งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My school."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My school

2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

3 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

4 ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านไร่-อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาคจากประชาชน ซึ่งได้แก่นายสวิง สีสัน(อดีตศึกษาธิการอ.บ้านไร่ ) 25 ไร่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ 1. นายสวิง   สีสรรพ์  (อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่)   จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ็ก   แห้วเพ็ชร          จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง   เงินทองดี  (อดีตกำนันตำบลบ้านไร่) 4. นางขุน    เงินทองดี          จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54  ตารางวา (

5 เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม

6 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ธนาคารโรงเรียน

7 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

8 อาคารโรงเรียน อาคารประชาร่วมจิต (อาคาร 1) อาคารวิทยปัญญา (อาคาร 2)
อาคารกาญจนาภิเษก (อาคาร 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร 4)

9 การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการบริหารวิชาการ ฝ่ายการบริหารงานบุคคล ฝ่ายการบริหารทั่วไป และฝ่ายการบริหารงบประมาณ ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

10 นายวิชัย ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน นายวิชัย   ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

11 รองฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางรุ่งนภา   ธีฆะพร รองฯฝ่ายวิชาการ

12 รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
นายเศวตชัย   มณีเศวต รองฯฝ่ายงบประมาณ

13 นางวชิราภรณ์ รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายบุคคล
รองฯ ฝ่ายบริหารบุคคล นางวชิราภรณ์   รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายบุคคล

14 รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายมนต์อิศวร   รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายทั่วไป

15 พันธกิจ ๑. จัดสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๒. พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ๓. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๕. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ๗. พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ๘. พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

16 เป้าหมาย ๑. สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๒. ผู้เรียนเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๔. ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดผลประเมินผลตามสภาพ จริงอิงพัฒนาการและเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๖. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

17 แผนที่โรงเรียน

18 เว็บโรงเรียน

19 เพลงประจำโรงเรียน

20 ขอบคุณค่ะ....... จัดทำโดย นางสาว ศิรินิภา คนทาเลขที่ 39
นางสาว ศิรินิภา คนทาเลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4


ดาวน์โหลด ppt My school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google