งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบประมาณ 11,085.6134 ล้านบาท) เป้าหมายที่ 4 การ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบประมาณ 11,085.6134 ล้านบาท) เป้าหมายที่ 4 การ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบประมาณ 11,085.6134 ล้านบาท) เป้าหมายที่ 4 การ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ใน ภาคการผลิต เกษตร บริการ และภาค สังคม/ชุมชน เป้าหมายที่ 5 ผู้ประกอบการและ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยี ผลงานวิจัยไปเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต และคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายที่ 1 กำลังคน ทางด้าน วทน. ที่ได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถ โดยการศึกษา สามารถนำ ความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม หรือ การ ปฏิบัติงาน ด้าน วทน. ได้ เป้าหมายที่ 3 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ปฏิบัติการ ทางด้าน ว. และ ท. มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ดี ต่อ วทน. และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันและการ ปฏิบัติงานได้ ยุทธศาสตร์ 1. การส่งเสริมและเร่งรัดการ พัฒนากำลังคนด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน 2.การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก หลักสูตร การเรียนการสอน และการ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ ทางด้าน ว. และ ท. เพื่อให้ เป็นสังคมฐานความรู้ด้าน ว. และ ท. 3. การเร่งรัดการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชีวิต และ สร้างฐาน ความรู้ในภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ บริการ 1.1 ร่วมมือกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ ผลิตและสร้าง เส้นทางอาชีพ บุคลากร วทน. 3.1 สร้างการเรียนรู้และ ความคิดสร้างสรรค์ของ เยาวชน และเผยแพร่ความรู้ ด้าน วทน. สู่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 3.2 เชิดชูเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 3.3 เสริมความรู้และทักษะ ให้แก่ผู้ทำงานทางด้าน วทน. ในภาคส่วนต่างๆ 3.1 สร้างการเรียนรู้และ ความคิดสร้างสรรค์ของ เยาวชน และเผยแพร่ความรู้ ด้าน วทน. สู่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 3.2 เชิดชูเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 3.3 เสริมความรู้และทักษะ ให้แก่ผู้ทำงานทางด้าน วทน. ในภาคส่วนต่างๆ 4.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อ สร้างองค์ความรู้และ นำไปใช้ประโยชน์ในภาค การผลิต เกษตร และ บริการ 4.2 ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อสร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.3 ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 4.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อ สร้างองค์ความรู้และ นำไปใช้ประโยชน์ในภาค การผลิต เกษตร และ บริการ 4.2 ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อสร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.3 ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 11. จำนวนบทความที่ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติต่อบุคลากร วิจัย (บทความ/คน) 12. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถ นำไปยื่นขอ จดสิทธิบัตรต่อ บุคลากรวิจัย (เรื่อง/ คน) 13. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการ ผลิต เกษตร บริการ และ ภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง) 11. จำนวนบทความที่ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติต่อบุคลากร วิจัย (บทความ/คน) 12. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถ นำไปยื่นขอ จดสิทธิบัตรต่อ บุคลากรวิจัย (เรื่อง/ คน) 13. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการ ผลิต เกษตร บริการ และ ภาคสังคม/ชุมชน (เรื่อง) 15. จำนวนโครงการความร่วมมือ ด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับและมีการติดตาม ประเมินผล (โครงการ) 16. ร้อยละของความสำเร็จของ การตรวจสอบสถานประกอบการ ตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตาม แผนที่กำหนด (ร้อยละ) 17. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการ ข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ) 18. จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตาม มาตรฐานสากล (รายการ) 19. จำนวนข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย แผน และแนวทาง ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการระดับชาติ หรือ คณะรัฐมนตรี หรือได้รับการ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ (เรื่อง) 20. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตาม แผนด้านการส่งเสริมให้มีความ โปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริต และส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรม (ร้อยละ) 15. จำนวนโครงการความร่วมมือ ด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็น รูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับและมีการติดตาม ประเมินผล (โครงการ) 16. ร้อยละของความสำเร็จของ การตรวจสอบสถานประกอบการ ตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตาม แผนที่กำหนด (ร้อยละ) 17. