งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความยากจนกับ สังคมไทย ปัญหาและทางออก. ปัญหาความยากจน (Poverty) ปัญหาความยากจน (Poverty) คือ สภาพการดำรงชีวิตของ บุคคลซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความยากจนกับ สังคมไทย ปัญหาและทางออก. ปัญหาความยากจน (Poverty) ปัญหาความยากจน (Poverty) คือ สภาพการดำรงชีวิตของ บุคคลซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความยากจนกับ สังคมไทย ปัญหาและทางออก

2 ปัญหาความยากจน (Poverty) ปัญหาความยากจน (Poverty) คือ สภาพการดำรงชีวิตของ บุคคลซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และไม่สามารถจะ บำบัดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนเป็นเหตุให้ บุคคลนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่าระดับมาตราฐานที่ สังคมวางไว้หรือสภาพการดำรงชีวิตของบุคคลที่มีรายได้ไม่ พอกับรายจ่าย ไม่สามารถจะหาสิ่งจำเป็นมาสนองความ ต้องการทางร่างกาย และจิตใจได้อย่างเพียงพอ จนทำให้ บุคคลนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สังคมวางไว้

3 สาเหตุของปัญหาความยากจน สาเหตุของความยากจนสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ สาเหตุจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพต่ำ เนื่องจากการขาด โอกาสในการศึกษาและพัฒนา ทักษะต่างๆ รวมทั้งการขาด โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และการมี ภาระ ในการเลี้ยงดูครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบกับการ มีทรัพย์สินและที่ดินในการทำกินน้อย ปัจจัยเหล่านี้ ล้วน เป็นสาเหตุภายในบุคคลที่ทำให้บุคคลกลายเป็นคนจนได้

4 สาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายการ พัฒนาที่ไม่สมดุลของภาครัฐ ที่เน้นพัฒนาเมืองมากกว่า พัฒนาชนบทหรือการพัฒนาชนบทที่เน้นแต่ทุนทาง กายภาพโดยขาดการส่งเสริมทุนทางสังคม ทางด้าน เศรษฐกิจมากกว่าการกระจายรายได้ เน้นการเปิดประเทศ มากเกินไปในขณะที่ยังไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบ ใน ด้านต่างๆ ที่ดีพอกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นตัวสร้าง ความเหลื่อมล้ำในสังคม และระบบราชการไม่เอื้อต่อการ แก้ปัญหา ความยากจนทั้งในแง่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ ซับซ้อนและล่าช้า

5 ผลกระทบจากความยากจน คือปัญหาที่คนในสังคมมีชีวิตในการดำรงชีวิตที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปัจจัย 4 ที่ยังไม่ค่อยมี และจะมี ผลกระทบคือ สังคมใดมีปัญหามากถือได้ว่าสังคมนั้น ยังไม่ มีการพัฒนาดีพอควร ก่อให้เกิดปัญหาในด้านอาชญากรรม ชกชิง วิ่งราว ปล้น ทำผิดศีลธรรม ซึ่งคนที่ทำเช่นนี้ส่วน ใหญ่คือผู้ที่ด้อยในการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ( อาจไม่จำกัดเฉพาะความยากจน ) สำคัญคือ ทำให้เกิดการ กดขี่จากผู้มีอำนาจต่อรองมาก ดั่งเช่น การกู้หนี้นอกระบบก็ เกิดจากปัญหาความยากจน

6 ผลเสียของความยากจน 1. ผลเสียต่อบุคคลและครอบครัว ทำให้บุคคลสูญเสีย บุคลิกภาพที่ดี ครอบครัวขาดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แก่การดำรงชีพ ไม่สามารถจะส่งบุตรหลานเล่าเรียนได้ เท่าที่ควร 2. เป็นภาระแก่สังคม สังคมต้องอุ้มชู ดูแลคน ยากจน ทำให้ประเทศชาติไม่สามารถจะทุ่มเทการพัฒนา ได้ 3. ทำให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไม่ มั่นคง ประเทศที่มีคนยากจนมากก็ไม่สามารถจะพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้ จะเกิดความล่าช้าในการ พัฒนาประเทศ เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และ ความไม่มั่นคงทางสังคม เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมาเช่น ปัญหาอาชญากรรม

7 วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทย 1. ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและสูงขึ้น การศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้สูงขึ้น รัฐจึงควรทุ่มเท งบประมาณในการให้การศึกษาแก่ประชาชน 2. รัฐต้องจัดสวัสดิการที่ดีให้แก่ประชาชน ต้องจัดให้ ประชาชนมีการศึกษาที่ดีและมีงานทำทุกคนเพื่อ เป็น หลักประกันของชีวิต ควรจัดให้มีการประกันสังคมโดยทั่วถึง 3. พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมกับประเทศ โดย พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่วนรวม กระจายรายได้สู่ชนบทมากขึ้น พยายามลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยให้อยู่ในระดับ เดียวกัน 4. มีการพัฒนาสังคมให้เหมาะสม โดยเฉพาะระดับ ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญต้องพัฒนาก่อนสถาบันอื่น ๆ ควรสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ ขยัน ใฝ่ ศึกษา พระพุทธศาสนามีหลักธรรมช่วยแก้ปัญหาความยากจนไว้

8 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ในปัจจุบันทั้งธนาคารโลกและประเทศไทยได้เน้นมาแก้ไข ปัญหาความยากจนที่เกิดจากปัจจัยภายในบุคคล โดยการ เปิดโอกาสด้านต่างๆให้กับคนจนมากขึ้นทั้งโอกาสทาง สังคม โดยการสร้างระบบประกันสังคมและระบบตาข่าย ความคุ้มครองทางสังคมต่างๆ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ พัฒนาตลาด และให้ เงินทุนกู้ยืมต่าง ๆ รวมถึงโอกาสทางการเมือง

9 แหล่งที่มา http://region3.prd.go.th/problempoor/stripe s.htm http://region3.prd.go.th/problempoor/stripe s.htm http://www.learners.in.th/blogs/posts/33622 3 http://www.learners.in.th/blogs/posts/33622 3 http://www.gotoknow.org/posts/327033


ดาวน์โหลด ppt ความยากจนกับ สังคมไทย ปัญหาและทางออก. ปัญหาความยากจน (Poverty) ปัญหาความยากจน (Poverty) คือ สภาพการดำรงชีวิตของ บุคคลซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google