งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดอัตราการติดเชื้อผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดอัตราการติดเชื้อผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดอัตราการติดเชื้อผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ
การพัฒนาคุณภาพบริการ เรื่อง การลดอัตราการติดเชื้อผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ CAUTI

2 ผู้ป่วยปลอดภัยเป็นหัวใจของพวกเรา
คำขวัญ ผู้ป่วยปลอดภัยเป็นหัวใจของพวกเรา จากงานผู้ป่วยในหญิง

3 ที่ปรึกษา นางทิชากร ชาวปลายนา ทีมงาน นางวิไลลักษณ์ อินทรสด ประธาน
ที่ปรึกษา นางทิชากร ชาวปลายนา ทีมงาน นางวิไลลักษณ์ อินทรสด ประธาน นางอภิวรรณ แสนทรัพย์ เลขา นางสาวสิริพรรณ มนะวณิช กรรมการ นางสาวเสาวนีย์ โตอ้น กรรมการ นางสุมาลี ศรีคำ กรรมการ นางสิรินทร์ สุริยวงษ์ กรรมการ นางอรนุช พลเสน กรรมการ นางณัฐชา มาลัย กรรมการ นางสาวนิตยา รักน้อย กรรมการ นางสาวประไพพิศ จันทรรัตน์ กรรมการ นางสาวสิรินภา พลายละหาร กรรมการ

4 รายละเอียด เป็นหน่วยงานให้บริการผู้ป่วยเพศหญิง รวม อายุรกรรม
ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม ห้องพิเศษ 5 ห้อง และมีห้อง negative Pressure มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย มูลเหตุจูงใจ จากสถิติ ปี2551 CAUTI =2.1 :1000 วันคาสายสวนปัสสาวะ ปี CAUTI =0.81 :1000 วันคาสายสวนปัสสาวะ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวน เป็นสาเหตุ ให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติ มีผลกระทบต่อ การป่วยการตาย และค่าใช้จ่ายสูง ดั้งนั้นทางหน่วยงานจึงพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็น แนวทางเดียวกันตามมาตรฐานการสวนปัสสาวะ และการดูแลผู้ป่วยที่ต้อง คาสายสวนปัสสาวะ

5 ตัวชี้วัด ลดการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ต้องคาสายสวนปัสสาวะ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ลดอัตราการติดเชื้อ CAUTI ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อให้ญาติได้มีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ถูกต้อง ตัวชี้วัด ลดการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ต้องคาสายสวนปัสสาวะ CAUTI < 2:1000 วันคาสายสวนปัสสาวะ เป้าหมาย ผู้ป่วยทุกรายที่ต้องคาสายสวนปัสสาวะ

6 ขั้นตอนการดำเนิน ประเมินผล ครั้งที่ 1
ชี้แจงบุคคลากร วัตถุประสงค์ การทำ ทบทวนการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการสวนปัสสาวะ และการดูแล แก่บุคลากรทางการพยาบาล ประเมินญาติผู้ดูแล และ ให้ความรู้โดยการสาธิต หรือ สื่อการสอน โดยญาติมีส่วนร่วม ประเมินผล ปี อัตราการติดเชื้อ CAUTI 4.28 : 1000 วันคาสายสวนปัสสาวะ

7 ปัญหาอุปสรรค ในการทำและการแก้ไข
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่พร้อมกัน เพราะเป็นเวร 8 ชม. ต้องประสานโดย หัวหน้าตึก การสอนผู้ดูแลผู้ป่วย เปลี่ยนคนเฝ้าบ่อยทำให้การเรียนการสอนไม่สม่ำเสมอ ต้องหาผู้ดูแลตัวจริง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ต้องนิเทศติดตาม สม่ำเสมอ กำหนดแนวทางที่ชัดเจน

8 ต้องล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรม

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ผลลัพธ์ ปี 2554 อัตราการติดเชื้อ CAUTI 3.95 :1000 วันคาสายสวนปัสสาวะ
ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ ด้วยน้ำสบู่ และน้ำสะอาด เช้า-เย็น และหลังถ่ายอุจจาระ ไม่นอนแช่อุจจาระ เปลี่ยนสายสวน และถุงปัสสาวะใหม่ทุกครั้ง เมื่อรั่ว หรืออุดตันจากการคาสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนท่านอน ในผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ตรวจสีและจำนวนปัสสาวะ ทุกเวร หรือรายงานแพทย์เมื่อผู้ป่วยมีไข้ ควรหลีกเลี่ยงการสวนให้มากที่สุด และควรรีบถอดให้เร็วที่สุด หรือใช้วิธีอื่นแทน เช่น Condom ผลลัพธ์ ปี อัตราการติดเชื้อ CAUTI :1000 วันคาสายสวนปัสสาวะ

18 แผนพัฒนาและดำเนินงาน
รณรงค์การล้างมือ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยและญาติ มีโปสเตอร์การล้างมือ ติดไว้ที่อ่างล้างมือ จัดให้เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเข้ารับการฟื้นฟูความรู้เรื่อง CAUTI ( ร่วมกับ IC ) จัดหาหุ่นจำลองทบทวนขั้นตอนการสวนปัสสาวะ ทำแบบตรวจสอบการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ ผลิตสื่อ วิธีปฏิบัติเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ต้องคาสายสวนปัสสาวะ จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ประจำตามเตียงผู้ป่วยที่สวนคาปัสสาวะ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาล้างมือแห้ง เป็นต้น

19 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การลดอัตราการติดเชื้อผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google