งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4123607การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
พฤติกรรมผู้บริโภค การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ อ.ชาณิภา ซ่อนกลิ่น

2 หัวข้อ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต
ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมผู้บริโภค สาเหตุความไม่พอใจของลูกค้า

3 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
หมายถึง การกระทำของบุคคลที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ต่อสินค้า และบริการที่มีกระบวนการมาจากการตัดสินใจ อันเนื่องจากอิทธิพลและ ปัจจัยหลายด้าน

4 พฤติกรรมผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต
การเข้าไปค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเป็น พฤติกรรมที่ต้องการซื้อสินค้า เพื่อประกอบในการตัดสินใจซื้อ

5 พฤติกรรมผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต
1. การเกิดแรงกระตุ้นจนเกิดความต้องการ เช่น ความสวย ความสะดวกสบาย เป็นต้น 2. การแสวงหาข้อมูล ถามจากคนใกล้ตัว,ผู้ที่เคยใช้ 3. การประเมินทางเลือก นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันและสรุปออกมาเป็นทางเลือก 4. การตัดสินใจซื้อ เลือกซื้อสินค้า 5. ผลลัพธ์จากการตัดสินใจซื้อ มีความลังเล ไม่มั่นใจในคุณภาพ หาข้อมูลมาเปรียบเทียบในการเลือกบริโภคสินค้าครั้งต่อไป

6 ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ปัจจัยด้านบุคคล ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของผู้บริโภคเองด้วยว่าเป็นอย่างไร ถ้าอยู่ในช่วงที่หารายได้เองก็มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกันถ้ามีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันก็จะมีอิทธิพลในการตัดสินใจแทน

7 ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมผู้บริโภค
2. แรงจูงใจ แรงจูงใจ คือ พลังที่อยู่ภายในจิตใจที่สะท้อนออกมาที่เกิดจากแรงกระตุ้น แรงผลัก โดยขับออกมาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อหวังว่าจะได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทฤษฎีลำดับความต้องการของมนุษย์ Physiological Safety and Security Social Needs Self-actualization Esteem Needs

8 สาเหตุความไม่พอใจของลูกค้า
การใส่ใจลูกค้าของพนักงาน การบริการล่าช้า พนักงานส่วนบริการต่างๆ ไม่เต็มที่และเต็มใจในการให้บริการ การกำหนดราคาขายที่ไม่เหมาะสม

9 แบบฝึกหัด ให้ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่นักศึกษาชื่นชอบ หรือเข้าไปใช้บริการอยู่เสมอ และอธิบาย เหตุผลที่เลือกใช้บริการจากเว็บไซต์ดังกล่าว (โดยให้ยกตัวอย่างจำนวน 3 เว็บไซต์ ตามลำดับที่เข้าใช้งาน )


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google