งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา คุณภาพบริการ การลดอัตราการ ติดเชื้อผู้ป่วยที่คา สายสวนปัสสาวะ CAUTI เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา คุณภาพบริการ การลดอัตราการ ติดเชื้อผู้ป่วยที่คา สายสวนปัสสาวะ CAUTI เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา คุณภาพบริการ การลดอัตราการ ติดเชื้อผู้ป่วยที่คา สายสวนปัสสาวะ CAUTI เรื่อง

2 คำขวัญ ผู้ป่วยปลอดภัยเป็น หัวใจของพวกเรา

3 ที่ปรึกษา นางทิชากร ชาวปลายนา ทีมงาน นางวิไลลักษณ์ อินทรสด ประธาน นางอภิวรรณ แสนทรัพย์ เลขา นางสาวสิริพรรณ มนะวณิช กรรมการ นางสาวเสาวนีย์ โตอ้น กรรมการ นางสุมาลี ศรีคำ กรรมการ นางสิรินทร์ สุริยวงษ์ กรรมการ นางอรนุช พลเสน กรรมการ นางณัฐชา มาลัย กรรมการ นางสาวนิตยา รักน้อย กรรมการ นางสาวประไพพิศ จันทรรัตน์ กรรมการ นางสาวสิรินภา พลายละหาร กรรมการ

4 รายละเอียด เป็นหน่วยงานให้บริการผู้ป่วย เพศหญิง รวม อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม ห้องพิเศษ 5 ห้อง และมีห้อง negative Pressure มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย มูลเหตุจูงใจ จากสถิติ ปี 2551 CAUTI =2.1 :1000 วันคาสาย สวนปัสสาวะ ปี 2552 CAUTI =0.81 :1000 วันคาสาย สวนปัสสาวะ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการ คาสายสวน เป็นสาเหตุ ให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติ มี ผลกระทบต่อ การป่วยการตาย และค่าใช้จ่าย สูง ดั้งนั้นทางหน่วยงานจึงพัฒนาการ ปฏิบัติงานให้เป็น แนวทางเดียวกันตามมาตรฐานการสวน ปัสสาวะ และการดูแลผู้ป่วยที่ต้อง คาสายสวนปัสสาวะ

5 วัตถุประสงค์ 1. ลดอัตราการติดเชื้อ CAUTI 2. ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 3. เพื่อให้ญาติได้มีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ ถูกต้อง ตัวชี้วัด ลดการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ต้อง คาสายสวนปัสสาวะ CAUTI < 2:1000 วันคาสายสวน ปัสสาวะ เป้าหมาย ผู้ป่วยทุกรายที่ต้องคาสายสวนปัสสาวะ

6 ขั้นตอนการดำเนิน ครั้งที่ 1 ชี้แจงบุคคลากร วัตถุประสงค์ การทำ ทบทวน การปฏิบัติ ตามมาตรฐานการสวนปัสสาวะ และ การดูแล แก่บุคลากรทางการพยาบาล ประเมินญาติผู้ดูแล และ ให้ความรู้โดยการสาธิต หรือ สื่อการสอน โดยญาติมีส่วนร่วม ประเมินผล ปี 2553 อัตราการติดเชื้อ CAUTI 4.28 : 1000 วัน คาสายสวนปัสสาวะ

7 ปัญหาอุปสรรค ในการทำและการแก้ไข 1. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่พร้อมกัน เพราะเป็น เวร 8 ชม. ต้องประสานโดย หัวหน้าตึก 2. การสอนผู้ดูแลผู้ป่วย เปลี่ยนคนเฝ้าบ่อยทำให้ การเรียนการสอนไม่สม่ำเสมอ ต้องหาผู้ดูแลตัว จริง 3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม แนวทางที่กำหนด ต้องนิเทศติดตาม สม่ำเสมอ 4. กำหนดแนวทางที่ชัดเจน

8 1. ต้องล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรม

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ ด้วยน้ำสบู่ และ น้ำสะอาด เช้า - เย็น และหลังถ่ายอุจจาระ ไม่ นอนแช่อุจจาระ เปลี่ยนสายสวน และถุงปัสสาวะใหม่ทุกครั้ง เมื่อรั่ว หรืออุดตันจากการคาสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนท่านอน ในผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ตรวจสีและจำนวนปัสสาวะ ทุกเวร หรือ รายงานแพทย์เมื่อผู้ป่วยมีไข้ ควรหลีกเลี่ยงการสวนให้มากที่สุด และควรรีบ ถอดให้เร็วที่สุด หรือใช้วิธีอื่นแทน เช่น Condom ผลลัพธ์ ปี 2554 อัตราการติดเชื้อ CAUTI 3.95 :1000 วันคาสายสวนปัสสาวะ

18 แผนพัฒนาและดำเนินงาน 1. รณรงค์การล้างมือ แก่เจ้าหน้าที่และ ผู้ป่วยและญาติ 2. มีโปสเตอร์การล้างมือ ติดไว้ที่อ่างล้างมือ 3. จัดให้เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเข้ารับ การฟื้นฟูความรู้เรื่อง CAUTI ( ร่วมกับ IC ) 4. จัดหาหุ่นจำลองทบทวนขั้นตอนการสวน ปัสสาวะ 5. ทำแบบตรวจสอบการปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ 6. ผลิตสื่อ วิธีปฏิบัติเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ ต้องคาสายสวนปัสสาวะ 7. จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ประจำตามเตียง ผู้ป่วยที่สวนคาปัสสาวะ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาล้างมือแห้ง เป็นต้น

19 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา คุณภาพบริการ การลดอัตราการ ติดเชื้อผู้ป่วยที่คา สายสวนปัสสาวะ CAUTI เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google