งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเพื่อ สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารใน ตลาดอาเซียนของกรมวิชาการเกษตร วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเพื่อ สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารใน ตลาดอาเซียนของกรมวิชาการเกษตร วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเพื่อ สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารใน ตลาดอาเซียนของกรมวิชาการเกษตร วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ โดย กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช

2 บทบาท หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดอาเซียนของ กรมวิชาการเกษตร นโยบายของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ ห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารด้านพืชในตลาดอาเซียน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2

3 นโยบายของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารด้านพืชในตลาดอาเซียน ยุทธศาสตร์กรมวิชาการเกษตรปี 2557-2561 และยุทธศาสตร์งานวิจัยกรมวิชาการเกษตรปี 2559-2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบคุณภาพและ รับรองสินค้าเกษตรด้านพืชส่งออก ตามมาตรฐานสากลและ มาตรฐานประเทศคู่ค้า และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3

4 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025 การควบคุมกำกับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและ อาหารด้านพืชที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับความสามารถ การพัฒนาวิธีทดสอบ การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าเกษตร การเตรียมความพร้อมเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านสิ่งปนปลอม อาหารของอาเซียน 4

5 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025 ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช - สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 - สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 5

6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025 ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช 1. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2. ห้องปฏิบัติการสารปนเปื้อน 3. ห้องปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อรา 4. ห้องปฏิบัติการสารเจือปน 5. ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง 6. ห้องปฏิบัติการโภชนาการ 6

7 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025 ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช 7. ห้องปฏิบัติการเคมีภาชนะบรรจุ 8. ห้องปฏิบัติการสิ่งปนปลอม 9. ห้องปฏิบัติการกายภาพภาชนะบรรจุ 10. ห้องปฏิบัติการกายภาพและประสาทสัมผัส 11. ห้องปฏิบัติการ GMO 7

8 8 การควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า เกษตรและอาหารด้านพืชที่กรมวิชาการเกษตรให้การ ยอมรับความสามารถ

9 9 กรมวิชาการเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า สำนัก พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เป็นหน่วยงานให้บริการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ เพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยใน การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ในการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการเอกชนที่กรมวิชาการเกษตรให้ การยอมรับความสามารถ เพื่อสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า เกษตรและอาหารด้านพืช ในการรองรับภารกิจการถ่ายโอนงานด้านบริการ ทดสอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

10 10 ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตร และอาหารด้านพืช พ. ศ. 2554 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 เพื่อใช้ในการควบคุมกำกับดูแล ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่กรม วิชาการเกษตรให้การยอมรับ โดยพิจารณาความถูกต้องตามหลัก วิชาการ ความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ ข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

11 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555

12 12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการ ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ประกอบด้วย นิยาม ( ข้อ ๓ ในประกาศฯ ) คุณสมบัติห้องปฏิบัติการทดสอบ ( ข้อ ๔ ในประกาศฯ ) ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ( ข้อ ๕ - ข้อ ๑๐ ในประกาศฯ ) เงื่อนไข ( ข้อ ๑๑ ในประกาศฯ ) การลดขอบข่าย ( ข้อ ๑๒ ในประกาศฯ ) การขยายขอบข่าย ( ข้อ ๑๓ ในประกาศฯ )

13 13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการ ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ประกอบด้วย ( ต่อ ) การยกเลิกหรือเพิกถอน ( ข้อ ๑๔ ในประกาศฯ ) การแจ้งเตือน ( ข้อ ๑๕. ๑ ในประกาศฯ ) การพักใช้ ( ข้อ ๑๕. ๒ ในประกาศฯ ) การเพิกถอน ( ข้อ ๑๕. ๓ ในประกาศฯ )

14 14 คุณสมบัติห้องปฏิบัติการทดสอบ ( ข้อ ๔ ใน ประกาศฯ ) ๔.๑ เป็นนิติบุคคล และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ๔.๒ ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ ๔.๓ กรณีห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ มีขอบข่าย รายการทดสอบที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะต้องมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการ ยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามภาคผนวก

15 15 ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบ ( ข้อ ๕ - ข้อ ๑๐ ในประกาศฯ ) ข้อ ๕ ห้องปฏิบัติการทดสอบยื่นคำขอตามแบบสมพ. ๗ พร้อม หลักฐานและเอกสารตามที่ระบุในแบบสมพ. ๘ และ สมพ. ๙ ต่อ สมพ. กรมวิชาการเกษตร แบบสมพ. ๗ คำขอให้ยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ สินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช แบบสมพ. ๘ ข้อมูลจำเพาะส่วนที่ขอให้ยอมรับความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช แบบสมพ. ๙ ข้อมูลทั่วไปของระบบบริหารจัดการ

