งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรม ผู้บริโภค 4123607 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ อ. ชาณิภา ซ่อนกลิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรม ผู้บริโภค 4123607 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ อ. ชาณิภา ซ่อนกลิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรม ผู้บริโภค 4123607 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ อ. ชาณิภา ซ่อนกลิ่น

2 หัวข้อ  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค  พฤติกรรมผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต  ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมผู้บริโภค  สาเหตุความไม่พอใจของลูกค้า

3 ความหมายของพฤติกรรม ผู้บริโภค  พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทำของบุคคลที่มีผลต่อการ ใช้ประโยชน์ต่อสินค้าและบริการที่มีกระบวนการมา จากการตัดสินใจ อันเนื่องจากอิทธิพลและปัจจัย หลายด้าน

4 พฤติกรรมผู้บริโภคบน อินเทอร์เน็ต การเข้าไปค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการทาง อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเป็นพฤติกรรมที่ต้องการซื้อสินค้า เพื่อประกอบในการตัดสินใจซื้อ

5 พฤติกรรมผู้บริโภคบน อินเทอร์เน็ต 1. การเกิดแรงกระตุ้นจนเกิดความต้องการ เช่น ความสวย ความสะดวกสบาย เป็นต้น 2. การแสวงหาข้อมูล ถามจากคนใกล้ตัว, ผู้ที่เคยใช้ 3. การประเมินทางเลือก นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันและสรุปออกมาเป็นทางเลือก 4. การตัดสินใจซื้อ เลือกซื้อสินค้า 5. ผลลัพธ์จากการตัดสินใจซื้อ มีความลังเล ไม่มั่นใจในคุณภาพ หาข้อมูลมา เปรียบเทียบในการเลือกบริโภคสินค้าครั้งต่อไป

6 ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรม ผู้บริโภค ปัจจัยด้านบุคคล ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของผู้บริโภคเองด้วยว่าเป็นอย่างไร ถ้า อยู่ในช่วงที่หารายได้เองก็มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อได้ อย่างอิสระ ในขณะเดียวกันถ้ามีรายได้ลดลงหรือขาด รายได้ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันก็จะมี อิทธิพลในการตัดสินใจแทน

7 ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรม ผู้บริโภค แรงจูงใจ แรงจูงใจ คือ พลังที่อยู่ภายในจิตใจที่สะท้อนออกมาที่ เกิดจากแรงกระตุ้น แรงผลัก โดยขับออกมาให้บุคคล แสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อหวังว่าจะได้บรรลุเป้าหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง Physiological Safety and Security Social Needs Esteem Needs Self-actualization ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์

8 สาเหตุความไม่พอใจของลูกค้า  การใส่ใจลูกค้าของพนักงาน  การบริการล่าช้า  พนักงานส่วนบริการต่างๆ ไม่เต็มที่และเต็มใจใน การให้บริการ  การกำหนดราคาขายที่ไม่เหมาะสม

9 แบบฝึกหัด ให้ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่นักศึกษาชื่นชอบ หรือเข้าไปใช้ บริการอยู่เสมอ และอธิบาย เหตุผลที่เลือกใช้บริการจากเว็บไซต์ดังกล่าว ( โดยให้ ยกตัวอย่างจำนวน 3 เว็บไซต์ ตามลำดับที่เข้าใช้งาน )


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรม ผู้บริโภค 4123607 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ อ. ชาณิภา ซ่อนกลิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google