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการ ข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ) 18. จำนวนรายการวัดของ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา และรับรองระบบงานตาม มาตรฐานสากล (รายการ) 19. จำนวนข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย แผน และแนวทาง ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการระดับชาติ หรือ คณะรัฐมนตรี หรือได้รับการ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ (เรื่อง) 20. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตาม แผนด้านการส่งเสริมให้มีความ โปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริต และส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรม (ร้อยละ) 22. จำนวนเรื่องที่ นำเทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศไปใช้ ประโยชน์(เรื่อง) 6. จำนวนผลงานที่เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน (ผลงาน) 7. จำนวนผู้ใช้บริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (คน) 8. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้าน วทน. (คน) 9. จำนวนผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผลงานดีเด่น ด้าน วทน. (คน) 10. จำนวนหลักสูตรเพื่อ การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง (หลักสูตร) 6. จำนวนผลงานที่เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน (ผลงาน) 7. จำนวนผู้ใช้บริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (คน) 8. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้าน วทน. (คน) 9. จำนวนผู้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติผลงานดีเด่น ด้าน วทน. (คน) 10. จำนวนหลักสูตรเพื่อ การฝึกอบรมและพัฒนา ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง (หลักสูตร) เป้าหมายที่ 6 ภาคการผลิตและ บริการ ใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนานโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพให้เพียงพอ และมี ธรรมาภิบาล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 5.1 ผลักดันการ นำเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีด ความสามารถ ของภาคการ ผลิต เกษตร และบริการ 5.2 ส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี เพื่อสร้างความ มั่นคงด้าน พลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม 5.3ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อ การพัฒนาที่ ยั่งยืน 5.1 ผลักดันการ นำเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีด ความสามารถ ของภาคการ ผลิต เกษตร และบริการ 5.2 ส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี เพื่อสร้างความ มั่นคงด้าน พลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม 5.3ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อ การพัฒนาที่ ยั่งยืน 1. จำนวน กำลังคน วทน. ที่ได้รับการ ส่งเสริมให้ทำ วิจัยและ พัฒนา (คน) เป้าหมายที่ 8 ภาค การผลิต บริการ และ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ บริหารจัดการภัย ธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิผล 14. จำนวนสถาน ประกอบการ/ ชุมชนที่นำ ผลงานวิจัยและ พัฒนาไปใช้ ประโยชน์ (ราย) 8.1 พัฒนางานวิจัยและ คุณภาพการให้บริการ ทางด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ ณ พ.ย. 2556 23. จำนวน ข้อเสนอแนะ นโยบาย/ แผนงานความ ร่วมมือด้าน วทน. ของไทย กับประเทศ อาเซียนและภาคี (เรื่อง) 6.การพัฒนา ความร่วมมือ กับประเทศ ในประชาคม อาเซียนด้าน วทน. เป้าหมายที่ 9 ภาค เศรษฐกิจและ สังคมใช้ประโยชน์ จาก วทน. เพื่อ รองรับการเข้าร่วม ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 9.1 สร้างและ ผลักดันความ ร่วมมือด้าน วทน. กับประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน และประเทศภาคี 6.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์ คุณภาพและรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 6.3 เร่งพัฒนาศูนย์ ว. และ ท. เฉพาะทาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 6.4 พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มี ประสิทธิภาพ 6.5 สร้างความร่วมมือในการพัฒนา นโยบาย/แผน/ แนวทาง วทน. ของประเทศ และสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง ประเทศ 6.6 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้ดำเนินการ ตามแนวทางธรรมาภิบาล 6.