งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

:: Pitfall : การบริหารการพยาบาล ::. NSO โดย นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา โลจนะวงศกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ":: Pitfall : การบริหารการพยาบาล ::. NSO โดย นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา โลจนะวงศกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 :: Pitfall : การบริหารการพยาบาล ::

2 NSO โดย นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา โลจนะวงศกร

3 NSO

4 การจัดองค์กรและการบริหาร

5 โครงสร้างการจัดการ / บทบาท หน้าที่ NSO โครงสร้างการบริหาร 1. มีการจัดโครงสร้างการบริหารและกำหนดบทบาท หน้าที่ชัดเจน 2. มีแผนพัฒนาทางด้านการพยาบาลชัดเจน 3. มีการติดตามประเมินโครงสร้างการบริหารและนำไป ปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ กำหนดเป้าหมาย / วัตถุประสงค์และเครื่องชี้วัดชัดเจน 1. เป้าหมาย / วัตถุประสงค์เครื่องชี้วัดครอบคลุมประสิทธิภาพการ บริหาร ความรู้ ความสามารถ ทักษะเชิงวิชาชีพและคุณภาพการ พยาบาล 2. มีการทบทวนเป้าหมาย / วัตถุประสงค์ รวมทั้งแผนพัฒนาให้เป็น ปัจจุบันเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นระยะ

6 โครงสร้างการจัดการ / บทบาท หน้าที่ NSO ระบบการสื่อสาร / แก้ไขปัญหาภายใน / ระหว่าง วิชาชีพ – มีระบบการสื่อสาร / แก้ไขปัญหาภายใน / ระหว่างวิชาชีพ / ทีมนำต่างๆที่มีประสิทธิภาพ – สามารถประสานและให้คำปรึกษาทางด้านการ พยาบาลกับทีมนำโรงพยาบาล นโยบาย / แนวทางปฏิบัติในการติดตามกำกับให้ เจ้าหน้าที่อยู่ในมาตรฐาน เจ้าหน้าที่รู้ / เข้าใจบทบาทหน้าที่ของทีมบริหารการ พยาบาลและมีส่วนร่วม

7 โครงสร้างการจัดการ / บทบาท หน้าที่ NSO นโยบายแนวทางปฏิบัติครอบคลุมในเรื่อง โครงสร้างการบริหาร การรักษามาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ พยาบาล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบันทึกข้อมูล การป้องกันและการจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล แนวทางการช่วยเหลือจนท. ที่ประสบปัญหาด้านจริยธรรม

8 NSO

9

10 การจัดการทรัพยากรบุคคล

11 ความรู้ความสามารถผู้นำทางการ พยาบาล – มีการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของผู้นำทางการพยาบาลทุก ระดับ – ผู้นำทางการพยาบาลทุกระดับมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ สามารถกระตุ้น ผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ – มีการประเมินความสามารถของผู้นำทางการพยาบาลระดับ หน่วยงาน – มีการประเมินความสารถทางการพยาบาลของผู้นำทุกระดับและ นำผลไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทางการพยาบาล ในแต่ละระดับ

12 การจัดการทรัพยากรบุคคล

13 การจัดอัตรากำลัง มีการจัดอัตรากำลังที่เหมาะสมใน หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง – มีการประเมินความเพียงพอของอัตรา กำลังโดยพิจารณาความรุนแรง / ความ ต้องการของผู้ป่วย มีระบบประเมินความเพียงพออัตรากำลังที่ ประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยตลอดเวลา

14 การจัดอัตรากำลัง มีระบบสำรองอัตรากำลังคนในภาวะ ปกติ / ฉุกเฉิน มีการปรับกำลังคนให้เหมาะสมสำหรับใน แต่ละช่วงเวลาในลักษณะตั้งรับ เพื่อให้ ตอบสนองพันธกิจขององค์กร – มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ เหมาะสมกับ การให้บริการในหน่วยงานที่ รับผิดชอบ มีกำลังคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับปริมาณ งานในทุกหน่วยงาน

