งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CEFR : แนวทางการนำไปใช้พัฒนา ความสามารถทางภาษา ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CEFR : แนวทางการนำไปใช้พัฒนา ความสามารถทางภาษา ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CEFR : แนวทางการนำไปใช้พัฒนา ความสามารถทางภาษา ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ป ระกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการ เรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

3 ข้อ 1. ใช้กรอบมาตรฐาน ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็น กรอบความคิดหลัก ในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้ง ในการออกแบบหลักสูตร การ พัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการ กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้

4 CEFR เป็น มาตรฐานกลางสำหรับ กลุ่มประเทศยุโรปในการจัดทำ หลักสูตร (curriculum) ประมวลการ สอน (syllabus) รวมทั้งการวัดผล (assessment) An action-oriented approach CEFR ให้รายละเอียดว่า ผู้เรียน ภาษาต้องรู้และเรียนรู้อะไร ในการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ในบริบทต่างๆรวมทั้ง บริบททางวัฒนธรรม กำหนดมาตร (scale) สมรรถภาพภาษาเป็นระดับต่างๆ (A1-C2) เพื่อให้เป็นเป้าหมาย เป็นขั้นๆให้ผู้เรียนได้พัฒนาตน และเป็นเกณฑ์ในการวัดผล สัมฤทธิ์ของตน

5 การจัดระดับความสามารถทางภาษา ตามกรอบ CEFR กลุ่ม ระดับ ABC ชื่อ กลุ่ม Basic User ผู้ใช้ภาษาขั้น พื้นฐาน Independent User ผู้ใช้ภาษาขั้น อิสระ Proficient User ผู้ใช้ภาษาขั้น คล่องแคล่ว ระดับ A1A2B1B2C1C2 ชื่อ ระดับ Breakthro ugh or beginner Waysta ge or element ary Threshol d or intermed iate Vantage or upper interme diate Effective Operatio nal Proficien cy or advanced Master y or proficie ncy

6 CEFR นำไปใช้ ประโยชน์อะไร วางแผนโปรแกรมทางภาษา ช่วยให้ทราบขอบข่ายความรู้ ทางภาษาและความสามารถ ที่ชัดเจนของผู้เรียนแต่ละ ระดับ นำไปกำหนด วัตถุประสงค์การเรียน และ ขอบข่ายเนื้อหา การออกประกาศนียบัตรทาง ภาษา / ขอบข่ายหลักสูตร และ การทดสอบ / ประเมิน การวางแผนเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง ประเมินตนเอง กำหนดระดับที่ต้องการพัฒนา การเลือกใช้สื่อ และการประเมินตนเองเพื่อ ทราบความก้าวหน้า

7 CEFR กำหนดระดับความสามารถ ทางภาษา 6 ระดับ  ระดับผู้ใช้ภาษาขั้นต้น A  ระดับผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ B  ระดับผู้ใช้ภาษาระดับ ความสามารถขั้นสูง C

8 ระดับผู้เรียน ระดับความสามารถ ทางภาษา ระดับความสามารถ ทางภาษาตามกรอบ CEFR ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา ( ป.6) ผู้ใช้ภาษาขั้นเริ่มต้น A1 ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคบังคับ ( ม.3) ผู้ใช้ภาษาขั้นเริ่มต้น A2 ผู้สำเร็จการศึกษาขั้น พื้นฐาน ( ม.6/ ปวช.) ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ B1 การใช้ CEFR เป็นกรอบความคิด หลักในการกำหนดเป้าหมายการ จัดการเรียนรู้ / การพัฒนาผู้เรียน

9 ระดับคำอธิบาย A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน สามารถ แนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยัง สามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลางเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวการจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การ ทำงาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆไป ได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ ฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้

10 Level group Level group name level Level name description ABasic User A1 Breakt hrough or Begin ner - Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of a concrete type. - Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. - Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

11 Level group Level group name level Level name description ABasic User A2Waystage Or Eelementary - Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment) - Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. - Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

12 Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans. Independent User B1

13 Independent User B2 Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field ofspecialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and Independent disadvantages of various options.

14 Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well- structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices Proficient User C 1

15 Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations. Proficient User C 2

16 การเทียบระดับความสามารถตาม กรอบ CEFR กับคะแนน แบบทดสอบมาตรฐานสากล CEFR Level TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBTIELTS A1 0-110 0 - 3100 - 300 - 80 - 1 A2 110- 250 310 - 343 33 - 609 - 181 - 1.5 B1 255 - 400 347 - 393 63 - 9019 - 292 - 2.5 397 - 433 93 - 12030 - 403 - 3.5 B2 405 - 600 437 - 473 123 - 15041 - 524

17

18  สมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษา  สมรรถนะเชิงภาษาศาสตร์ ( ความรู้เรื่อง ลักษณะภาษาในด้านไวยากรณ์ ศัพท์ ความหมาย ระบบเสียง ระบบการเขียน )  สมรรถนะเชิงภาษาศาสตร์สังคม ( ความรู้เรื่องการใช้ภาษาให้เหมาะกับ ความสัมพันธ์ และระดับชั้นในสังคม ทำเนียบภาษา การแสดงความสุภาพ ภาษาถิ่น และ สำเนียงต่างๆ ฯลฯ )  สมรรถนะเชิงวัจนปฏิบัติ ( ความรู้เรื่อง การเรียบเรียง ลำดับความ (discourse), การใช้ภาษาในการกระทำการต่างๆ (function), ธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ ภาษา และการใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์ (interaction)

