งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลัง อึด ฮึด สู้  อึด...ทนต่อแรงกดดัน วิธีการ : คิดเชิงบวก ควบคุม อารมณ์ ลดความเครียด คลายอารมณ์  ฮึด...มีกำลังใจวิธีการ : self talk, ขอจากคนอื่น, แรงศรัทธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลัง อึด ฮึด สู้  อึด...ทนต่อแรงกดดัน วิธีการ : คิดเชิงบวก ควบคุม อารมณ์ ลดความเครียด คลายอารมณ์  ฮึด...มีกำลังใจวิธีการ : self talk, ขอจากคนอื่น, แรงศรัทธา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลัง อึด ฮึด สู้  อึด...ทนต่อแรงกดดัน วิธีการ : คิดเชิงบวก ควบคุม อารมณ์ ลดความเครียด คลายอารมณ์  ฮึด...มีกำลังใจวิธีการ : self talk, ขอจากคนอื่น, แรงศรัทธา  สู้...ต่อสู้อุปสรรควิธีการ : จัดการปัญหา

2 พลังอึด ฮึด สู้ และแนวทางการพัฒนา  พลังอึด คือความทนทานทางอารมณ์ สามารถทนต่อความทุกข์และแรงกดดันได้ ขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่อปัญหา ( เช่น มองว่า ปัญหาไม่ควรอยู่กับเราตลอดไป ทุกปัญหามี ทางออก ) ประสบการณ์ในการเผชิญความ ยากลำบากมาก่อน กระบวนการคิดเพื่อลด ความทุกข์ การมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด เมื่อความเครียดลดลงก็ สามารถทนอยู่ต่อปัญหาต่อไปได้ มีความ ยืดหยุ่น

3 พลังอึด ฮึด สู้ และแนวทางการ พัฒนา พลังฮึด คือการสร้างแรงจูงใจทีจะ เอาชนะปัญหาอุปสรรค ขึ้นอยู่กับ  ปัจจัยภายนอกเช่น การช่วยเหลือสนับสนุนจาก คนอื่น  จากแรงขับภายใน ถ้าไม่ลุกขึ้นสู้จะเดือดร้อน น่า อับอาย ต้องตกอยู่ในวังวนแห่งความกลัว  หรือมีความอยากที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย อยาก เอาชนะ

4 พลังอึด ฮึด สู้ และแนวทางการ พัฒนา  พลังสู้ คือ การลงมือแก้ปัญหา ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ และการมีทักษะในการแก้ปัญหา

5 การสร้างพลังอึด ฮึด สู้กู้ใจให้ เข้มแข็ง ปัจจัยที่ทำให้ก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาวิกฤต 1. ปัจจัยภายในตัวของผู้ประสบภาวะวิกฤต เช่น การมี ความคิดทางบวก ( ปัญหาไม่ได้คงอยู่ตลอดไปบางเรื่องเป็น สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอปัญหา ชีวิตแบบนี้ ฯลฯ )  การยึดคติประจำใจมานำทางชีวิต การรู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต มีความเชื่อความศรัทธา หรือมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ความมีสติ มองเห็นทางออกหลายทาง เป็นต้น 2. ปัจจัยภายนอก เช่น มีคนให้ความช่วยเหลือ การได้ ทำบุญ การทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้ลืมความทุกข์ได้ ชั่วคราว เป็นต้น

6 พลังสุขภาพจิต พลังสุขภาพจิตในการต่อสู้กับปัญหาวิกฤตในชีวิต ขึ้นอยู่กับ ต้นทุนของชีวิต  คนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดี เช่นเกิดมามีความพร้อมทุกอย่างไม่ ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับ ความรักความอบอุ่นจากครอบครัว มีความมั่นคงในชีวิตทั้ง ด้านการศึกษา ฐานะที่ดี บุคคลเหล่านี้เมือประสบกับปัญหา วิกฤตของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่ตนเองรัก สูญเสียทรัพย์สิน ก็สามารถตั้งสติและหาทางแก้ไขปัญหา จนผ่านพ้นไปได้  คนที่มีต้นทุนของชีวิตที่ไม่ดี เมือเกิดเหตุการณ์วิกฤต ชีวิตในชีวิตก็อาจจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ โดยการสร้างพลังสุขภาพจิตอึด ฮึด สู้ เพื่อให้เขาค้นหา ศักยภาพในตัวเขา และเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นได้

7

8 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลัง อึด ฮึด สู้  ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น สติปัญญา สุขภาพทางร่าย กาย คนที่มีระดับสติปัญญาปกติ มีสุขภาพกาย แข็งแรงมีแนวโน้มที่จะอดทนและแก้ปัญหาได้  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ เช่น พื้นอารมณ์ คุณภาพของอารมณ์ ความรู้สึกความพึงพอใจในชีวิต  ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัว เช่น มีความยืดหยุ่น อดทนมีทัศนะคติที่ดีต่อตนเอง มองว่า ตนเองมีความสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ มีแรงจูงใจที่จะสู้ไปสู่เป้าหมาย

9 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลัง อึด ฮึด สู้  ปัจจัยด้านความคิด คิดว่าตนเองสามารถควบคุมและ จัดการปัญหาได้มีความคิดทางบวก รู้จักคิดวิเคราะห์หา สาเหตุ และคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้หลายทาง  ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ คนที่มีบุคลิกภาพชอบสังคม ( Extravert) มีแนวโน้มที่จะสร้างพลัง อึด ฮึด สู้ ได้ดีกว่าคนที่ มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert)  ปัจจัยด้านความสามารถในการเผชิญปัญหา เมื่อเจอ ปัญหาจะใช้วิธีการเผชิญปัญหาเพื่อแก้ไขมากกว่า การหนี ปัญหาหรือเก็บกด  ปัจจัยด้านครอบครัว สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู มีผลต่อ การพัฒนา ความภาคภูมิใจในตนเองการมีพลังใจที่จะทำ อะไรให้สำเร็จของบุคคล

10 องค์ประกอบที่จำเป็นต่อการสร้าง พลังอึด ฮึด สู้  การมีความคิดทางบวก (Positive thinking)  การตั้งเป้าหมาย การสร้างกำลังใจไปสู่ เป้าหมาย  การคิดแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและ สร้างสรรค์

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt พลัง อึด ฮึด สู้  อึด...ทนต่อแรงกดดัน วิธีการ : คิดเชิงบวก ควบคุม อารมณ์ ลดความเครียด คลายอารมณ์  ฮึด...มีกำลังใจวิธีการ : self talk, ขอจากคนอื่น, แรงศรัทธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google