15 การจัดการทรัพยากรบุคคล

16 การกำกับดูแลมาตรฐานและ จริยธรรมวิชาชีพ – มีระบบกำกับดูแลครอบคลุมบุคลากรทางการพยาบาล การกำกับและให้ความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติงาน – มีการจัดระบบงานเพื่อช่วยให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ ป้องกันความผิดพลาด – มีระบบประเมินการปฏิบัติการควบคุมกำกับที่เน้น ความสามารถ / ทักษะเชิงวิชาชีพ บางประเด็นและมี การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ มีระบบการประเมินการปฏิบัติและการควบคุมที่เน้น ความสามารถ / ทักษะวิชาชีพ และนำผลการประเมินไปสู่การ วางแผนพัฒนาศักยภาพ

17 การกำกับดูแลมาตรฐานและ จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ 10 ข้อ ได้แก่ 1. ความสามารถในการประเมินปัญหา 2. ความสามารถในการให้การพยาบาลสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว แต่ละราย 3. ความสามารถในการปรับปรุงการพยาบาลให้เหมาะสม กับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 4. ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหา ฉุกเฉินและรายงานได้ทันท่วงที 5. ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กับเหตุการณ์

18 การกำกับดูแลมาตรฐานและ จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ 10 ข้อ ได้แก่ 6. ตัดสินวินิจฉัยสั่งการได้เป็นอย่างดี มีเหตุผล 7. มีความสามารถในการให้ความรู้และให้การปรึกษาเพื่อ สนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว 8. ความสามารถในการให้การพยาบาล / ช่วยเหลือจนท. ระดับต่ำกว่าในกรณีที่ต้องให้การพยาบาลที่ซับซ้อน 9. ความสามารถประยุกต์ความรู้การปฏิบัติงานได้อย่างมี เหตุผล 10. ความสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมงานในการแก้ไข ปัญหาของผู้ป่วย

19 การจัดการทรัพยากร บุคคล

20 ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ทางการพยาบาล เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดย เชื่อมโยงกับหน้าที่และทักษะเฉพาะหน่วยงาน และตอบสนองต่อผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย บุคลากรพัฒนาตนเองต่อเนื่อง

21 NSO

22 ศักยภาพและการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

23 การวางแผน / กำหนดเนื้อหา พัฒนา นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจนท. และหน. หน่วยงานมา กำหนดเนื้อหาการพัฒนา นำข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน / ความรู้ / ทักษะมากำหนดเนื้อหาการพัฒนา เนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านเทคนิคบริการทั่วไป / ทักษะเชิงวิชาชีพ Training need และแผนพัฒนาบุคลากรของฝ่าย ครอบคลุมผู้บริหารการพยาบาลทุกระดับและจนท. ปฏิบัติการ – ประสานกับระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น RM IC กิจกรรม ทบทวนทางคลินิก การพัฒนาจนท. มีความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ของ NSO และ ความต้องการจนท. การศึกษาต่อเนื่อง, ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

24 การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ทางการพยาบาล ประเมินกระบวนการศึกษา อบรม พัฒนา (1) ประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรม (2) ประเมินการนำความรู้ไปใช้ / การเปลี่ยนวิถีการ ทำงาน (3) ประเมินผลกระทบการดูแลผู้ป่วย (4) นำผลไปปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4) ประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาอบรม โดย พิจารณาผลงานบุคคล หน่วยงานและฝ่า ยกพย.(5)

25 พยาบาลทั้งใหม่และประจำการมีความรู้และ ทักษะสอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ – พยาบาลทุกระดับนำความรู้และทักษะใหม่ๆมา ใช้ในการทำงาน การพัฒนาจนท. พยาบาลมีส่วนสำเร็จของ NSO/ องค์กร ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์

26 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

27 – ขยายผลการพัฒนาใน NSO ให้ หน่วยงานและ วิชาชีพต่างๆใช้ ประโยชน์ร่วมกัน CQI ตอบสนองปัญหา / ความเสี่ยง / เป้าหมายของ NSO และกระบวนการ ดูแลผู้ป่วย โดยเชื่อมโยงปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอื่น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

28 ประเมินผล CQI ภายในกพย. อย่าง สม่ำเสมอ นำผลการประเมินผลงาน CQI ภายในการ พยาบาลมาปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา ร่วมกับสหวิชาชีพและปรับปรุงระบบ / กระบวนการบริหารการพยาบาล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