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์ คุณภาพและรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 6.3 เร่งพัฒนาศูนย์ ว. และ ท. เฉพาะทาง เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 6.4 พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มี ประสิทธิภาพ 6.5 สร้างความร่วมมือในการพัฒนา นโยบาย/แผน/ แนวทาง วทน. ของประเทศ และสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง ประเทศ 6.6 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้ดำเนินการ ตามแนวทางธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ 2 ภาคการผลิตและบริการมี บุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ รองรับการลงทุนวิจัยและ พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และ มีความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ใน การบ่มเพาะและพัฒนา กำลังคนทั้งวัยก่อนทำงาน และวัยทำงาน เป้าหมายที่ 2 ภาคการผลิตและบริการมี บุคลากรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ รองรับการลงทุนวิจัยและ พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และ มีความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ใน การบ่มเพาะและพัฒนา กำลังคนทั้งวัยก่อนทำงาน และวัยทำงาน เป้าหมายที่ 7 ภาคการผลิตและการ บริการ ใช้ประโยชน์จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทาง เทคโนโลยีและวิจัย เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพ ในการแข่งขัน เป้าหมายที่ 7 ภาคการผลิตและการ บริการ ใช้ประโยชน์จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคในการยกระดับ ความสามารถทาง เทคโนโลยีและวิจัย เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้ มาตรฐานและมีศักยภาพ ในการแข่งขัน 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง กลไกให้เกิดการหมุนเวียน แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีศักยภาพ จากต่างประเทศ และหน่วยงาน วิจัย/เทคโนโลยี/ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐไป ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 2.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชนในการบ่ม เพาะและพัฒนาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวัยทำงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตรงความต้องการ ของภาคการผลิตและบริการทั้งรัฐ และเอกชน 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง กลไกให้เกิดการหมุนเวียน แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีศักยภาพ จากต่างประเทศ และหน่วยงาน วิจัย/เทคโนโลยี/ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐไป ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 2.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชนในการบ่ม เพาะและพัฒนาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวัยทำงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตรงความต้องการ ของภาคการผลิตและบริการทั้งรัฐ และเอกชน 7.1 เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการ ดำเนินกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ มีนโยบาย สนับสนุนที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มี สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ ให้กับผู้ประกอบการ 21. จำนวน ผู้ประกอบการที่ใช้ บริการอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่สามารถ ยกระดับทางเทคโนโลยี และนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ (ราย) 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา นโยบาย การบริหารจัดการด้าน วทน. เพื่อเพิ่มผลผลิตและ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม 5. การพัฒนาและส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศและการ บริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 2. จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/ หรือ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ด้าน ว. และ ท. เพื่อตอบสนองภาคการผลิต และบริการ (กิจกรรม/ หลักสูตร) 3. จำนวนกำลังคนด้าน ว. และ ท.ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้าน วทน. (คน) 4. จำนวนกลไก/เครือข่าย ความร่วมมือ/กฎระเบียบ/ มาตรการที่สนับสนุนให้มี การใช้ประโยชน์กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในการพัฒนา ขีดความสามารถภาคการ ผลิตและบริการ (กลไก/ เครือข่าย/ฉบับ/มาตรการ) 5. จำนวนกำลังคนด้าน ว. และ ท. ที่ได้รับการ สนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนา ขีดความสามารถในภาค การผลิตและบริการ (คน) 2. จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/ หรือ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ด้าน ว. และ ท. เพื่อตอบสนองภาคการผลิต และบริการ (กิจกรรม/ หลักสูตร) 3. จำนวนกำลังคนด้าน ว. และ ท.ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้าน วทน. (คน) 4. จำนวนกลไก/เครือข่าย ความร่วมมือ/กฎระเบียบ/ มาตรการที่สนับสนุนให้มี การใช้ประโยชน์กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในการพัฒนา ขีดความสามารถภาคการ ผลิตและบริการ (กลไก/ เครือข่าย/ฉบับ/มาตรการ) 5. จำนวนกำลังคนด้าน ว. และ ท. ที่ได้รับการ สนับสนุนให้ไปช่วยพัฒนา ขีดความสามารถในภาค การผลิตและบริการ (คน)


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบประมาณ 11,085.6134 ล้านบาท) เป้าหมายที่ 4 การ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google