งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ฐานข้อมูล. ฐานข้อมูล คือ กลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ กันและถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อ นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่งโดยกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ฐานข้อมูล. ฐานข้อมูล คือ กลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ กันและถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อ นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่งโดยกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ ฐานข้อมูล

2 ฐานข้อมูล คือ กลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ กันและถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อ นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่งโดยกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่ง กลุ่มขึ้นไป

3 การจัดการ ฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการข้อมูล รูปแบบหนึ่ง ที่มีการจัดเก็บทั้งค่า ข้อมูลพร้อมโครงสร้างข้อมูลไว้ ด้วยกัน โดยจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น ทั้งหมดขององค์กรไว้ในแหล่ง เดียว เพื่อการใช้งานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ

4 บิต (Bit) ไบต์ (Byte) ฟิลด์ (Field) เรคคอร์ด (Record) ไฟล์ (Files) หรือ แฟ้มข้อมูล โครงสร้างข้อมูลที่นำมา ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

5 ภาพ แสดงชื่อฟิลด์ และ เรคคอร์ด

6 ความสำคัญของฐานข้อมูล ยุคแรกที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ประมวลผลข้อมูลนั้น โครงสร้างการจัดเก็บ ข้อมูลในเครื่องยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับ การจัดเก็บข้อมูลในกระดาษ คือ ข้อมูลแต่ละ ประเภทถูกเก็บแยกกันในลักษณะของ ไฟล์ หรือแฟ้มข้อมูล โดยแต่ละแผนกหรือ หน่วยงานจะเก็บข้อมูลและมีโปรแกรมของ ตนเองที่ใช้ดึงข้อมูลจากไฟล์ต่างๆมา ประมวลผล

7 การจัดเก็บข้อมูลระบบแฟ้มข้อมูล

8 ข้อดีและข้อเสียของการ ประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล ข้อดี การดึงข้อมูลมา ใช้ทำได้อย่าง รวดเร็ว ลดต้นทุนใน ส่วนของการ วางระบบ คอมพิวเตอร์ ข้อเสีย เกิดความซํ้า ซ้อนของ ข้อมูล เกิดความไม่ เป็นอิสระ ของข้อมูล ไม่มีการ ควบคุมจาก ศูนย์กลาง

9 จากปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูลจึงได้มี การ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวม ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน แต่แยกกันอยู่แต่ละ ไฟล์มาเก็บไว้ที่เดียวดัน เพื่อให้แต่ละแผนก สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ การ ดูแลรักษาระบบงานและปรับปรุงข้อมูลให้มี ความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอจะทำได้ง่าย ขึ้น เพราะข้อมูลไม่อยู่ กระจัดกระจาย สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันที ที่ต้องการ ช่วยให้ผู้บริหารวางแผนและ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ สถานการณ์

10 องค์ประกอบของระบบ ฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (Personal)

11 องค์ประกอบที่ 1 : ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ที่ใช้เพื่อช่วยให้ระบบฐานข้อมูล สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีสิ่งสำคัญคือ - ขนาดของหน่วยความจำ (Memory) - ความเร็วในการ ประมวลผลของ CPU - อุปกรณ์นำเข้า (Input Device) - อุปกรณ์แสดงผล (Output Device)

12 องค์ประกอบที่ 2 : ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่ใช้เพื่อเก็บ ข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลในรูปแบบ ต่างๆ โดยแต่ละระบบจะใช้ โปรแกรมที่ แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน แต่ทุกระบบจะต้องมีโปรแกรมที่ทำ หน้าที่ควบคุมดูแลการสร้าง, การ เรียกใช้ข้อมูล, การจัดทำรายงาน, การ ปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงสร้าง ฯลฯ ที่ เรียกว่า “ ระบบจัดการฐานข้อมูล ” (Database Management System : DBMS)

13 องค์ประกอบที่ 3 : ข้อมูล (Data) ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในระบบ ฐานข้อมูล รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลควร เก็บรวมแฟ้มข้อมูลต่างๆไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความ ซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ถูกเก็บใน แฟ้มข้อมูลต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ สามารถทำได้ ซึ่งผู้ใช้หลายๆ คน สามารถเรียกใช้หรือดึงข้อมูลชุด เดียวกันได้ ณ เวลาเดียวกัน หรือ ต่าง เวลากันได้

14 องค์ประกอบที่ 4 : บุคลากร (Personal) ได้แก่บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ฐานข้อมูล มีดังนี้ – ผู้ใช้ทั่วไป (User) – พนักงานปฏิบัติการ (Operator) – นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) – ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน (Programmer) – ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)

15 การจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

16 ข้อดีของระบบฐานข้อมูล ลดปัญหาความซ้ำซ้อนกันของข้อมูล ลดปัญหาความขัดแย้งกันของข้อมูล สามารถควบคุมการคงสภาพความถูกต้อง ของข้อมูล ทำให้เกิดความเป็นอิสระของข้อมูล ทำให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างระบบความปลอดภัยให้กับ ข้อมูลได้

17 End


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ฐานข้อมูล. ฐานข้อมูล คือ กลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ กันและถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อ นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่งโดยกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google