29 กิจกรรมคุณภาพ การประเมินผลงานภายใน การทบทวนตัวชี้วัด การทบทวนการดูแลภายในวิชาชีพและ ร่วมกับวิชาชีพอื่น การทำ Nursing audit

30 ความคาดหวังต่อระบบการบริหารการพยาบาล มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิดชอบต่อการ จัดบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อบรรลุพันธกิจของ องค์กร

31 เป้าหมาย บุคลากรมีความรู้ ทักษะในเชิงวิชาชีพ และจำนวนเหมาะสมกับภาระงาน, ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ดูแลตนเองได้

32 ประเด็น /pitfall

33 ความเพียงพอของบุคลากรทางการพยาบาล มีการประเมินความพอเพียง ของกำลังคนด้านการ พยาบาลในแต่ละหน่วยชัดเจน มากขึ้น ด้วยการหา work load /productivity แต่ยังมีบ้างมุ่งเน้นเฉพาะ ผู้ป่วยใน ทีมบริหารเข้าใจในเป้าหมาย หลักเกณฑ์ในการประเมิน ความเพียงพอของบุคลากร ทางการพยาบาลที่เหมาะสม กับบริบทโรงพยาบาล ประเด็น /pitfall expectation

34 ความเพียงพอของบุคลากรทางการพยาบาล ส่วนใหญ่จะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ เป็นจริงของโรงพยาบาล ส่วน ใหญ่ทำให้ พรพ. ดู รวมทั้ง ขาดการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ ประโยชน์ในการบริหาร ประจำวัน ทีมบริหารการพยาบาลเกิดการ เรียนรู้หลักเกณฑ์ / แนวทางการ ประเมินดังกล่าวแม้ยังไม่ใช่ข้อมูล ที่แท้จริงของโรงพยาบาล รวมทั้ง วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ บริหารอัตรากำลังในประจำวันได้ ค่อนข้างใกล้เคียงกับสถานการณ์ จริง ประเด็น /pitfall expectation

35 ความเพียงพอของบุคลากรทางการพยาบาล productivity ที่คำนวณ ได้ยังไม่สามารถบอกผลผลิต ทางการพยาบาลในเชิง คุณภาพได้อย่างแท้จริง สามารถพัฒนาไปสู่การประเมิน ความเพียงพอของอัตรากำลังที่ เป็นจริงของโรงพยาบาลได้ใน อนาคต และนำผลของ productivity ไปใช้ประโยชน์ ในการบอกผลผลิตในเชิงคุณภาพ ได้อย่างแท้จริง ประเด็น /pitfall expectation

36 กลไกกำกับติดตามงาน มีการดำเนินการต่อเนื่องใน รูปแบบการนิเทศ ประเด็น การนิเทศส่วนใหญ่.. มุ่งเน้น ด้านการบริหาร มากกว่าด้าน คลินิก กรณีทางคลินิกเน้นแต่ ประเด็นพฤติกรรมบริการ การกำกับติดตามควรมองทั้ง ด้านการบริหารและทางคลินิก ควรเพิ่มเติมปัญหาที่พบจริงจาก การนิเทศ, การจัดการที่ทำ ระบุ ผลลัพธ์และ ผลกระทบ จากการ ตัดสินใจ / แก้ปัญหาไปด้วย วงจร PDCA ของการนิเทศ … รวมทั้งควรประสานกับทีม RM รวมทั้งทีมบริหารการพยาบาล ควรการนำผลการนิเทศมาใช้ ประโยชน์ ประเด็น /pitfall expectation

37 การส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล ประเด็นที่มุ่งเน้น มุ่งเน้นที่การอบรม มุ่งให้มีการนำกระบวนการ พยาบาลไปใช้ 100% รูปธรรมที่ พบส่วนใหญ่มุ่งไปการออกแบบ บันทึกการพยาบาลเพื่อให้เขียน บันทึกทางการพยาบาลครบ กระบวนการพยาบาลทุกขั้นตอน มากกว่าเน้นการให้ปฏิบัติ การกำกับติดตามเน้นการ ตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาล แต่พบว่า ยังเน้นที่ปริมาณ มากกว่าเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้สามารถใช้ กระบวนการพยาบาลที่หน้า งานในการ ประเมิน วางแผน ในการให้การพยาบาลอย่าง มีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับแผนการรักษา ของแพทย์ ประเด็น /pitfall expectation

