งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-MENU DEVELOPMENT CONCEPT Created date: 19 Oct 2013 Created by: Traitet Th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-MENU DEVELOPMENT CONCEPT Created date: 19 Oct 2013 Created by: Traitet Th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-MENU DEVELOPMENT CONCEPT Created date: 19 Oct 2013 Created by: Traitet Th.

2 KEY CONCEPT พนักงานต้องรับ Order ได้ไวที่สุด

3 GENERAL INFORMATION 1. รายการอาหารมีประมาณ 248 รายการ 2. ลูกค้ามี max: 150 คนต่อวัน 3. พนักงานใช้อุปกรณ์มี 1-4 คน => ให้ Number ให้การเปลี่ยน 4. ลูกค้าอาจจะสั่งอาหารสลับประเภทของอาหาร => load menu list all 5. รายการอาหาร & ราคา มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย (1 เดือน / ครั้ง) => work with array (not web services) 6. Cashier อยู่บริเวณเดียวกับ Drink Bar (บริเวณทางเข้าของร้าน) 7. ครัวจะทำ Main Course & Starter 8. Dessert Area อยู่อีกบริเวณหนึ่ง 9. ลูกค้าอาจจะเก็บเงินก่อนและนั่งต่อได้ 10. ลูกค้าอาจมีการสั่งรายการอาหารเพิ่มเติมได้ เช่น Drink 11. ลูกค้าจะสั่ง Dessert หลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้ว 12. พนักงานเก็บเงินด้วย Cash หรือ Wireless Credit Card Machine 13. ระบบ POS อาจจะมีในบางร้าน 14. ระบบไม่ต้อง Link กับระบบ Credit Card เพียงแค่รวมเงินให้ตรงกัน 15. 1 โต๊ะอาจจะจ่ายทั้ง Credit Card และเงินสด

4 FUNCTIONAL REQUIREMENTS SEARCH MENU MUST: พนักงานสามารถ Search รายการอาหารด้วย Menu ID ได้ MUST: ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของอาหาร เช่น รูป, รายละเอียด, ส่วนผสมอาหาร และอื่น ๆ ได้ (Menu Detail Page) SHOULD: พนักงานสามรถ Search รายการอาหารโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ COULD: พนักงานสามารถ Search รายการอาหารที่เป็น Seasoning, Recommended menu ได้ ORDERING MUST: ระบบแสดง Total Amount ได้ MUST: พนักงานสามารถใส่จำนวนอาหารได้ MUST: พนักงานสามารถลบรายการที่สั่งได้ SHOULD: พนักงานสามารถใส่หมายเลขที่นั่งได้ SHOULD: พนักงานสามารถใส่ Comment กับแต่ละรายการได้ SHOULD: พนักงานสามารถเปลี่ยนจำนวนที่สั่งได้ COULD: ระบบแสดงรายการที่สั่งเป็นหมวดหมู (Menu Category) หรือตามลำดับที่สั่งได้ COULD: พนักงานสามารถเช็ค Order Status ได้

5 TECHNICAL REQUIREMENTS SEARCH PAGE Load Menu Lists to Array Web services separate MENU_CATEGORY_TYPE by using PARAMETER e.g. GetMenuList (Category) To be faster, call web services when login, then get_menu_list from arrays (Prevent to call web services too many times) CAL WEB SERVICE ArrMenuListDrink ArrMenuListAlcohol ArrMenuListStarter ArrMenuListMainCourse ArrMenuListSetMenu ArrMenuListDessert COLLECT TO ARRAY LOGIN F301_GetMenuListByCategory("DRINK") F301_GetMenuListByCategory("ALCOHOL") F301_GetMenuListByCategory("STARTER") F301_GetMenuListByCategory("MAIN_COURSE ") F301_GetMenuListByCategory("SET_MENU") F301_GetMenuListByCategory("DESSERT") LOGOUT USE MENU LIST USE ONLY ARRAYS F02_GetMenuList or F300_GetMenuList F302_GetMenuListBySpecialType("SEASON ING") F302_GetMenuListBySpecialType("RECOM MENED") ArrMenuList ArrMenuListSeasoning ArrMenuListRecommended

6 MAPPING TABLES NOCATEGORY2 CHARIMAGE#MENU_ITEMWEB SERVICE NAMEARRAY NAME 1DRINKDK 30F301_GetMenuListByCategory("DRINK")ArrMenuListDrink 2ALCOHOLAL 30F301_GetMenuListByCategory("ALCOHOL")ArrMenuListAlcohol 3STARTERST 40F301_GetMenuListByCategory("STARTER")ArrMenuListStarter 4MAIN_COURSEMC 120F301_GetMenuListByCategory("MAIN_COURSE")ArrMenuListMainCourse 5SET_MENUSM 6F301_GetMenuListByCategory("SET_MENU")ArrMenuListSetMenu 6DESSERTDS 20F301_GetMenuListByCategory("DESSERT")ArrMenuListDessert Total246 NOSEPCIAL CATEGORY #MENU_ITEMWEB SERVICE NAME 1ALLAL 246F02_GetMenuList or F300_GetMenuListArrMenuList 2SEASONINGSE 30F302_GetMenuListBySpecialType("SEASONING")ArrMenuListSeasoning 3RECOMMENDEDRE 30F302_GetMenuListBySpecialType("RECOMMENED") ArrMenuListRecommende d

7 USER INTERFACES (COMMENT) Show image of “Category Types” DK AL ST

8 UI DESIGN E-MENU (Drink) - Drink - Alcolhol - Starter - Main Course - Set Menu - Dessert - Seasoning Menu - Recommended Menu TABLE MGT. (T95) - View All Tables - Change Table - Open Table - Make Payment - Close Table USER MGT. (ADMIN) - Change User - Exit Program

9 MENU LIST DKALSTMC Category ที่ใช้ บ่อย Re-design การใส่ จำนวน Change to Images of Category Type แสดงแค่ชื่อ อาหาร

10 COMMUNICATION BETWEEN CHANGE TABLE & SEARCH MENU CHANGE TABLE FROM T01 => T05 MESSEAGE 1.Completed Order: Call web services 2.Cancelled Order: Remove Array 3.Cancel: Back to call page NEW TABLE T05 No Ordering List Clear Arrays

11 ADDTIONAL ระบบสามารถจำนวนได้ ระบบสามารถใส่ Spicy Level ระบบสามารถใส่ Comment ได้ ระบบสามารถใส่ Seat ได้

12 DOCUMENT CONTROL VersionDateEditorChanges 0.119 Oct 2013Traitet Th.Document Created 0.219 Oct 13Traitet Th.Updated Document


ดาวน์โหลด ppt E-MENU DEVELOPMENT CONCEPT Created date: 19 Oct 2013 Created by: Traitet Th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google