งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My school. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตราสัญลักษณ์โรงเรียน บ้านไร่วิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My school. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตราสัญลักษณ์โรงเรียน บ้านไร่วิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My school

2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

3 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน บ้านไร่วิทยา

4 ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านไร่ - อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาคจาก ประชาชน ซึ่งได้แก่นายสวิง สีสัน ( อดีตศึกษาธิการอ. บ้านไร่ ) 25 ไร่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ 1. นายสวิง สีสรรพ์ ( อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้าน ไร่ ) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง เงินทองดี ( อดีตกำนันตำบลบ้านไร่ ) 4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา (

5 เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิ ปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์

6 เอกลักษณ์ของ สถานศึกษา ธนาคาร โรงเรียน

7 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

8 อาคารโรงเรียน อาคารประชาร่วมจิต ( อาคาร 1) อาคารวิทยปัญญา ( อาคาร 2) อาคารกาญจนาภิเษก ( อาคาร 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ( อาคาร 4)

9 การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา แบ่งโครงสร้างการ บริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการ บริหารวิชาการ ฝ่ายการบริหารงานบุคคล ฝ่ายการบริหารทั่วไป และฝ่ายการบริหาร งบประมาณ ยึดหลักการบริหาร / เทคนิค การบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

10 ผู้บริหารโรงเรียน นายวิชัย ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

11 รองฯ ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองฯฝ่ายวิชาการ

12 รองฯ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ นายเศวตชัย มณีเศวต รองฯฝ่ายงบประมาณ

13 รองฯ ฝ่ายบริหารบุคคล นางวชิราภรณ์ รัตนะวงษ์ ไชย รองฯฝ่ายบุคคล

14 รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายมนต์อิศวร รัตนะวงษ์ ไชย รองฯฝ่ายทั่วไป

15 พันธกิจ ๑. จัดสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๒. พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ๓. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า และสืบ สานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๕. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน วิชาชีพ ๗. พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ๘. พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา

16 เป้าหมาย ๑. สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๒. ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน รับผิดชอบต่อสังคมโลก ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ๔. ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถตาม มาตรฐานวิชาชีพการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดผล ประเมินผลตามสภาพ จริงอิงพัฒนาการและเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๖. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

17 แผนที่โรงเรียน

18 เว็บโรงเรียน http://www.banraiwittaya.com

19 เพลงประจำโรงเรียน

20 ขอบคุณค่ะ....... จัดทำโดย นางสาว ศิรินิภา คนทา เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4


ดาวน์โหลด ppt My school. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตราสัญลักษณ์โรงเรียน บ้านไร่วิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google