16 16 ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบ ( ข้อ ๕ - ข้อ ๑๐ ในประกาศฯ ) ข้อ ๖ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอ และ คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ ทราบและส่งคำขอไปยังคณะกรรมการ เพื่อทวนสอบขอบข่ายรายการ ทดสอบที่ได้รับการรับรอง หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าห้องปฏิบัติการมีคุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด จะให้ความเห็นชอบยอมรับ ความสามารถในขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองดังกล่าวและ เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อออกหนังสือ การยอมรับความสามารถให้กับผู้ขอ

17 17 ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบ ( ข้อ ๕ - ข้อ ๑๐ ในประกาศฯ ) ข้อ ๗ กรณีที่ห้องปฏิบัติการทดสอบมีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๓ ให้ เจ้าหน้าที่ส่งคำขอและเอกสารดังกล่าวไปยังคณะผู้ตรวจติดตามและ ประเมินเพื่อดำเนินงานตามภาคผนวก หากห้องปฏิบัติการทดสอบไม่ มีผลการเข้าร่วมในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือ โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ต้องทำการทดสอบตัวอย่างเทียบ ผล (Check Sample) ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

18 18 ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบ ( ข้อ ๕ - ข้อ ๑๐ ในประกาศฯ ) ข้อ ๘ เมื่อห้องปฏิบัติการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๗ คณะผู้ตรวจ ติดตามและประเมินจะทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและทำ การตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติการโดยแจ้งชื่อผู้ไปตรวจ ประเมินและวันเวลาให้ห้องปฏิบัติการทดสอบทราบล่วงหน้า ข้อ ๙ เมื่อดำเนินการตรวจประเมินเสร็จสิ้น คณะผู้ตรวจติดตาม และประเมินจะดำเนินการสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

19 19 ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบ ( ข้อ ๕ - ข้อ ๑๐ ในประกาศฯ ) ข้อ ๙ (ต่อ) หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด จะให้ ความเห็นชอบยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ใน ขอบข่ายรายการทดสอบดังกล่าว และเสนออธิบดีกรม วิชาการเกษตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกหนังสือการ ยอมรับความสามารถ

20 20 ขั้นตอนการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบ ( ข้อ ๕ - ข้อ ๑๐ ในประกาศฯ ) ข้อ ๑๐ หนังสือการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช มีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่ วันออกหนังสือผู้ได้รับหนังสือการยอมรับความสามารถ และสามารถต่ออายุได้คราวละ ๓ ปี ถ้าประสงค์จะขอต่อ อายุหนังสือการยอมรับความสามารถ จะต้องยื่นคำขอก่อน หนังสือการยอมรับความสามารถสิ้นอายุ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในข้อ ๕

21 21 เงื่อนไข ( ข้อ ๑๑ ในประกาศฯ ) ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับความสามารถต้องปฏิบัติ ดังนี้ ข้อ ๑๑.๑ รักษาสถานภาพการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ/หรือตามภาคผนวกในขอบข่ายรายการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๑๑.๒ ส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลต่างๆหรือให้ความร่วมมือกับกรม วิชาการเกษตรในการดำเนินการต่างๆ ข้อ ๑๑. ๓ แจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบเมื่อได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ ผลการทดสอบ พร้อมส่งหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการ จัดการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

22 22 เงื่อนไข ( ข้อ ๑๑ ในประกาศฯ ) ข้อ ๑๑. ๔ ต้องทำรายงานผลการทดสอบให้ตรงกับข้อเท็จจริง ห้ามมิให้ทำ รายงานผลการทดสอบขึ้นทั้งฉบับหรือแค่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัด ทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดในรายงานอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดหลงเชื่อว่าผลการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารนั้นเป็นไปตาม มาตรฐาน ข้อ ๑๑. ๕ ต้องมีระบบการรักษาความลับของข้อมูลและผลการทดสอบ

23 23 การลดขอบข่าย ( ข้อ ๑๒ ในประกาศฯ ) กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการลดขอบข่ายของห้องปฏิบัติการ ทดสอบ เมื่อพบว่าห้องปฏิบัติการทดสอบไม่สามารถรักษาขีด ความสามารถในการดำเนินงานตามขอบข่ายนั้นๆได้ หรือห้องปฏิบัติการ ทดสอบแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่ได้รับการยอมรับความ สามารถ

24 24 การขยายขอบข่าย ( ข้อ ๑๓ ในประกาศฯ ) ห้องปฏิบัติการทดสอบสามารถขยายขอบข่ายรายการทดสอบที่ขอให้ยอมรับ ความสามารถต่อกรมวิชาการเกษตรได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๕

