งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์คือ โปรแกรมหรือ ชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผล ลัพธ์ตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์คือ โปรแกรมหรือ ชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผล ลัพธ์ตามที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์คือ โปรแกรมหรือ ชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผล ลัพธ์ตามที่ต้องการ

4 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นซอฟต์แวร์ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานที่ ใกล้ชิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากที่สุด 1.1 ระบบปฏิบัติการ 1.2 โปรแกรมอรรถประโยชน์

5 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) โปรแกรมที่ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้ งานเอง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ต้องการ ซึ่งแบ่งได้ 2.1 แบ่งตามลักษณะการผลิตได้ 2 ประเภท 2.1.1 ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้ เองโดยเฉพาะ 2.1.2 ซอฟต์แวรืที่หาซื้อได้ โดยทั่วไป

6 2.2 แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน 3 กลุ่มคือ 2.2.1 กลุ่มการใช้ทางด้านธุรกิจ 2.2.2 กลุ่มการใช้งานทางด้าน กราฟิกและ มัลติมีเดีย 2.2.3 กลุ่มการใช้งานบนเว็บ และการ ติดต่อสื่อสาร

7 การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้ 1. แบบสำเร็จรูป เป็นซอฟต์แวร์ที่ หาซื้อกับตัวแทนจำหน่าย สามารถติดตั้งได้ทันที 2. แบบว่าจ้างเป็นซอฟต์แวร์ที่ เหมาะสมกับลักษณะงานแบบ เฉพาะ 3. แบบทดลองใช้ เป็นซอฟต์แวร์ ที่สามารถทดลองใช้ก่อนได้ฟรี

8 4. แบบใช้งานฟรี เป็นซอฟต์แวร์ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน อินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ฟรี 5. แบบโอเพ่นซอร์ส เป็น ซอฟต์แวร์ที่มีการเปิดให้แก้ไข ปรับปรุงตัวโปรแกรมต่างๆได้

9 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ เหมาะสมกับการทำงาน เป็นการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้ เหมาะสมกับงานนั้น สามารถแบ่ง ออกได้ 3 กลุ่มดังนี้ 1. ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้นแบ่งได้ดังนี้

10 1.1 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็น ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการ พิมพ์เอกสาร 1.2 ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็น ซอฟต์แวร์ช่วยในการคำนวณ 1.3 ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง คือการใช้เก็บข้อมูล

11 1.4 ซอฟต์แวร์นำเสนองานเป็น ซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอ ข้อมูลการแสดงผลที่สามารถ ดึงดูดความสนใจ 2. ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งาน ทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการงาน ด้านกราฟิกและมัลติมีเดียให้ง่าย ขึ้น 2.1 ซอฟแวร์สำหรับงาน ออกแบบ เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยสำหรับการ ออกแบบแผนผัง

12 2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับสิ่งพิมพ์ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการ กับสิ่งพิมพ์ 2.3 ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่ง ภาพ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้าง และจัดการรูปภาพ 2.4 ซอฟต์แวร์สำหรับการตกแต่ง วีดีโอและเสียง เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดการกับข้อมูล เสียง ผสมเสียง แก้ไขเสียง เอฟ เฟ็กต์ หรือตัดต่อวีดีโอ

13 2.5 ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างมัลติมีเดีย เป็นซอฟต์แวร์ที่ผนวกกับสื่อหลายชนิด มาประกอบกัน 2.6 ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างเว็บ เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการออกแบบ เว็บไซต์ได้โดยง่าย 3 ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานบนเว็บและ การตืดต่อสื่อสาร เป็นซอฟแวร์ที่เน้นเฉพาะการใช้งานด้าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

14 3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการอีเมล เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับส่งจดหมาย สามารถตรวจรับจดหมายส่งจดหมาย ออก 3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับท่องเว็บ เป็นโปรแกรมหลักสำหรับการเรียกดู ข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เผยแพร่อยู่ใน อินเทอร์เน็ตสำหรับการรับชมเว็บเพจได้ ดี

15 3.3 ซอฟต์แวร์สำหรับจัดประชุมทางไกล เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล โดยเฉพาะ เป็นรูปภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ใช้ในการ ประชุม 3.4 ซอฟต์แวร์สำหรับถ่ายโอนไฟล์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ในการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลบน อินเทอร์เน็ต 3.5 ซอฟต์แวร์ประเภทส่งข้อความด่วน เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถที่จะเปิด ปิดเชื่อมต่อโปรแกรมและส่งข้อความได้ทันที

16 3.6 ซอฟต์แวร์สำหรับสนทนาบน อินเทอร์เน็ต เป็นโปรแกรมสำหรับการสนทนา เฉพาะกลุ่มเรียกสั้นๆ ว่าแชท

17


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์คือ โปรแกรมหรือ ชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผล ลัพธ์ตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google