งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดย ปฐมศักดิ์ บุรณศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดย ปฐมศักดิ์ บุรณศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดย ปฐมศักดิ์ บุรณศิริ

2 หัวข้อการสัมนา วัตถุประสงค์ของระบบฯ ความสามารถของระบบฯ เมนูการใช้งาน ข้อมูล/รายงานที่สามารถติดตามได้จากระบบฯ การเตรียมข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ของระบบฯ War Room Online ใช้ในการบริหารรายการตัวชี้วัดระดับองค์กร สำนัก/กอง และระดับบุคคล ใช้ในการบริหารรายการตัวชี้วัดระดับบุคคล ใช้ในการบริหารข้อมูลโครงการ และความคืบหน้ากิจกรรมต่างๆ ใช้ในการประเมินผลงาน (ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน) ใช้สำหรับเก็บข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง ใช้ในการติดตามผลการประเมินของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา เปรียบเสมือนสมุดพกผลการประเมินแบบ On-line สามารถจัดพิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล

4 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1. สามารถแบ่งการใช้งานตามรูปแบบของการดำเนินงาน 2. สามารถแสดงสถานะเป็นสีเพื่อบอกความสำเร็จของตัวชี้วัด 3. สามารถสร้างตัวชี้วัดแบบรายการที่ใช้ร่วมกัน 4. สามารถสร้างแบบการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ระดับองค์กร  ระดับหน่วยงาน  รายบุคคล 4

5 5. สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินได้หลายรูปแบบ  สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินที่ใช้ทั้งองค์กร  สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในแต่ละตัวชี้วัด  สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในแต่ละบุคคล 6. สามารถแสดงผลการประเมินเป็น Indicator ของรายบุคคล 7. สามารถประเมินผลงานรายบุคคลด้วยตัวชี้วัด และรายงานข้อมูล ตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล 5 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

6 8. หัวหน้าสามารถตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยตัวชี้วัดที่ใช้ ประเมินผลงานผ่านทางระบบฯ  สามารถตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  สามารถตรวจสอบคะแนนการประเมินตัวชี้วัดได้ตามสายบังคับ บัญชา 9. ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยผ่านทาง Web Browser ดังนั้น สามารถตรวจสอบได้ทุกสถานที่ 10. สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบุคคลเพื่อนำรายชื่อของผู้ใช้ระบบ จากระบบอื่นมาใช้ได้ 6 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

7 11. สามารถใส่ข้อมูลได้หลายวิธี  ใส่ข้อมูลตัวชี้วัดผ่านทางหน้าจอของระบบฯ  ใส่ข้อมูลตัวชี้วัดผ่านทาง Excel file แล้ว ส่งข้อมูลมา ประมวลผลในระบบฯ  สร้างสูตรการคำนวนค่าตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดที่มีอยู่ในระบบฯ  ดึงข้อมูลจากระบบอื่นๆ ด้วย XML data source  สามารถสร้างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดก่อนนำไป ประเมินผล 7 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

8 12. สามารถเก็บข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เพื่อเป็น ฐานข้อมูล และ แสดงรายงาน  ข้อมูลโครงสร้างองค์กร และ จำนวนบุคลากร  ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ และ ประชากรในความดูแล  ข้อมูลกิจกรรมการให้บริการ และ เวลาการให้บริการ  ข้อมูลโครงการ ที่ศูนย์ดำเนินงาน  ข้อมูล อันดับ โรคที่สำคัญ แบ่งตามกลุ่มโรคที่มารักษาในศูนย์  ข้อมูล อันดับ โรค/ปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ  กราฟ สัดส่วนบุคลากร ต่อผู้รับ บริการ  กราฟ ช่วงอายุของประชากร 8 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

9 การเตรียมข้อมูล แบบฟอร์ม ข.1 เป็นเอกสาร download ได้ที่เมนูแบบฟอร์มสำคัญ ◦ ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดสำนักอนามัยลงสู่ระดับส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง) แบบฟอร์ม ข.2 เป็นเอกสาร download ได้ที่เมนูแบบฟอร์มสำคัญ ◦ ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานพัฒนาระบบ สาธารณสุขลงสู่ระดับฝ่าย / กลุ่ม ปี พ.ศ. 2554 แบบฟอร์ม ข.3 เป็นเอกสาร download ได้ที่เมนูแบบฟอร์มสำคัญ ◦ ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดฝ่าย/กลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคลปี พ.ศ. 2554 (ชื่อหน่วยงาน)

10 การเตรียมข้อมูล แบบฟอร์ม ข.4 เป็นเอกสาร download ได้ที่เมนูแบบฟอร์มสำคัญ ◦ กำหนดตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักระดับบุคคล (โดย นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือใบมอบหมายงานมาพิจารณา) แบบฟอร์ม ข.5 ระบบสามารสร้าง แบบฟอร์มและผลการประเมินให้ ◦ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