19 Common Reference Levels  Understanding - Listening -Reading  Speaking -Spoken Interaction  Writing

20 Communication themes 1. personal identification 2. house and home, environment 3. daily life 4. free time, entertainment 5. travel 6. relations with other people 7. health and body care 8. education 9. shopping 10. food and drink 11. services 12. places 13. language 14. weather

21 In each of these thematic areas, subcategories are established. For example, area 4, ‘free time and entertainment’, is subcategorised in the following way 4.1 leisure 4.2 hobbies and interests 4.3 radio and TV 4.4 cinema, theatre, concert, etc. 4.5 exhibitions, museums, etc. 4.6 intellectual and artistic pursuits 4.7 sports 4.8 press

22 How do we know? Some self- assessment checklists

23

24

25

26 Listening I can understand what is said clearly, slowly and directly to me in simple everyday conversation; it is possible to make me understand, if the speaker can take the trouble. I can generally identify the topic of discussion around me when people speak slowly and clearly. I can recognise phrases, words and expressions related to areas of most immediate priority (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). I can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements. I can understand the essential information in short recorded passages dealing with predictable everyday matters which are spoken slowly and clearly I can identify the main point of TV news items reporting events, accidents, etc, when the visual supports the commentary.

27

28 Listening I can follow clearly articulated speech directed at me in everyday conversation, though I sometimes have to ask for repetition of particular words and phrases. I can generally follow the main points of extended discussion around me, provided speech is clearly articulated in standard dialect. I can listen to a short narrative and form hypotheses about what will happen next. I can understand the main points of radio news bulletins and simpler recorded material on topics of personal interest delivered relatively slowly and clearly. I can catch the main points in TV programmes on familiar topics when the delivery is relatively slow and clear. I can understand simple technical information, such as operating instructions for everyday equipment.

29 - Act in compliance with the orders, requests and instructions that they have heard and read; accurately read aloud sentences, texts, tales and short verses by observing the principles of reading; choose/specify the sentences and text corresponding to the meanings of symbols or signs read; tell the main idea and answer questions after listening to and reading dialogues, simple tales and stories - Speak/write in an exchange in interpersonal communication; use orders and requests and give instructions; speak/write to express needs; ask for help; accept and refuse to give help in simple situations; speak and write to ask for and give data about themselves, friends, families and matters around them; speak/write to express their feelings about various matters and activities around them, as well as provide brief justifications

30 หลักสูตร สาระ ภาษาอังก ฤษ - Speak/write to give data about themselves, friends and the surrounding environment; draw pictures, plans, charts and tables to show the various data that they have heard and read; speak/write to show opinions about various matters around them - Use words, tone of voice, gestures and manners politely and appropriately by observing social manners and culture of native speakers; give data about the festivals/important days/celebrations/lifestyles of native speakers; participate in language and cultural activities in accordance with their interests

31 Word index for Breakthrough Language functions discourse 6. 1.imparting and seeking factual information 2.expressing and eliciting attitudes 3.getting things done (suasion) 4.socialising 5.structuring discourse 6.communication repair

32 2.7.1 expressing wants, desires (something) I’d like +NP, please (to do something) I’d like to + Vpinf., please (asking for something) Can I have + NP, please? (asking to do something 2.7.2 enquiring about wants, desires You would like (to do) something? (to have something) NP? (to do something) You, he, she, they would like to +Vpinf.? d Volitional

33 A.4. Free time, entertainment Learners CAN say when they are free and what they do in their spare time. They can elicit and understand information on these topics from other people A.4.1 leisure to be free (plus time reference, see Chapter 4, section 3) (to go on) holiday (see also Chapter 5, section B.2) to go out A 4.2 play and games to play toy doll draw(ing) paint(ing) game names of games (e.g. ludo, snap, poker) names of playground equipment (e.g. swing, slide, see-saw)

34 A.4.4 entertainment, media radio hi-fi to listen (to) television, TV video to watch programme news quiz film music 4.2 play and games to play toy doll draw(ing) paint(ing) game names of games (e.g. ludo, snap, poker) names of playground equipment (e.g. swing, slide, see-saw)

35 Types of assessment 1 Achievement assessment - Proficiency assessment 2 Norm-referencing (NR) - Criterion-referencing (CR) 3 Mastery learning CR- Continuum CR 4 Continuous assessment- Fixed assessment points 5 Formative assessment -Summative assessment 6 Direct assessment -Indirect assessment 7 Performance assessment- Knowledge assessment 8 Subjective assessment -Objective assessment 9 Checklist rating-- Performance rating 10 Impression -Guided judgement 11 Holistic assessment -Analytic assessment 12 Series assessment- Category assessment 13 Assessment by others- Self-assessment


ดาวน์โหลด ppt CEFR : แนวทางการนำไปใช้พัฒนา ความสามารถทางภาษา ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google