งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 จำนวน 20 ชั่วโมง รหัสวิชา ง 22204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 จำนวน 20 ชั่วโมง รหัสวิชา ง 22204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำอธิบายรายวิชา รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 จำนวน 20 ชั่วโมง รหัสวิชา ง 22204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ 1. บอกความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ได้ 2. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 3. บอกความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมใน การใช้อินเทอร์เน็ตได้ 4. รู้และเข้าใจองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบ 5. รู้และเข้าใจองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 6. สามารถใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน ได้ 7. สามารถ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการ ทำงานได้

2 ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและพัฒนาการ อินเทอร์เน็ต คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยการศึกษาจาก ใบความรู้ หรือ สืบค้นจาก อินเทอร์เน็ต 1. อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง 2. จงอธิบายความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพอ สังเขป 3. จงอธิบายความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทยพอสังเขป 4. บริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง 5. อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

3 1. อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง อินเทอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยใช้มาตรฐานการรับส่งข้อมูลเดียวกัน คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol)

4 2. ความเป็นมาของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ปีค. ศ.1960( พ. ศ.2503) ARPA net เป็นหน่วยงานของ กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา ค. ศ.1969( พ. ศ.2512) ARPA เปลี่ยนชื่อ เป็น DARPA และได้ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จาก 4 แห่ง คือ 1. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส 2. สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด 3. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนทาบาร์บารา 4. มหาวิทยาลัยยูทาห์ ค. ศ.1983( พ. ศ.2526) นำ TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช้กับคอมพิวเตอร์

5 3. อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2530 มีการใช้ จดหมายเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก โดยเริ่มที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ สถาบันเอไอที (AIT) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซึ่งเป็นการติดต่อเชื่อมโยงโดยสายโทรศัพท์ พ.ศ. 2531 โดยได้รับที่อยู่อินเตอร์เน็ต Sritrang.psu.th ซึ่งเป็นที่อยู่อินเตอร์เน็ตแห่ง แรกของประเทศไทย พ.ศ. 2534 บริษัท DEC (Thailand) จำกัดได้ขอที่อยู่อินเตอร์เน็ตเป็น dect.co.th มีการเชื่อมต่อเครือข่าย “ไทยเน็ต” (THAInet) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปัจจุบันเครือข่ายไทยเน็ตประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 4 แห่งเท่านั้น ส่วนใหญ่ย้าย การเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตโดยผ่านเนคเทค (NECTEC) หรือศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ปี พ.ศ. 2535 เป็นปีเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและ วิจัย โดยมีชื่อว่า "เอ็นดับเบิลยูจี" (NWG : NECTEC E-mail Working Group)โดยการ ดูแลของเนคเทค และได้จัดตั้งเครือข่ายชื่อว่า “ไทยสาร”

6 4. บริการบนอินเทอร์เน็ต 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : Electronics Mail) 2. การทำงานข้ามเครื่องหรือการขอเข้าเครื่องระยะไกล (Telnet) 3. เพื่อการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP : File Transfer Protocal) 4. แลกเปลี่ยนสารสนเทศซึ่งกันและกัน หรือกลุ่มข่าวที่ น่าสนใจ (UseNet) 5. การสนทนาบนเครือข่าย (Talk) และ Interner Relay Chat : IRC 6. การสืบค้นข้อมูลและไฟล์ข้อมูล (Gopher/Archie) และ Whois 7. เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW : Wolrd Wide Web) 8. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publisher)

7 5. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต ในด้านต่าง ๆ 5.1 ด้านการศึกษา 5.2 ด้านธุรกิจและการ พาณิชย์ 5.3 ด้านการบันเทิง

8 ด้านการศึกษา สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุด ขนาดใหญ่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเตอร์เน็ต ติดต่อกับ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้ง ที่ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น

9 ด้านธุรกิจและการ พาณิชย์ ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ เช่น การให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือ โปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น

10 ด้านการบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสาร ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมี ภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสาร ตามร้าน หนังสือทั่ว ๆ ไป สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้ง ภาพยนตร์ใหม่ และ เก่า มาดูได้


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2 จำนวน 20 ชั่วโมง รหัสวิชา ง 22204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google