11 การไหลเวียนของข้อมูล ข 1 ข 4 ข 3 ข 2 ข้อมูล สำหรับ ใช้ในการจัดการ ข 5 ระบบ BSCDOH ประมวลผล ข้อมูลผลการ ดำเนินโครงการ และตัวชี้วัด ผู้ใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ ประสานงาน รวบรวม ข้อมูลผลงาน

12 เมนูการใช้งาน หน้าหลัก และ การวางเมนู การเข้าดู Daily Plan สำนักอนามัย การเข้าดู War Room Online การติดตามผลการดำเนินงานตามมิติ การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การเข้าดู ผลการปฏิบัติงานของตนเอง การเข้าดู ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การเข้าดู ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข การเข้าดู ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการที่รับผิดชอบ

13 หน้าจอหลักของระบบ DOHBSC เมนู สำหรับ ผู้ดูแลระบบเข้า มาจัดการข้อมูล เมนู สำหรับ ผู้ใช้งานเข้ามา ติดตามผลการ ดำเนินงาน เมนู สำหรับ ผู้ใช้งานเข้ามาดู ข้อมูลศูนย์บริการ สาธารณสุข ข้อมูลผู้ใช้ระบบที่ เข้ามาใช้งาน ปุ่ม Log In/Out ข้อมูล/รายงานที่สามารถติดตามได้จาก ระบบฯ

14 หน้าจอการติดตาม Daily Plan ข้อมูล Daily Plan สำนักอนามัย

15 ติดตาม Daily Plan Detail

16 เข้าดูระบบ Daily Plan ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

17 War Room Online

18 เข็มชี้วัดแสดงภาพรวมการประเมินผลตัวชี้วัด กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล รายงานตัวชี้วัด กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล รายงานความก้าวหน้า โครงการ

19 การติดตามผลการดำเนินงาน (แบบมิติ) ข้อมูล เข็มชี้วัด แยกตามมิติ ผลการดำเนินงาน แยกตามสีที่ได้รับ ตัวเลขแสดงจำนวน ตัวชี้วัดที่ได้ผลการ ประเมินตามสีต่างๆ สีฟ้า (N/A) แสดง ข้อมูล จำนวนตัวชี้วัด ที่ยังไม่มีข้อมูล ปุ่มสำหรับการเลือก ค้นหาตัวชี้วัด รูปภาพผู้เป็นเจ้าของ แบบประเมิน ปุ่มสำหรับการเลือกดู แบบแยกมิติ/ยุทธศาสตร์ หรือ แบบรายการตัวชี้วัด

20 การติดตามผลการดำเนินงาน (แบบยุทธศาสตร์)

21 การติดตามผลการดำเนินงาน (รายการตัวชี้วัด) ข้อมูล สีแสดง การประเมิน ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมิน แยกตามไตรมาส ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับ ปุ่มดูรายละเอียด เพิ่มเติม

22 การเข้าดูผลการปฏิบัติงานของตนเอง ข้อมูลเข็มชี้วัด เลือกรายการตัวชี้วัด(มิติ/ ยุทธศ่าสตร์/งานประจำ) กราฟแสดงข้อมูล ตัวชี้วัดย้อนหลัง รายการตัวชี้วัด ให้เลือกสร้างกราฟ

23 การเข้าดู ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รายชื่อหน่วยงาน/ ตำแหน่งงาน ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา รายชื่อ /รูปภาพของ บุคลากรที่เลือก ปุ่มกดดูผลการประเมิน ของบุคลากรที่เลือก

24 การเข้าดูข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข  ข้อมูลโครงสร้างองค์กรและจำนวนบุคลากร  ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบและประชากรในความดูแล  ข้อมูลกิจกรรมการให้บริการและเวลาการให้บริการ  ข้อมูลโครงการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินงาน  ข้อมูลอันดับโรคที่สำคัญ แบ่งตามกลุ่มโรคที่มารักษาใน ศูนย์บริการสาธารณสุข  ข้อมูลอันดับโรค/ปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ  กราฟสัดส่วนบุคลากรต่อผู้รับบริการ  กราฟช่วงอายุของประชากร

25 หน้าจอ ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนการแสดงผล แบบ กราฟ ส่วนการแสดงผล ข้อมูลประจำศูนย์

26 หน้าจอ ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข

27

28 28 แบบฟอร์มผลการประเมินฯ แบบ Online ข. ๕ แถบข้อมูล สำหรับการดู รายงานใน แบบฟอร์ม

29 29 รายงานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์

30 30 รายงานด้านการประเมินสมรรถนะ

31 31 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดย ปฐมศักดิ์ บุรณศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google