งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Tablets and 21st Century Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Tablets and 21st Century Education)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Tablets and 21st Century Education)

2 ตารางการอบรมหน่วยที่ วันที๑ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศ. ดร. ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ รศ. ดร. ทิพย์เกสร บุญอำไพ นายอัศวิน นันทะแสง นางพวงผกา ทนันไชย ผศ. ดร. สุภาณี เส็งศรี ผศ. ดร. ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง ดร. ชวน ภารังกูล ดร. สุดจิต หมั่น ตะคุ

3 วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 1. หลังจากฟังสารกถาเรื่อง “ คอมพิวเตอร์พกพาแบบ แท็บเล็ตกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21” แล้ว ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถอธิบายภาพอนาคตการจัดการศึกษาไทย การจัดการ ศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน แนวคิดการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 และ แนวคิดคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตแบบแทบ เล็ต ได้ถูกต้อง 2. หลังจากระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มเรื่อง “ บทบาท คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับการ จัดการเรียนการสอน ” แล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ อธิบายความสำคัญของคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อ การศึกษา ในฐานะเครื่องมือสู่การศึกษาภควันตภาพได้ ถูกต้อง

4 3. หลังจากระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มเรื่อง “ บทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองและชุมชน ” แล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถอธิบายบทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองและชุมชนได้