งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันสอนภาษา I.C.E. ใช้มาตรฐานการเรียนการสอน ของยุโรปที่ถือเป็นมาตรฐานภาษาสากลของโลกคือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมินความสามารถทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันสอนภาษา I.C.E. ใช้มาตรฐานการเรียนการสอน ของยุโรปที่ถือเป็นมาตรฐานภาษาสากลของโลกคือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมินความสามารถทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันสอนภาษา I.C.E. ใช้มาตรฐานการเรียนการสอน ของยุโรปที่ถือเป็นมาตรฐานภาษาสากลของโลกคือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมินความสามารถทาง ภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ “ การเรียน ภาษาสำหรับพลเมืองยุโรป ” ในปี 1989-1996 โดยมี จุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ประเมินการเรียนการสอนของ สถาบันทุกที่ในยุโรป และในปี 2001 คณะมนตรีของ สหภาพยุโรปได้ใช้ CEFR ในการตั้งมาตรฐานเพื่อ ตรวจสอบความสามารถทางภาษา จนกระทั่งในปัจจุบัน CEFR กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น มาตรฐานสำหรับการจัดลำดับความสามารถ ทางภาษา ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ทำให้หลักสูตรนี้ สามารถใช้ได้กับทุกชาติทุกภาษาที่ต้อง การเรียนรู้ ภาษาที่ 2 หรือ 3 ทางสถาบันจึงเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ให้ ความไว้วางใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เราจะไม่ผิดหวัง อย่างแน่นอน อีกทั้งสถาบันยังได้มีการรับรองผลให้ ผู้เรียนสามารถสนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว และเป็นมือ อาชีพภายในระยะเวลาอันสั้นตามความต้องการของ ผู้เรียน ด้วยมุ่งหวังให้คนไทยสื่อสารได้เทียบเท่าสากล

2 โดยมาตรฐานของ CEFR แบ่งความสามารถทางภาษา ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้

3 ตารางเปรียบเทียบระดับทักษะของผู้เรียนกับหลักสูตรการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

4 A1 – A2 = ผู้เรียนที่อยู่ในระดับนี้ต้องเสริมทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษตั้งแต่การเรียน รู้คำศัพท์ หลักไวยากรณ์หรือโค รสร้างของประโยค และการออกเสียง ก่อนที่จะสนทนาได้ อย่างมั่นใจกับเจ้าของภาษา ______________________________________ B1 – B2 = ผู้เรียนที่อยู่ในระดับนี้ควรเสริมทักษะด้าน ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออก เสียง และการสนทนา โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้เพื่อ การศึกษาต่อและใช้ในการทำงานประจำวันได้ ____________________________________________ C1 – C2 = ผู้เรียนที่อยู่ในระดับนี้เป็นผู้เรียนที่สามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ดี เพียงแต่ต้องการที่จะฝึกฝนด้านการพูด ภาษาอังกฤษให้เกิดความชำนาญและเพิ่ม ความมั่นใจให้กับ ตนเองในการสื่อสารทั้งด้านการทำงานหรือการศึกษาต่อได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันสอนภาษา I.C.E. ใช้มาตรฐานการเรียนการสอน ของยุโรปที่ถือเป็นมาตรฐานภาษาสากลของโลกคือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมินความสามารถทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google