งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ โดยอาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี การสร้างโพรซี เดอร์และฟังก์ชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ โดยอาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี การสร้างโพรซี เดอร์และฟังก์ชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ โดยอาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี การสร้างโพรซี เดอร์และฟังก์ชั่น

2 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 1. โพรซีเดอร์และ ฟังก์ชัน (Procedure and Function) 1. โพรซีเดอร์และ ฟังก์ชัน (Procedure and Function) โพรซีเดอร์ หรือโปรแกรมย่อย (Procedure) หมายถึง โปรแกรมย่อยที่ สามารถเรียกใช้งานได้ การเขียนโปรแกรมในภาษาปาสคาล คอมไพเลอร์ (compiler) ได้เตรียม Procedure ที่มีการใช้บ่อย ๆ เช่น write() read() ผู้เขียนโปรแกรม สามารถนำมาใช้ได้ทันที แต่บาง Procedure จะถูกแยกไว้ในยูนิตอื่น ๆ เช่น clrscr, gotoxy(), delay()

3 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2. ประโยชน์ของโพรซีเดอร์ (Procedure) 1. เพื่อประหยัดเวลาในการเขียนคำสั่งที่ซ้ำ ๆ กันในกรณีที่ต้องการผลลัพธ์ เดียวกัน ได้สะดวก และรวดเร็ว 2. สามารถแบ่งการทำงานให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการแก้ไขโปรแกรมใน ภายหลัง 3. สามารถสร้างคำสั่งขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ ทำงานตรงกับความต้องการ 4. โปรแกรมมีขนาดกะทัดรัด และสามารถ เข้าใจขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรมได้ง่าย 5. สามารถนำคำสั่งที่สร้างขึ้นมาใช้งานใน โปรแกรมอื่นได้

4 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) รูปแบบคำสั่ง Procedure ชื่อของโพรซี เดอร์ ; Begin คำสั่งที่คอมไพเลอร์ (Compiler) จัดเตรียมไว้ และโครงสร้างการทำงานต่าง ๆ เช่น if then, repeat until เป็นต้น End; 2.1 การเขียนโพรซีเดอร์ขึ้นมาใช้งาน การสร้างโพรซีเดอร์ (Procedure) ขึ้นมาใช้ งานในภาษาปาสคาลจะเป็นการนำ Procedure ที่มีอยู่แล้วมาออกแบบขั้นตอน การทำงาน เพื่อให้ทำงานตรงกับความ ต้องการ

5 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 2.2 ฟังก์ชัน (Function) ฟังก์ชันเหมือนกับโพรซีเดอร์ที่คอมไพเลอร์ จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ต่างกันที่ฟังก์ชันมีการคืนค่าเป็นข้อมูลชนิด ต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชัน chr() จะคืนค่ามาเป็นข้อมูลตัวแปรชนิด char ( ตัวอักษร 1 ตัว ) ในการใช้ฟังก์ชัน chr() เมื่อป้อนค่าตัวเลขเช่น chr(65) จะมีค่ามา เป็นตัวอักษร ‘A’ หากเขียนเป็นโปรแกรม เช่น write(chr(65)); จะพบตัวอักษร A จากตัวอย่างเรียก 65 ว่า argument ซึ่งจะ ส่งผ่านค่าไปให้พารามิเตอร์ (Parameter) ที่อยู่ในส่วนประกาศ function

6 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) Parameter คือ ตัวแปรที่อยู่ในส่วน ประกาศ Procedure หรือ function ซึ่งสามารถเปลี่ยน แปลงค่าต่าง ๆ โดยกำหนดที่อากิว เมนท์ (argument) Argument คือ ค่าที่จะส่งให้กับตัว แปรที่เป็นพารามิเตอร์ใน Procedure หรือใน Function

