งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่มภาพ แผนที่ตำบล หรือภาพกิจกรรมชมรมสูงอายุในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่มภาพ แผนที่ตำบล หรือภาพกิจกรรมชมรมสูงอายุในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่มภาพ แผนที่ตำบล หรือภาพกิจกรรมชมรมสูงอายุในพื้นที่
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบล อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปี 2557 เพิ่มภาพ แผนที่ตำบล หรือภาพกิจกรรมชมรมสูงอายุในพื้นที่

2 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
สถานการณ์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ชื่อชมรมผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุ(คน) ร้อยละ 1 น้ำเป 2 ท่าม่วง 3 ตาลชุม 4 หนองแก้ว 5 หนองแก้วเหนือ 6 โนนสวรรค์ 7 เจริญชัย 8 หนองไผ่ 9 วารีภิมุข 10 ดอนบก 11 รัตนวาปี 12 รวม 959 100 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ประชากร จำนวน(คน) ร้อยละ ประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุ เพิ่มภาพกิจกรรม

3 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบล
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ประชากร จำนวน(คน) ร้อยละ ผู้สูงอายุทั้งหมด ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง อื่นๆ รวมผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง แบ่งตามกลุ่มศักยภาพ ความสามารถ ของผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง จำนวน ร้อยละ เพิ่มภาพกิจกรรม เพิ่มภาพกิจกรรม เพิ่มภาพกิจกรรม

4 แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
นโยบายและยุทธศาสตร์ มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ 5 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยที่ได้มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ ระดับ รพ.สต. ที่ 18 ระดับ คปสอ. ที่ 27 ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ระดับดีมากขึ้นไป องค์ประกอบ การดำเนินงาน ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมป้องกัน และการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพ และเข้าถึงได้ มีต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ด้านสังคม และสุขภาพกาย และทันตสุขภาพ กิจกรรม การดำเนินงาน คัดกรองสุขภาพ ในประเด็น ADL, ข้อเข่าเสื่อม, เบาหวาน ความดัน ซึมเศร้า สุขภาพช่องปาก พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กิจกรรมชมรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

5 ผลการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
ลำดับ กิจกรรมคัดกรอง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ มีปัญหาสุขภาพ 1 ADL 2 ข้อเข่าเสื่อม 3 เบาหวาน 4 ความดัน 5 ภาวะซึมเศร้า 6 สุขภาพช่องปาก ภาพกิจกรรม 3 ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2 ภาพกิจกรรม 6 ภาพกิจกรรม 4 ภาพกิจกรรม 5

6 ผลการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
ลำดับ กิจกรรมคัดกรอง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 1 ADL 2 ข้อเข่าเสื่อม 3 เบาหวาน 4 ความดัน 5 ภาวะซึมเศร้า 6 สุขภาพช่องปาก ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2 ภาพกิจกรรม 3

7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้าน
รูปแบบบริการในสถานบริการ โดยการเพิ่มช่องทางด่วนสำหรับผู้สูงอายุ บริการครบวงจรในด้านสุขภาพ บริการแนะนำการปฏิบัติตัวเฉพาะปัญหา รูปแบบการบริการที่บ้าน โดยการ พัฒนา อสม. เป็น อผส. จำนวน ราย ดำเนินการอบรมศักยภาพในเวทีโรงเรียน อสม. เดือนละ 1 ครั้ง สัดส่วน อผส. ต่อผู้สูงอายุ เท่ากับ 1:………….. บริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียงด้วยทีมสหวิชาชีพ ภาพกิจกรรม 3 ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2 ภาพกิจกรรม 3 ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2

8 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ผลการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ฟันผุ ฟันปลอม แนะนำการดูแลช่องปาก จำนวน ร้อยละ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1. กิจกรรมการให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ 2. การจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาพกิจกรรม 2 ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 3

9 กิจกรรมชมรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
สวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน คน คิดเป็นร้อยละ ของผู้สูงอายุทั้งหมด กิจกรรมช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จาก องค์การบริหารส่วนตำบล - มอบผ้าห่มกันหนาว - มอบของขวัญ ปีใหม่ ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2 ภาพกิจกรรม 3

10 ภาพกิจกรรมชมรม ข้อแนะนำ เพิ่มภาพ การร่วมงานบุญ การปฏิบัติธรรม การออกกำลังกาย ภาพรอยยิ้ม ภาพเยี่ยมบ้าน หรือ อื่นๆ เท่าที่มี ได้ตามสะดวก ภาพกิจกรรม 3 ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2 ภาพกิจกรรม 3 ภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เพิ่มภาพ แผนที่ตำบล หรือภาพกิจกรรมชมรมสูงอายุในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google