งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตำบล..................... อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปี 2557 เพิ่มภาพ แผนที่ตำบล หรือภาพ กิจกรรมชมรมสูงอายุในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตำบล..................... อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปี 2557 เพิ่มภาพ แผนที่ตำบล หรือภาพ กิจกรรมชมรมสูงอายุในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตำบล..................... อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปี 2557 เพิ่มภาพ แผนที่ตำบล หรือภาพ กิจกรรมชมรมสูงอายุในพื้นที่

2 สถานการณ์ผู้สูงอายุ หมู่ ที่ ชื่อชมรม ผู้สูงอายุ จำนวน ผู้สูงอายุ ( คน ) ร้อยละ 1 น้ำเป 0 2 ท่าม่วง 0 3 ตาลชุม 0 4 หนองแก้ว 0 5 หนองแก้ว เหนือ 0 6 โนนสวรรค์ 0 7 เจริญชัย 0 8 หนองไผ่ 0 9 วารีภิมุข 0 10 ดอนบก 0 11 รัตนวาปี 0 12 หนองแก้ว เหนือ 0 รวม 959100 ประชากรจำนวน ( คน ) ร้อยละ ประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุ สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มภาพ กิจกรรม

3 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบล ประชากรจำนวน ( คน ) ร้อยละ ผู้สูงอายุทั้งหมด ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง โรคความดัน โลหิตสูง ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง อื่นๆ รวมผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มภาพ กิจกรรม แบ่งตามกลุ่มศักยภาพ ความสามารถ ของ ผู้สูงอายุ ติดสังคมติดบ้านติดเตียง จำนวน ร้อยละ เพิ่มภาพ กิจกรรม

4 แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นโยบายและยุทธศาสตร์ มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ 5 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยที่ได้มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ ระดับ รพ. สต. ที่ 18 ระดับ คปสอ. ที่ 27 ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ระดับดีมากขึ้น ไป องค์ประกอบ การดำเนินงาน 1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมป้องกัน และการคัดกรอง สุขภาพผู้สูงอายุ 2. มีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพ และเข้าถึง ได้ 3. มีต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยชุมชนและ ท้องถิ่น 4. ส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ด้านสังคม และ สุขภาพกาย และทันตสุขภาพ กิจกรรม การดำเนินงาน 1. คัดกรองสุขภาพ ในประเด็น ADL, ข้อเข่าเสื่อม, เบาหวาน ความดัน ซึมเศร้า สุขภาพช่องปาก 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและ ที่บ้าน 3. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 4. กิจกรรมชมรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

5 ผลการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ ลำดั บ กิจกรรมคัด กรอง เป้าหมายผลงานร้อยละมีปัญหา สุขภาพ ร้อยละ 1ADL 2 ข้อเข่าเสื่อม 3 เบาหวาน 4 ความดัน 5 ภาวะซึมเศร้า 6 สุขภาพช่อง ปาก ภาพ กิจกรรม 1 ภาพ กิจกรรม 4 ภาพ กิจกรรม 2 ภาพ กิจกรรม 5 ภาพ กิจกรรม 3 ภาพ กิจกรรม 6

6 ผลการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ ลำดั บ กิจกรรมคัด กรอง เป้าหมา ย ผลงานร้อยละ 1ADL 2 ข้อเข่าเสื่อม 3 เบาหวาน 4 ความดัน 5 ภาวะ ซึมเศร้า 6 สุขภาพช่อง ปาก ภาพ กิจกรรม 1 ภาพ กิจกรรม 2 ภาพ กิจกรรม 3

7 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการ และที่บ้าน 1. รูปแบบบริการในสถานบริการ โดยการเพิ่มช่องทางด่วนสำหรับ ผู้สูงอายุ บริการครบวงจรในด้านสุขภาพ บริการแนะนำการปฏิบัติ ตัวเฉพาะปัญหา 2. รูปแบบการบริการที่บ้าน โดยการ พัฒนา อสม. เป็น อผส. จำนวน.............. ราย ดำเนินการอบรมศักยภาพในเวทีโรงเรียน อสม. เดือน ละ 1 ครั้ง สัดส่วน อผส. ต่อผู้สูงอายุ เท่ากับ 1:………….. 3. บริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียงด้วยทีมสหวิชาชีพ ภาพ กิจกรรม 1 ภาพ กิจกรรม 2 ภาพ กิจกรรม 3

8 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ ผลการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ฟันผุฟันปลอม แนะนำการดูแลช่อง ปาก จำนวน ร้อยละ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1. กิจกรรมการให้ความรู้ การ ตรวจสุขภาพ 2. การจัดการสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาพ กิจกรรม 1 ภาพ กิจกรรม 2 ภาพ กิจกรรม 3

9 กิจกรรมชมรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ 1. สวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน................ คน คิดเป็น ร้อยละ................ ของผู้สูงอายุทั้งหมด 2. กิจกรรมช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จาก องค์การบริหารส่วนตำบล - มอบผ้าห่มกันหนาว - มอบของขวัญ ปีใหม่ ภาพ กิจกรรม 1 ภาพ กิจกรรม 2 ภาพ กิจกรรม 3

10 ภาพกิจกรรมชมรม ข้อแนะนำ เพิ่มภาพ การร่วมงานบุญ การปฏิบัติ ธรรม การออกกำลังกาย ภาพรอยยิ้ม ภาพ เยี่ยมบ้าน หรือ อื่นๆ เท่าที่มี ได้ตามสะดวก ภาพ กิจกรรม 1 ภาพ กิจกรรม 2 ภาพ กิจกรรม 3

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตำบล..................... อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปี 2557 เพิ่มภาพ แผนที่ตำบล หรือภาพ กิจกรรมชมรมสูงอายุในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google