7 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวแปรโกลบอล ลักษณะของตัวแปรที่เป็นแบบโกลบอล (Global) 1. จะอยู่เหนือส่วนการประกาศ Procedure, function ทั้งหมด 2. สามารถใช้ตัวแปรโกลบอลได้ทั้งในส่วน ทำงานและส่วนประกาศ Procedure, function 3. สามารถกำหนดชื่อของค่าคงที่ ตัวแปร ประเภทของข้อมูล ยูนิต เลเบล หรือโปรแกรมย่อย โดยกำหนดไว้ ระหว่าง Program กับ Begin ของโปรแกรมหลัก 3. ตัวแปรโกลบอล (Global) กับโลคอล (Local)

8 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวแปรโลคอล ลักษณะของตัวแปรแบบโลคอล (local) 1. จะอยู่ภายในส่วนการประกาศ Procedure, function 2. สามารถใช้ตัวแปรได้แต่ภายในส่วนของ โปรแกรมย่อยเท่านั้น ( Procedure / function )

9 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) การส่งผ่านพารามิเตอร์คือการแทนค่าให้กับ ตัวแปรที่ทำหน้าที่เป็นพารามิเตอร์ ซึ่งอยู่ใน โพรซีเดอร์หรือฟังก์ชัน เพื่อนำค่านั้นไป ดำเนินการกับคำสั่งต่าง ๆ ภายในโพรซี เดอร์หรือฟังก์ชันนั้น มีการส่ง 2 แบบคือ 1. Passing Value การส่งแบบ Value เป็นการส่งค่าหรือค่าของตัวแปรไปยังตัว แปรที่ทำหน้าที่เป็นพารามิเตอร์ ถ้าส่งค่า โดยใช้ “ ค่าของตัวแปร ” จะไม่มีการ เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรนั้น ๆ ภายใน การทำงานของโพรซีเดอร์หรือฟังก์ชัน 4. การส่งผ่านพารามิเตอร์ (Parameter)

10 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) เทคนิคการทำให้การวนซ้ำหยุดโปรแกรม เพื่อ ป้องกันโปรแกรมหยุดไม่ได้ ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1. การทำให้ loop มีเงื่อนไข IF keypressed then break; เช่น 5. การหยุดโปรแกรมและ ประโยชน์ของค่าคงที่

11 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) 5.1 ประโยชน์ของการประกาศ ค่าคงที่ 1. ช่วยแก้ไขการเขียน โปรแกรมยาว ๆ ได้ง่าย 2. ช่วยประหยัดเวลาในการ ค้นหาทีละประโยค 3. ช่วยประหยัดหน่วยความจำ ในกรณีที่ใช้ซ้ำ ๆ กัน หลายแห่ง

12 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่าง 2 เปรียบเทียบประโยชน์ของการกำหนดค่าคงที่

13 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) การใช้งานข้อมูลในรูปแบบของ Record มี ลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับ Array คือ การที่เป็นชุดข้อมูลของ Record จุดเด่น ของโครงสร้างสามารถจัดเก็บข้อมูลหลาย ๆ ประเภทไว้ภายใต้ข้อมูล ชุดเดียวได้ รูปแบบคำสั่ง Record ชื่อฟิลด์ : ชนิดข้อมูล... ชื่อฟิลด์ : ชนิดข้อมูล End; ตัวอย่างที่ 1 Type N = Record x : String; y : integer; z : char; End; 6. ข้อมูลชนิดเรคคอร์ด (Record)

14 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) การทำงานในโปรแกรมภาษาปาสคาล สามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นลงในไฟล์ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้น นำมาใช้งานในครั้งต่อไปได้ ลักษณะของ ไฟล์ของปาสคาลเป็นไฟล์ลักษณะโครงสร้าง ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับเรคคอร์ด (Record) ตัวอย่างที่ 1 จัดเก็บหลาย ๆ เรคคอร์ดใน 1 ไฟล์ แต่ละเรคคอร์ดจัดเก็บ ข้อมูลตัวเลข ที่มีลำดับที่ ชัดเจน 7. ข้อมูลแบบไฟล์ (File)

15 หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) บทที่ จบการ นำเสนอ การสร้างโพรซี เดอร์และฟังก์ชั่น


ดาวน์โหลด ppt หลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) [แผนกคอมพิวเตอร์] บทที่ โดยอาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี การสร้างโพรซี เดอร์และฟังก์ชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google