งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการฐานข้อมูล

2 ฐานข้อมูล คือ กลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป

3 การจัดการฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ที่มีการจัดเก็บทั้งค่าข้อมูลพร้อมโครงสร้างข้อมูลไว้ด้วยกัน โดยจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดขององค์กรไว้ในแหล่งเดียว เพื่อการใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4 โครงสร้างข้อมูลที่นำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
บิต (Bit) ไบต์ (Byte) ฟิลด์ (Field) เรคคอร์ด (Record) ไฟล์ (Files) หรือ แฟ้มข้อมูล

5 ภาพ แสดงชื่อฟิลด์ และ เรคคอร์ด

6 ความสำคัญของฐานข้อมูล
ยุคแรกที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลผลข้อมูลนั้น โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับการจัดเก็บข้อมูลในกระดาษ คือ ข้อมูลแต่ละประเภทถูกเก็บแยกกันในลักษณะของ ไฟล์หรือแฟ้มข้อมูล โดยแต่ละแผนกหรือหน่วยงานจะเก็บข้อมูลและมีโปรแกรมของตนเองที่ใช้ดึงข้อมูลจากไฟล์ต่างๆมาประมวลผล

7 การจัดเก็บข้อมูลระบบแฟ้มข้อมูล

8 ข้อดีและข้อเสียของการประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล
เกิดความซํ้าซ้อนของข้อมูล เกิดความไม่เป็นอิสระของข้อมูล ไม่มีการควบคุมจากศูนย์กลาง ข้อดี การดึงข้อมูลมาใช้ทำได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในส่วนของการวางระบบคอมพิวเตอร์

9 จากปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูลจึงได้มีการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน แต่แยกกันอยู่แต่ละไฟล์มาเก็บไว้ที่เดียวดัน เพื่อให้แต่ละแผนกสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ การดูแลรักษาระบบงานและปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอจะทำได้ง่ายขึ้น เพราะข้อมูลไม่อยู่ กระจัดกระจาย สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ ช่วยให้ผู้บริหารวางแผนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

10 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (Personal)

11 องค์ประกอบที่ 1 : ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
หมายถึง ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ต่างที่ใช้เพื่อช่วยให้ระบบฐานข้อมูลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสิ่งสำคัญคือ - ขนาดของหน่วยความจำ (Memory) - ความเร็วในการประมวลผลของ CPU - อุปกรณ์นำเข้า (Input Device) อุปกรณ์แสดงผล (Output Device)

12 องค์ประกอบที่ 2 : ซอฟต์แวร์ (Software)
หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยแต่ละระบบจะใช้ โปรแกรมที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน แต่ทุกระบบจะต้องมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการสร้าง, การเรียกใช้ข้อมูล, การจัดทำรายงาน, การปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้าง ฯลฯ ที่เรียกว่า “ระบบจัดการฐานข้อมูล” (Database Management System : DBMS)

13 องค์ประกอบที่ 3 : ข้อมูล (Data)
ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควรเก็บรวมแฟ้มข้อมูลต่างๆไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ถูกเก็บในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ซึ่งผู้ใช้หลายๆ คน สามารถเรียกใช้หรือดึงข้อมูลชุดเดียวกันได้ ณ เวลาเดียวกัน หรือ ต่างเวลากันได้

14 องค์ประกอบที่ 4 : บุคลากร (Personal)
ได้แก่บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล มีดังนี้ ผู้ใช้ทั่วไป (User) พนักงานปฏิบัติการ (Operator) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน (Programmer) ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)

15 การจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

16 ข้อดีของระบบฐานข้อมูล
ลดปัญหาความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ลดปัญหาความขัดแย้งกันของข้อมูล สามารถควบคุมการคงสภาพความถูกต้องของข้อมูล ทำให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล ทำให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างระบบความปลอดภัยให้กับ ข้อมูลได้

17 End


ดาวน์โหลด ppt การจัดการฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google