งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการคิดวิเคราะห์. ความหมาย ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1071) กล่าวไว้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความชำนาญในการคิดใคร่ครวญอย่าง ละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการคิดวิเคราะห์. ความหมาย ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1071) กล่าวไว้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความชำนาญในการคิดใคร่ครวญอย่าง ละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการคิดวิเคราะห์

2 ความหมาย ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1071) กล่าวไว้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความชำนาญในการคิดใคร่ครวญอย่าง ละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมี เหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือ จุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนั้นอย่าง ยุติธรรม

3 ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (2548 : 5) ได้ให้ความหมาย ทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ การระบุเรื่อง หรือปัญหา การจำแนกแยกแยะ การ เปรียบเทียบข้อมูลอื่นๆและตรวจสอบ ข้อมูลอย่างชำนาญหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้และแม่นยำเพียงพอแก่การตัดสินใจ

4 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ ดังนี้ Gagne ( อ้างใน ทิศนา แขมมณี และคณะ 2544 : 16) กล่าวถึง การเรียนรู้ที่เป็นทักษะทาง ปัญญาประกอบด้วย 4 ทักษะย่อยซึ่งแต่ละระดับ เป็นพื้นฐานของกันและกันตามลำดับซึ่งเป็น พื้นฐานของการเรียนรู้ที่เป็นการเชื่อมโยงสิ่งเร้า กับการตอบสนองและความต่อเนื่องของการ เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นลูกโซ่ (association and chaining) ทักษะย่อยแต่ละระดับ ได้แก่

5 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 1. การจำแนก แยกแยะ (discriminations) หมายถึง ความสามารถ ในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุต่าง ๆ ที่รับรู้เข้ามาว่าเหมือนหรือไม่เหมือนกัน 2. การสร้างความคิดรวบยอด (concepts) หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุหรือสิ่ง ต่าง ๆ โดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุสิ่งนั้น ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้กลุ่มวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นต่างจากกลุ่มวัตถุหรือสิ่งอื่น ๆ แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย ๆ คือ ก. ความคิดรวบยอดระดับรูปธรรม (concrete concepts) ข. ความคิดรวบยอดระดับนามธรรมที่ กำหนดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ (defined concepts)

6 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 3. การสร้างกฎ (rules) หมายถึง ความสามารถในการนำความคิดรวบยอดต่าง ๆ มารวมเป็นกลุ่ม ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น เพื่อให้ สามารถสรุปอ้างอิง และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 4. การสร้างกระบวนการหรือกฎขั้นสูง (procedures of higher order rules) หมายถึง ความสามารถในการนำกฎหลาย ๆ ข้อที่สัมพันธ์ กันมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งนำไปสู่ความรู้ความ เข้าใจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

7 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเวศ วะสี ( อ้างใน ทิศนา แขม มณี.2548 : 301-302) ได้กล่าวว่า ในการเรียนรู้ ต้องให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม เพราะคำถามเป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่ง ความรู้ ควรให้ผู้เรียนฝึกการ ถาม - ตอบ ซึ่งจะ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องที่ศึกษา รวมทั้งได้ฝึกการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และ การสังเคราะห์ ที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นหา คำตอบจากเรื่องที่เรียนได้

8 การจัดการเรียนรู้แบบ อุปนัย (Inductive Method) การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย คือ กระบวนการ ที่ผู้สอนจากรายละเอียดปลีกย่อยหรือจาก ส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ หรือกฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป โดยการนำเอาตัวอย่าง ข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ ที่มีหลักการแฝงอยู่มาให้ผู้เรียนศึกษาสังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ หรือวิเคราะห์จนสามารถ สรุปหลักการ หรือกฎเกณฑ์ได้ด้วย ตนเอง ( สุวิทย์ มูลคำ. 2546 : 15-18) องค์ประกอบสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ อุปนัยมีดังนี้ คือ

9 การจัดการเรียนรู้แบบ อุปนัย (Inductive Method) 1. ตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เป็นลักษณะย่อย ๆ ของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ต้องการให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ 2. การวิเคราะห์ตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ เพื่อ สรุปเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎีร่วมกัน 1. ตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เป็นลักษณะย่อย ๆ ของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ต้องการให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ 2. การวิเคราะห์ตัวอย่างข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ เพื่อ สรุปเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎีร่วมกัน

10 สรุป ซึ่งอาจสรุปได้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรอง แก้ปัญหาที่แม่นยำมีความละเอียดในการ จำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูล เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆอย่างชำนาญ โดย การหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง หรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนหรือ ยืนยันเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน ตัดสินใจเชื่อหรือสรุป


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการคิดวิเคราะห์. ความหมาย ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1071) กล่าวไว้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความชำนาญในการคิดใคร่ครวญอย่าง ละเอียดรอบคอบในเรื่องราวต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google