งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลัง อึด ฮึด สู้ อึด...ทนต่อแรงกดดัน วิธีการ : คิดเชิงบวก ควบคุม อารมณ์ ลดความเครียด คลายอารมณ์ ฮึด...มีกำลังใจวิธีการ : self talk , ขอจากคนอื่น , แรงศรัทธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลัง อึด ฮึด สู้ อึด...ทนต่อแรงกดดัน วิธีการ : คิดเชิงบวก ควบคุม อารมณ์ ลดความเครียด คลายอารมณ์ ฮึด...มีกำลังใจวิธีการ : self talk , ขอจากคนอื่น , แรงศรัทธา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลัง อึด ฮึด สู้ อึด...ทนต่อแรงกดดัน วิธีการ : คิดเชิงบวก ควบคุม อารมณ์ ลดความเครียด คลายอารมณ์ ฮึด...มีกำลังใจวิธีการ : self talk , ขอจากคนอื่น , แรงศรัทธา สู้...ต่อสู้อุปสรรควิธีการ : จัดการปัญหา

2 พลังอึด ฮึด สู้ และแนวทางการพัฒนา
พลังอึด คือความทนทานทางอารมณ์ สามารถทนต่อความทุกข์ และแรงกดดันได้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่อปัญหา (เช่น มองว่า ปัญหาไม่ควรอยู่กับเราตลอดไป ทุกปัญหามีทางออก) ประสบการณ์ ในการเผชิญความยากลำบากมาก่อน กระบวนการคิดเพื่อลดความ ทุกข์ การมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เมื่อ ความเครียดลดลงก็สามารถทนอยู่ต่อปัญหาต่อไปได้ มีความ ยืดหยุ่น

3 พลังอึด ฮึด สู้ และแนวทางการพัฒนา
พลังฮึด คือการสร้างแรงจูงใจทีจะเอาชนะปัญหาอุปสรรค ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายนอกเช่น การช่วยเหลือสนับสนุนจากคนอื่น จากแรงขับภายใน ถ้าไม่ลุกขึ้นสู้จะเดือดร้อน น่าอับอาย ต้องตกอยู่ใน วังวนแห่งความกลัว หรือมีความอยากที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย อยากเอาชนะ

4 พลังอึด ฮึด สู้ และแนวทางการพัฒนา
พลังสู้ คือ การลงมือแก้ปัญหา ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ และการมีทักษะในการแก้ปัญหา

5 การสร้างพลังอึด ฮึด สู้กู้ใจให้เข้มแข็ง
 ปัจจัยที่ทำให้ก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาวิกฤต 1. ปัจจัยภายในตัวของผู้ประสบภาวะวิกฤต เช่น การมีความคิดทางบวก (ปัญหาไม่ได้ คงอยู่ตลอดไปบางเรื่องเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอปัญหา ชีวิตแบบนี้ ฯลฯ) การยึดคติประจำใจมานำทางชีวิต การรู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต มีความเชื่อความศรัทธา หรือมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ความมีสติมองเห็นทางออกหลายทาง เป็นต้น 2. ปัจจัยภายนอก เช่น มีคนให้ความช่วยเหลือ การได้ทำบุญ การทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ ทำให้ลืมความทุกข์ได้ชั่วคราว เป็นต้น

6 พลังสุขภาพจิต พลังสุขภาพจิตในการต่อสู้กับปัญหาวิกฤตในชีวิต ขึ้นอยู่กับต้นทุนของชีวิต คนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดี เช่นเกิดมามีความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ ภายนอก มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัว มีความมั่นคง ในชีวิตทั้งด้านการศึกษา ฐานะที่ดี บุคคลเหล่านี้เมือประสบกับปัญหาวิกฤตของชีวิตไม่ ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่ตนเองรัก สูญเสียทรัพย์สิน ก็สามารถตั้งสติและหาทางแก้ไข ปัญหาจนผ่านพ้นไปได้ คนที่มีต้นทุนของชีวิตที่ไม่ดี เมือเกิดเหตุการณ์วิกฤตชีวิตในชีวิตก็อาจจะไม่สามารถ จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ โดยการสร้างพลังสุขภาพจิตอึด ฮึด สู้ เพื่อให้เขาค้นหาศักยภาพในตัวเขา และเกิด ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นได้

7

8 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลัง อึด ฮึด สู้
ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น สติปัญญา สุขภาพทางร่ายกาย คนที่มีระดับสติปัญญา ปกติ มีสุขภาพกายแข็งแรงมีแนวโน้มที่จะอดทนและแก้ปัญหาได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ เช่น พื้นอารมณ์ คุณภาพของอารมณ์ ความรู้สึก ความพึงพอใจในชีวิต ปัจจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัว เช่น มีความยืดหยุ่น อดทนมี ทัศนะคติที่ดีต่อตนเอง มองว่าตนเองมีความสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้ มีแรงจูงใจที่จะสู้ไปสู่เป้าหมาย

9 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังอึด ฮึด สู้
ปัจจัยด้านความคิด คิดว่าตนเองสามารถควบคุมและจัดการปัญหาได้มีความคิด ทางบวก รู้จักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุ และคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้หลายทาง ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ คนที่มีบุคลิกภาพชอบสังคม ( Extravert) มีแนวโน้มที่จะ สร้างพลัง อึด ฮึด สู้ ได้ดีกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert) ปัจจัยด้านความสามารถในการเผชิญปัญหา เมื่อเจอปัญหาจะใช้วิธีการเผชิญปัญหา เพื่อแก้ไขมากกว่า การหนีปัญหาหรือเก็บกด ปัจจัยด้านครอบครัว สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู มีผลต่อการพัฒนา ความภาคภูมิใจ ในตนเองการมีพลังใจที่จะทำอะไรให้สำเร็จของบุคคล

10 องค์ประกอบที่จำเป็นต่อการสร้างพลังอึด ฮึด สู้
การมีความคิดทางบวก (Positive thinking) การตั้งเป้าหมาย การสร้างกำลังใจไปสู่เป้าหมาย การคิดแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt พลัง อึด ฮึด สู้ อึด...ทนต่อแรงกดดัน วิธีการ : คิดเชิงบวก ควบคุม อารมณ์ ลดความเครียด คลายอารมณ์ ฮึด...มีกำลังใจวิธีการ : self talk , ขอจากคนอื่น , แรงศรัทธา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google