งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดงานวัน เกษียณอายุราชการ ให้กับผู้เกษียณอายุ ราชการใน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืน ความสุขชาว ทช.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดงานวัน เกษียณอายุราชการ ให้กับผู้เกษียณอายุ ราชการใน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืน ความสุขชาว ทช.”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดงานวัน เกษียณอายุราชการ ให้กับผู้เกษียณอายุ ราชการใน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืน ความสุขชาว ทช.”

2 ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดจัดให้มี งานอำลา - อาลัย มอบน้ำใจไมตรีที่ดีแด่ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในแต่ละปีงบประมาณ ในสิ้นปีงบประมาณ 2557 มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด จำนวน 91 คน ประกอบด้วย  ข้าราชการจำนวน 23 คน  ลูกจ้างประจำจำนวน 68 คน ซึ่งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการใน ปีงบประมาณ 2557 เป็นข้าราชการระดับบริหาร จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายสุรพล ศรีเสาวชาติ วิศวกร ใหญ่ 2. นายสมเกียรติ ทองโตวิศวกร ใหญ่ 3. นายสุธรรมชมชื่น ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา 4. นายสมยศอุบลสถิตย์ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง

3 สำหรับปี 2557 กรมฯ กำหนดจัดงานให้กับผู้ เกษียณอายุราชการใน ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานวันเกษียณอายุ ราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการใน ปีงบประมาณ 2557 โดยมี ท่านรองอธิบดี ( นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ) เป็น ประธานคณะกรรมการ จัดงานฯ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยความ ปลอดภัย เป็นเลขานุการ คณะจัดงานฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุม เพื่อจัดเตรียมงานดังกล่าว

4 1. กำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ กรมทางหลวงชนบท 2. ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืนความสุข ชาว ทช.” 3. กิจกรรมของงาน ประกอบด้วย ภาคกลางวัน ลักษณะงาน คือ จัดโครงการอบรมหรือจัด กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับผู้เกษียณ โดย สอร. ( ขณะนี้อยู่ระหว่าง จัดเตรียมงาน ซึ่งใน เบื้องต้น สอร. จะสอบถามความพร้อมและการตอบ รับการร่วมโครงการ จากผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดกิจกรรม ) ภาคกลางคืน เริ่มเวลา 17.00 – 20.50 น. ลักษณะงาน ประกอบด้วย - งานพิธีการ การมอบโล่ที่ระลึกสำหรับผู้ เกษียณอายุราชการ - งานบันเทิง จัดโดยคณะทำงานฝ่ายบันเทิง ซึ่งมี ผส. ทช. ที่ 8 เป็นประธานฝ่ายบันเทิง สรุปการจัดงานวันเกษียณอายุ ราชการฯ

5 เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองใน ปัจจุบัน ยังไม่ปกติ การจัดงานด้านบันเทิงต่าง ๆ จะจัดในกรอบ สถานการณ์ปัจจุบันที่ เหมาะสม แต่ทั้งนี้ คณะทำงานฝ่ายบันเทิงก็ จะพิจารณาจัดงานให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อส่งผ่าน ความรักให้กับผู้เกษียณอายุ ราชการทุกท่าน ที่ร่วมทำงานกับกรมทาง หลวงชนบทจนครบ เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557


ดาวน์โหลด ppt การจัดงานวัน เกษียณอายุราชการ ให้กับผู้เกษียณอายุ ราชการใน ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืน ความสุขชาว ทช.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google