งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 สังคมดิจิทัล การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล  การรบกวน / แอบแก้ไขข้อมูล  การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์  การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์  การแอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 สังคมดิจิทัล การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล  การรบกวน / แอบแก้ไขข้อมูล  การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์  การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์  การแอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 สังคมดิจิทัล

3 การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล  การรบกวน / แอบแก้ไขข้อมูล  การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์  การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์  การแอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์  การแอบเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 Spyware Virus Hack Spam Mail Cyber Attack

4  ผู้กระทำความผิดอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลก  มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน  ยากต่อการตรวจพบร่องรอย  ยากต่อการจับกุม และนำผู้กระทำผิดมา ลงโทษ  ความเสียหายกระทบคนจำนวนมาก และ รวดเร็ว 4

5 5

6 เพื่อกำหนด ฐานความผิด และบทลงโทษ อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของผู้ให้บริการ 6

7  Computer Misue Act ( สิงคโปร์ )  Computer Crimes Act 1997 ( มาเลเซีย )  Electronic Commerce Act 2000 ( ฟิลิปปินส์ )  Unauthorized Computer Access Law 2000 ( ญี่ปุ่น )  Information Technology Act 2000 ( อินเดีย ) 7

8 ประเด็นสำคัญ 8 ระบบคอมพิวเตอร์/ ข้อมูลคอมพิวเตอร์/ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมถึง ????

9 ประเด็นสำคัญ 9 ผู้ให้บริการ ครอบคลุมถึง ????

10 ผู้ให้บริการ ( ม.4) 1. ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่ อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย ประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ เป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น  ผู้ให้บริการ หมายถึง Internet Service Provider ทั่วไป + ผู้ดูแลเว็บ และครอบคลุมถึงหน่วยงานที่มี การจัดบริการออนไลน์ บริการใช้อินเทอร์เน็ตและ เครือข่ายทั่วไปในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ต เจ้าของเว็บไซต์ รวมทั้ง เจ้าของเว็บบอร์ด หากเปิดบริการให้สาธารณชน เข้า มาใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือสามารถแพร่ ข้อความ ภาพ และเสียง ผ่านเว็บที่ท่านเป็นเจ้าของ 10

11 ผู้ให้บริการ 2. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อ ประโยชน์ของบุคคลอื่น 11 หน่วยงานต่างๆที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ต ให้แก่ผู้อื่นหรือกลุ่มพนักงาน/นักศึกษา ในองค์กร

12 หน้าที่ของผู้ให้บริการ ( ม.26)  ผู้ให้บริการ ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันท ี่ ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้ บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 1 ปีเป็น กรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้  ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็น เวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่การใช้บริการ สิ้นสุดลง 12

13 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึง แหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 13

14 มาตรา ๒๖  ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็น เวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่การใช้บริการ สิ้นสุดลง 14 ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

15  มาตรา 5 “ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับ ตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ” 15

16  มาตรา 6 “ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็น การเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผย โดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ ” 16

17  มาตรา 7 “ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการ เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ” 17

18 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ  มาตรา 8 “ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิ ชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับ ไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ” 18

19 การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์  มาตรา 9 “ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดย มิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ” 19

20 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์  มาตรา 10 “ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิ ชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ” 20

21 การกระทำความผิดอื่นๆ  การส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดย ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มา มาตรา 11  การกระทำซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ มั่นคง มาตรา 12  การจำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่งที่ใช้ในการ กระทำผิด มาตรา 13  การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม มาตรา 14 21

22 การกระทำความผิด  สปายแวร์ (Spyware)  Sniffer  การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious code) เช่น Viruses, Worms, Trojan horses  Spamming  การโพสต์ หรือนำเข้าข้อมูล  การตัดต่อภาพ 22

23 บทลงโทษ 23 ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบไม่เกิน 6 เดือนไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกันไม่เกิน 1 ปีไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบไม่เกิน 2 ปีไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 3 ปีไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000

24 บทลงโทษ 24 ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์-ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒(๑) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลไม่เกิน 10 ปี(และ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒(๒) กระทบความมั่นคง3 - 15 ปี60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต10 – 20 ปี- มาตรา ๑๓ จำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่งไม่เกิน 1 ปีไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสมไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000

25 บทลงโทษ 25 ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๑๕ ความรับผิดของผู้ให้บริการไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพไม่เกิน 3 ปีไม่เกิน 60,000

26 การเตรียมตัวของผู้ให้บริการ  ศึกษา พรบ.  ศึกษาวิธีการเก็บ logfile ของข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์  ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ใช้บริการ 26

27 27

28 ผู้ใช้บริการ  อย่าบอก password ของท่านแก่ผู้อื่น  อย่าให้ผู้อื่นยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าเน็ต  อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ใช้มาตรการการ ตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ  อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง  อย่านำ user ID และ password ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่  อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย  อย่า กด "remember me" หรือ "remember password" ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สาธารณะ และอย่า log-in เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ ถ้าท่าน ไม่ใช่เซียนทาง computer security  อย่าใช้ WiFi (Wireless LAN) ที่เปิดให้ใช้ฟรี โดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล  อย่าทำผิดตามมาตรา ๑๔ ถึง ๑๖ เสียเอง ไม่ว่าโดยบังเิอิญ หรือโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 28 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม http://www.etcommission.go.th/ http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php/LAWS

29 จบการนำเสนอ (THE END) 29


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 สังคมดิจิทัล การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล  การรบกวน / แอบแก้ไขข้อมูล  การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์  การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์  การแอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google