25 25 การยกเลิกหรือเพิกถอน ( ข้อ ๑๔ ในประกาศฯ ) กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนการเป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ เมื่อปรากฏเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ข้อ ๑๔. ๑ ห้องปฏิบัติการทดสอบมีความประสงค์ขอยกเลิกการเป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ ข้อ ๑๔. ๒ ห้องปฏิบัติการทดสอบเลิกประกอบกิจการ

26 26 การยกเลิกหรือเพิกถอน ( ข้อ ๑๔ ในประกาศฯ ) ข้อ ๑๔. ๓ ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อ ๑๔. ๔ ห้องปฏิบัติการทดสอบถูกเพิกถอนตามข้อ ๑๕ เมื่อพบว่าห้องปฏิบัติการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย สามารถแจ้งเตือน สั่งพักใช้ หรือสั่งเพิกถอนหนังสือได้

27 27 การแจ้งเตือน ( ข้อ ๑๕. ๑ ในประกาศฯ ) ๑๕. ๑ ห้องปฏิบัติการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ กำหนดไว้ในประกาศนี้ ครั้งที่ ๑ ให้แจ้งเตือนผู้ได้รับหนังสือการยอมรับ ความสามารถเป็นหนังสือ

28 28 การพักใช้ ( ข้อ ๑๕. ๒ ในประกาศฯ ) ๑๕. ๒ ห้องปฏิบัติการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ครั้งที่ ๒ ภายใน ๑ ปี นับแต่ครั้งที่ ๑ ให้พักใช้ หนังสือการยอมรับความสามารถเป็นเวลา ๖๐ วัน

29 29 การเพิกถอน ( ข้อ ๑๕. ๓ ในประกาศฯ ) ๑๕. ๓ ห้องปฏิบัติการทดสอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ กำหนดไว้ในประกาศนี้ ครั้งที่ ๓ ภายใน ๑ ปี นับแต่ครั้งที่ ๑ให้เพิกถอน หนังสือการยอมรับความสามารถ

30 30 ภาคผนวก ข้อกำหนดการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ สินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชในขอบข่ายรายการ ทดสอบที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

31 31 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานที่ระบุข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วย ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

32 32 เกณฑ์ให้การยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์สากล (24 ข้อกำหนด) 4. ข้อกำหนดด้านการบริหาร 4.1 - 4.14 5. ข้อกำหนดด้านวิชาการ 5.1 - 5.10 ข้อกำหนดให้การยอมรับ (15 ข้อกำหนด) 4. ข้อกำหนดด้านการบริหาร 4.1 4.2 4.4 4.5 4.8 4.13 5. ข้อกำหนดด้านวิชาการ 5.2 - 5.10

33 33 1. ข้อกำหนดด้านการบริหาร องค์กร ระบบการบริหารงาน การทบทวนข้อตกลง การจ้างเหมาช่วงงานทดสอบ การรับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียน การควบคุมบันทึก

34 34 2. ข้อกำหนดด้านวิชาการ บุคลากร สถานที่และสภาวะแวดล้อม วิธีทดสอบ เครื่องมือและการสอบเทียบ การสอบกลับได้ของการวัด

35 35 2. ข้อกำหนดด้านวิชาการ การสุ่มเก็บตัวอย่าง การจัดการตัวอย่างทดสอบ การประกันคุณภาพผลการทดสอบ การรายงานผล

36 ห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้ การยอมรับความสามารถ ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่ ยื่นขอ และได้รับการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตร แล้ว จำนวน 14 แห่ง รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับ ความสามารถ พร้อมรายละเอียดขอบข่ายและรายการทดสอบ สามารถดูข้อมูลได้บน Web-site : http//www.doa.go.th/psco 36

37 การพัฒนาวิธีทดสอบ วิธีทดสอบตามกฎระเบียบที่จะออกใหม่ วิธีทดสอบที่ไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชนให้บริการ วิธีทดสอบที่ใช้ในการตรวจติดตาม แจ้งเตือนและเฝ้าระวัง คุณภาพสินค้าเกษตร 37

38 การตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าเกษตร หาข้อมูลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังตามกฎระเบียบที่จะออก ใหม่ ข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพสินค้าส่งออกตามกฎระเบียบของ ประเทศคู่ค้า 38

39 การเตรียมความพร้อมเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ด้านสิ่งปนปลอมอาหารของอาเซียน จากการประชุมหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน วิเคราะห์อาหารอาเซียน ครั้งที่ 3 /2556 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 เห็นชอบให้เสนอสาขา Extraneous Matter (Flith) ของสำนัก พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ใน การจัดตั้งเป็น (ASEAN Food Testing Laboratory : AFRL) สาขา ใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อนำเสนอในคณะกรรมการ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิเคราะห์อาหารอาเซียน (AFTLC) 39

40


ดาวน์โหลด ppt บทบาท หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเพื่อ สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารใน ตลาดอาเซียนของกรมวิชาการเกษตร วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google