งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KHON KAEN UNIVERSITY การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KHON KAEN UNIVERSITY การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KHON KAEN UNIVERSITY การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 KHON KAEN UNIVERSITY การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามสภาพจริง และ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการวัด และประเมินผลทางการศึกษา เนื่องจากมี หลักการสำคัญของการวัดผล คือ กระบวนการ ในการรวบรวมเหตุการณ์และข้อมูลที่ผู้เรียน สามารถทำได้ และแปลความหมายของ เหตุการณ์ หรือ ข้อมูล และตัดสินจากข้อมูล เหล่านั้น

3 KHON KAEN UNIVERSITY ความหมายของแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงาน คือ การสะสมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานหรือชิ้นงาน ที่แสดงถึงทักษะ ความสามารถ ความคิด ตลอดจนพัฒนาการของ ผู้เรียน โดยผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมในการคัดเลือก เนื้อหา กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก เกณฑ์การ ตัดสินคุณค่าของงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ ประเมินตนเองด้วย

4 KHON KAEN UNIVERSITY ลักษณะสำคัญของการประเมิน โดยใช้แฟ้มสะสมงาน มุ่งวัดศักยภาพของผู้เรียนในแง่ของการผลิต มากกว่าการเลือก คำตอบถูกในข้อสอบ เน้นกิจกรรมที่มีความหมาย วัดความสามารถในการดำเนินงาน หรือวิธีการ เน้นการสะท้อนความคิดต่อผลงานของตนเอง (self-reflection) และการประเมินตนเอง (self-assessment) การดำเนินการเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการสอน ไม่เน้นการแข่งขัน แต่เน้นการคิดและการแสดงออกของผู้เรียน

5 KHON KAEN UNIVERSITY ชนิดของแฟ้มสะสมงาน (Kinds of Portfolios) แฟ้มสะสมโครงการ (Project Portfolios) มีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมหรือบันทึกเอกสารหลักฐานของ การดำเนินงานโครงการ สำหรับแสดงถึงความสำเร็จ ความพึงพอใจ ในระหว่างเวลาที่ดำเนินโครงการจนกระ ทั้งสิ้นสุดโครงการ บางครั้งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง ถึงความสามารถในลักษณะของกระบวนการเขียน หรือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และยังสามารถเป็น เอกสารที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ อีกด้วย

6 KHON KAEN UNIVERSITY ชนิดของแฟ้มสะสมงาน (Kinds of Portfolios) (ต่อ) แฟ้มสะสมพัฒนาการ (Growth Portfolios) ใช้แสดงถึงพัฒนาการของความสามารถได้มากกว่า 1 เป้าหมายของการเรียนรู้ เป็นเอกสารที่แสดงถึงการ เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ นักศึกษาจะเลือกหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ในหลาย ช่วงเวลาของการเรียนรู้ และเขียนบรรยายระดับ สัมฤทธิผลในแต่ละชิ้นของหลักฐานที่นำเสนอ หลักฐานที่เลือกเก็บนั้นอาจเป็นงานที่ดีที่สุด หรือ เป็น ตัวอย่างงานก็ได้

7 KHON KAEN UNIVERSITY ชนิดของแฟ้มสะสมงาน (Kinds of Portfolios) (ต่อ) แฟ้มสะสมผลสัมฤทธิ์ (Achievement Portfolios) เป็นเอกสารแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในแต่ละ ช่วงเวลา ซึ่งประกอบด้วยผลงานที่ดีที่สุดตามเป้าหมายของการ เรียนรู้ ในกรณีของแฟ้มสะสมผลสัมฤทธิ์นี้จะให้ความสำคัญกับ จำนวนของตัวอย่างที่จัดเก็บ ซึ่งต้องมีความหลากหลายเพื่อ แสดงถึงระดับของผลสัมฤทธิ์ การเขียนบรรยายประกอบของ นักศึกษาจะเป็นการแสดงถึงเป้าหมายการเรียนรู้และระดับ ความสามารถในแต่ละชิ้นของตัวอย่างงาน และมีบ่อยครั้งที่ใช้ เป็นฐานสำหรับการอภิปรายและกำหนดเป้าหมายในการจัด สัมมนา

8 KHON KAEN UNIVERSITY ชนิดของแฟ้มสะสมงาน (Kinds of Portfolios) (ต่อ) แฟ้มสะสมความสามารถ (Competence Portfolios) จะแสดงถึงหลักฐานอ้างอิงที่ใช้สนับสนุนการได้มาซึ่งการ ยอมรับหรือการยกย่องระดับความสัมฤทธิ์ผล ใน ทำนองเดียวกันกับ แฟ้มสะสมผลสัมฤทธิ์ แฟ้มสะสม ความสามารถ ก็ให้ความสำคัญกับประเด็กการเลือก ตัวอย่าง จำนวนชิ้นของหลักฐานก็ใช้ในสนับสนุนหรือ อ้างถึงความสามารถตามเป้าหมายของการเรียนรู้ด้วย ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน

9 KHON KAEN UNIVERSITY ชนิดของแฟ้มสะสมงาน (Kinds of Portfolios) (ต่อ) แฟ้มสะสมประกาศนียบัตร (Celebration Portfolios) ใช้เก็บเอกสารใบประกาศที่แสดงถึงความสำเร็จหรือ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ภาคภูมิใจที่สุด ในกรณีนี้ นักศึกษาจะตัดสินใจเองว่าจะจัดเก็บอะไรบ้าง และ ทำไมจึงเก็บ ในเบื้องต้น ครูอาจจะเลือกเก็บใบประกาศ แบบไม่ต้องมีกฎเกณฑ์มากนัก ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับ วิชาที่สอนก็ได้ เช่น ทุกอย่างที่ทำให้ภาคภูมิใจ จากนั้น จึงเน้นเลือกเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน

10 KHON KAEN UNIVERSITY เอกสารอ้างอิง ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. (2540). “การประยุกต์ใช้การวัดและประเมินความสามารถ จริงในสภาพการเรียนการสอน”. วารสารแนะแนว, ปีที่ 31. ฉ.167 หน้า: 9-17. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. (2540). การวัดและประเมินผลสภาพแท้จริงของนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ สภาลาดพร้าว. Morgan, Bobbette M. (1999). “Portfolios in Preservice Teacher Fieldbased Program : Evolution of a Rubric for Performance Assessment.” Education. Vol. 119, Issue 3, Page: 416-426. Reckase, Mark D. (1995). “Portfolio Assessment : A Theoretical Estimate of Score Reliability.” Educational Measurement: Issues and Practice. Vol. 14, No. 1, Page: 12-14. Richard, J. Stiggins, Judith A. Arter, Jan Chappuis, and Stephen Chappuis. (2007). Classroom Assessment for Student Learning. New Jersey : Pearson Education, Inc. Weldin, Donna J. and Tumarkin, Sandra R. “Parent Involvement More Power in the Portfolio Process.” Childhood Education. Vol. 75, No. 2. Page: 90-95.


ดาวน์โหลด ppt KHON KAEN UNIVERSITY การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google