38 การพัฒนาบุคลากรทางการ พยาบาลจะมุ่งเน้นที่การ ฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ และ เนื้อหาการฝึกอบรมยังขาด การนำผลจากการนิเทศ / ความเสี่ยงที่มีการติดตาม รวมทั้ง ผลการติดตาม เครื่องชี้วัดมาใช้ประโยชน์ การหา training need ที่ตรงประเด็น และ กระบวนการพัฒนาบุคลากร ควรเน้นที่หน้างาน ( on the job training ) ประเด็น /pitfall expectation

39 ความเสี่ยง / การบริหารเรื่องคุณภาพ วางระบบบริหารความเสี่ยง แยกจากระบบใหญ่ ขาดการติดตามแนวโน้ม ความเสี่ยง และมีปัญหาใน เรื่องการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูล ขาดการนำข้อมูลแนวโน้มมา ใช้ประโยชน์ ระบบบริหารความเสี่ยงควร เชื่อมโยงกับระบบใหญ่ มีการ ติดตามแนวโน้มความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ / สังเคราะห์ข้อมูลที่สามารถสะท้อน ให้เห็นความแรงและขนาดของ ปัญหา รวมทั้งสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ในการแปลผล ประสิทธิภาพการบริหารได้ ประเด็น /pitfall expectation

40 การวัดผล ส่วนใหญ่เป็นเครื่องชี้วัดที่เป็น nursing pure เครื่องชี้วัดไม่ครอบคลุมและไม่ ตอบสนองต่อเป้าหมาย / ประเด็นสำคัญ ของระบบ เป็นเครื่องชี้วัดที่ไม่ไวในการ พัฒนา การทบทวนเครื่องชี้วัดจะมุ่งเน้นเฉพาะ เครื่องชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขาดการนำเครื่องชี้วัดที่ติดตามมา อย่างต่อเนื่องไปใช้ประโยชน์ ในการแปล ผลประสิทธิภาพของระบบ เครื่องชี้วัดควรตอบสนองต่อ เป้าหมาย / ประเด็นสำคัญของ ระบบ มีความไวพอในการพัฒนา มีการติดตามแนวโน้มของ เครื่องชี้วัดชัดเจน สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในการแปรผล ประสิทธิภาพระบบการบริหารได้ ประเด็น /pitfall expectation

41 II – 2.1 การกำกับดูแลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล (Nursing) มาตรฐาน / ข้อมูลวิชาการ สภาวะสุขภาพ ของผู้ป่วย กระบวนการ พยาบาล บันทึก สิทธิผู้ป่วย จริยธรรม วิชาชีพ ผลลัพธ์ของ ปฏิบัติการพยาบาล ความปลอดภัย บรรเทาทุกข์ทรมาน ข้อมูลและการเรียนรู้ การดูแลตนเอง การเสริมพลัง ความพึงพอใจ ผู้นำทีมการพยาบาล บุคลากร ความรู้ความสามารถ ปริมาณ โครงสร้างและกลไก กำกับดูแลมาตรฐาน / จริยธรรม นิเทศ / กำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการใช้กระบวนการ พยาบาล ส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิก ดูแลผู้อยู่ระหว่างฝึกอบรม จัดการความรู้และวิจัย ประสานความร่วมมือระดับองค์กร การใช้ยา, การควบคุมการติดเชื้อ การสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัย Risk/Safety/Quality Management ประเมิน ปรับปรุง ข. ปฏิบัติการพยาบาล ก. การบริหารการพยาบาล 1 2 3 4 6 5 1 2 3 4 5 มีระบบบริหารการพยาบาลรับผิดชอบต่อการจัดบริการพยาบาลที่มี คุณภาพสูง เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร Overall Req.

42


ดาวน์โหลด ppt :: Pitfall : การบริหารการพยาบาล ::. NSO โดย นาวาอากาศตรีหญิง พรประภา โลจนะวงศกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google