งข้อมูลของเครื่องมือเป็นอย่างมาก ดังนั้น การนำรหัสแท่งมาใช้ในระบบ LIMs@MED โดยเฉพาะการนำมาบ่งชี้ เครื่องมือ ทำให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้รับบริการสามารถบ่งชี้เครื่องมือ สะดวกมากขึ้น เช่น การขอรับบริการ ผู้รับบริการสามารถพิมพ์หรือใช้เครื่องอ่านรหัส แท่ง (Barcode Scanner) อ่านรหัสแท่งที่ติดอยู่กับเครื่องมือนั้นได้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการสามารถระบุเครื่องมือและตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเขียนรายละเอียด อื่นๆ เพียงจดรหัสแท่งเท่านั้น ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรวดเร็ว และช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้มากขึ้น ประโยชน์และการนำไปใช้ของระบบ LIMs@MED โรงพยาบาลและ หน่วยงาน ให้บริการสอบเทียบ มีระบบบริหารข้อมูล ต้นแบบ และช่วยกระตุ้นให้ มีการจัดตั้งระบบสอบ เทียบหรือห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ ในโรงพยาบาล ทำให้เครื่องมือแพทย์ ได้รับการดูแลรักษาในวง กว้างมากขึ้น บทบาทการควบคุม กำกับ เมื่อโรงพยาบาลและ หน่วยงานให้บริการสอบ เทียบมีระบบและ ฐานข้อมูลออนไลน์ ใน ฐานะหน่วยงานควบคุม กำกับสามารถตรวจสอบ ข้อมูล ติดตามผลการ ดำเนินงานผ่านระบบอิน เทอร์เน็ทได้สะดวกมากขึ้น และเป็นการลดภาระของ หน่วยงานที่ถูกตรวจ ประเมินในการจัดทำ เอกสาร การศึกษาวิจัย ฐานข้อมูลที่ได้รับจากทุก กิจกรรมของห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะฐานข้อมูล เครื่องมือแพทย์และ เครื่องมือมาตรฐาน สามารถนำมาวิเคราะห์ ประเมิน สร้างมาตรฐาน สร้างงานวิจัยในหลายๆ รูปแบบได้


ดาวน์โหลด ppt  จัดเก็บ บริหาร บันทึกการ ฝึกอบรม ความต้องการ การฝึกอบรม การวางแผนการ ฝึกอบรม การมอบหมาย งาน   บริหารจัดการบันทึก สภาพแวดล้อมทั้ง  อุณหภูมิ ความชื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google