งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องราวทาง สังคม (SOCIAL STORY). ความหมาย เรื่องราวทางสังคมตามความหมายของ การสอนโดยวิธีเรื่องราวทางสังคม คือ การ สอนทักษะ ทางสังคมผ่านรูปแบบเรื่องราวที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องราวทาง สังคม (SOCIAL STORY). ความหมาย เรื่องราวทางสังคมตามความหมายของ การสอนโดยวิธีเรื่องราวทางสังคม คือ การ สอนทักษะ ทางสังคมผ่านรูปแบบเรื่องราวที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องราวทาง สังคม (SOCIAL STORY)

2 ความหมาย เรื่องราวทางสังคมตามความหมายของ การสอนโดยวิธีเรื่องราวทางสังคม คือ การ สอนทักษะ ทางสังคมผ่านรูปแบบเรื่องราวที่ ง่ายๆ โดยใช้การรับรู้จากภาพ ทำเป็น หนังสือภาพ และมีประโยคกำกับ ใช้ ปรับปรุงความเข้าใจทางสังคมใน สถานการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล

3 ขั้นตอนของเรื่องราว ทางสังคม 1. หาสถานการณ์ 2. รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เป้าหมาย 3. นำมาเขียนเป็นเรื่องราวทางสังคม แล้ว ให้เด็กอ่านหรือให้อ่านให้เด็กฟัง 4. จัดเตรียมสถานการณ์เพื่อให้โอกาสเด็ก ได้ใช้ทักษะ 5. ประเมินผล 6. ให้แรงเสริมอย่างสม่ำเสมอ

4 การสอนโดยวิธีเรื่องราวทางสังคมมี จุดประสงค์เพื่อให้เด็กเข้าใจในกฎของ สังคม ฝึกเด็กให้รู้จักสังเกต จำ และเข้าใจ ใน การแสดงออกของสีหน้าท่าทาง เพื่อสอน ให้เด็กรับรู้ เข้าใจ อารมณ์ของผู้อื่น และ เข้าใจอารมณ์ของตนเอง มีการแสดงออก ของอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ประโยชน์

5 ตัวอย่าง การใช้เรื่องราวทางสังคมใน การสอนทักษะทางสังคม

6

7 C:\Users\Administrator\Desktop\socailstory.pd f

8 วิดีทัศน์แสดงต้นแบบ พฤติกรรม (V IDEO M ODELING )

9 ความหมาย นวัตกรรมทางการสอนแบบใหม่ หมายถึง กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ใน การสร้างทักษะในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน ที่มีภาวะออทิสซึม โดยการบันทึกวิดีโอ บุคคลหรือกลุ่มคนที่แสดงพฤติกรรมต่างๆ อาทิ การเล่นของเล่น การพูดคุย หรือการ ทำงานบางอย่างให้สำเร็จลุล่วง เป็นต้น นักเรียนจะได้ชมการแสดงของบุคคลเหล่านี้ ผ่านทางจอทีวีหรือคอมพิวเตอร์ จากนั้น นักเรียนจะเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นที่ พวกเขาได้เห็น รูปแบบการสอนแบบ วิดีทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรมจะช่วยให้ นักเรียนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ใหญ่คอยกำกับ ดูแล (Mary McDonald. 2010)

10 1. เพื่อนำเสนอสื่อการสอนที่ง่ายต่อความเข้าใจและ สามารถดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจและแสดงการ โต้ตอบ หรือเลียนแบบพฤติกรรมจากต้นแบบได้ 2. เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้จากพฤติกรรมของ ต้นแบบที่หลากหลาย และสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ 3. เพื่อสามารถนำเสนอการเปลี่ยนแปลงและควบคุม พฤติกรรมทางสังคมต่างๆ ที่ต้องการ ให้เด็กเรียนรู้ ผ่านต้นแบบได้ 4. เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาพฤติกรรมทางสัมคม และ พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน ได้ วัตถุประสงค์ของการใช้วิดีทัศน์ แสดงต้นแบบพฤติกรรม

11 1. เลือกพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ สอนโดยใช้วีดิทัศน์ เพื่อแสดงต้นแบบพฤติกรรม 2. เลือกอุปกรณ์ ระบุอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ เพื่อ 2.1) สร้างวีดิทัศน์ 2.2) ฉายวีดิทัศน์ 3. เขียนบทวีดิทัศน์ของพฤติกรรมที่คุณ ต้องการนำเสนอในวิดีทัศน์ 4. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 5. สร้างวีดิทัศน์ โดยระบุมุมมองที่จะทำการ ถ่ายทำ ระบุนักแสดงที่จะ แสดงพฤติกรรมต้นแบบ บันทึกการถ่าย ทำ และทำการตัดต่อวีดิทัศน์ การสร้างวีดิทัศน์แสดงต้นแบบ พฤติกรรม (V IDEO M ODELING )

12 6. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการชมวิดีทัศน์ ระบุวันเวลาที่จะนำวิดีทัศน์มาฉายให้เด็กชมใน แต่ละวัน และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในการ ฉายวิดีทัศน์ 7. ฉายวิดีทัศน์ให้นักเรียนชม 8. ตรวจสอบกระบวนการ แก้ไขปัญหาเมื่อมี ปัญหาเกิดขึ้น 9. แก้ไขปัญหา แล้วทำการตรวจสอบผลของ การแก้ไขปัญหา 10. การลดลง หากสามารถทำได้ ให้ค่อยๆ ลด การฉายวิดีทัศน์ และลดการบอกเป็นนัยหรือ การกระตุ้นเตือนให้เด็กทำตามให้น้อยลง การสร้างวีดิทัศน์แสดงต้นแบบ พฤติกรรม (V IDEO M ODELING )

13 1. ช่วยดึงดูดให้เด็กมีความสนใจและสามารถเลียนแบบ ตามพฤติกรรมที่ได้เรียนรู้จากต้นแบบ ซึ่งปรากฎใน วิดีทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม (Video Modeling) 2. ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ หลากหลายจากตัวแบบที่แสดงในวิดีทัศน์แสดง ต้นแบบพฤติกรรม (Video Modeling) 3. ช่วยทำให้ผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ นำเสนอ พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงสื่อที่เป็น พฤติกรรมต้นแบบได้อย่างง่ายดายและหลากหลาย 4. สามารถทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะและพฤติกรรม ทางสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สามารถทำให้เด็กพัฒนาทักษะต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น โดยปราศจากพฤติกรรมการแทรก แซงและการหันเห ความสนใจของเด็กจากสื่อการสอน ประโยชน์ของการใช้วีดิทัศน์แสดง ต้นแบบพฤติกรรม (V IDEO M ODELING )

14 ตัวอย่างวีดิทัศน์แสดงต้นแบบ พฤติกรรม (V IDEO M ODELING ) การกล่าวทักทาย การขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของ การแบ่งปันสิ่งของ การขอสิ่งของเมื่อต้องการ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องราวทาง สังคม (SOCIAL STORY). ความหมาย เรื่องราวทางสังคมตามความหมายของ การสอนโดยวิธีเรื่องราวทางสังคม คือ การ สอนทักษะ ทางสังคมผ่านรูปแบบเรื่องราวที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google