งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืนความสุขชาว ทช.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืนความสุขชาว ทช.”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืนความสุขชาว ทช.”

2 มอบน้ำใจไมตรีที่ดีแด่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้กำหนดจัดให้มีงานอำลา - อาลัย มอบน้ำใจไมตรีที่ดีแด่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในแต่ละปีงบประมาณ ในสิ้นปีงบประมาณ 2557 มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด จำนวน 91 คน ประกอบด้วย  ข้าราชการ จำนวน 23 คน  ลูกจ้างประจำ จำนวน 68 คน ซึ่งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 เป็น ข้าราชการระดับบริหาร จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายสุรพล ศรีเสาวชาติ วิศวกรใหญ่ 2. นายสมเกียรติ ทองโต วิศวกรใหญ่ 3. นายสุธรรม ชมชื่น ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา 4. นายสมยศ อุบลสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

3 สำหรับปี 2557 กรมฯ กำหนดจัดงานให้กับผู้เกษียณอายุราชการใน ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเกษียณอายุ ราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 โดยมี ท่านรองอธิบดี (นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน) เป็นประธานคณะกรรมการ จัดงานฯ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นเลขานุการ คณะจัดงานฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อจัดเตรียมงานดังกล่าว

4 สรุปการจัดงานวันเกษียณอายุราชการฯ
1. กำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ กรมทางหลวงชนบท 2. ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืนความสุข ชาว ทช.” 3. กิจกรรมของงาน ประกอบด้วย ภาคกลางวัน ลักษณะงาน คือ จัดโครงการอบรมหรือจัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับผู้เกษียณ โดย สอร. (ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมงาน ซึ่งใน เบื้องต้น สอร.จะสอบถามความพร้อมและการตอบรับการร่วมโครงการ จากผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดกิจกรรม) ภาคกลางคืน เริ่มเวลา – น. ลักษณะงานประกอบด้วย - งานพิธีการ การมอบโล่ที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ - งานบันเทิง จัดโดยคณะทำงานฝ่ายบันเทิง ซึ่งมี ผส.ทช.ที่ 8 เป็นประธานฝ่ายบันเทิง

5 เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ยังไม่ปกติ การจัดงานด้านบันเทิงต่าง ๆ จะจัดในกรอบสถานการณ์ปัจจุบันที่ เหมาะสม แต่ทั้งนี้ คณะทำงานฝ่ายบันเทิงก็จะพิจารณาจัดงานให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อส่งผ่านความรักให้กับผู้เกษียณอายุ ราชการทุกท่าน ที่ร่วมทำงานกับกรมทางหลวงชนบทจนครบ เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557


ดาวน์โหลด ppt การจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชื่องาน “4S สร้างสรรค์ คืนความสุขชาว ทช.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google