งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันสอนภาษา I.C.E. ใช้มาตรฐานการเรียนการสอนของยุโรปที่ถือเป็นมาตรฐานภาษาสากลของโลกคือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันสอนภาษา I.C.E. ใช้มาตรฐานการเรียนการสอนของยุโรปที่ถือเป็นมาตรฐานภาษาสากลของโลกคือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันสอนภาษา I.C.E. ใช้มาตรฐานการเรียนการสอนของยุโรปที่ถือเป็นมาตรฐานภาษาสากลของโลกคือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ “การเรียนภาษาสำหรับพลเมืองยุโรป” ในปี โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ประเมินการเรียนการสอนของสถาบันทุกที่ในยุโรป และในปี 2001 คณะมนตรีของสหภาพยุโรปได้ใช้ CEFR ในการตั้งมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษา จนกระทั่งในปัจจุบัน CEFR กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานสำหรับการจัดลำดับความสามารถ ทางภาษาของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ทำให้หลักสูตรนี้สามารถใช้ได้กับทุกชาติทุกภาษาที่ต้อง การเรียนรู้ภาษาที่ 2 หรือ 3 ทางสถาบันจึงเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน อีกทั้งสถาบันยังได้มีการรับรองผลให้ผู้เรียนสามารถสนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว และเป็นมืออาชีพภายในระยะเวลาอันสั้นตามความต้องการของผู้เรียน ด้วยมุ่งหวังให้คนไทยสื่อสารได้เทียบเท่าสากล

2 โดยมาตรฐานของ CEFR แบ่งความสามารถทางภาษาออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้

3 ตารางเปรียบเทียบระดับทักษะของผู้เรียนกับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

4 A1 – A2 = ผู้เรียนที่อยู่ในระดับนี้ต้องเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่การเรียน รู้คำศัพท์ หลักไวยากรณ์หรือโครสร้างของประโยค และการออกเสียง ก่อนที่จะสนทนาได้อย่างมั่นใจกับเจ้าของภาษา ______________________________________ B1 – B2 = ผู้เรียนที่อยู่ในระดับนี้ควรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง และการสนทนา โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อและใช้ในการทำงานประจำวันได้ ____________________________________________ C1 – C2 = ผู้เรียนที่อยู่ในระดับนี้เป็นผู้เรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เพียงแต่ต้องการที่จะฝึกฝนด้านการพูดภาษาอังกฤษให้เกิดความชำนาญและเพิ่ม ความมั่นใจให้กับตนเองในการสื่อสารทั้งด้านการทำงานหรือการศึกษาต่อได้อย่าง มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันสอนภาษา I.C.E. ใช้มาตรฐานการเรียนการสอนของยุโรปที่ถือเป็นมาตรฐานภาษาสากลของโลกคือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google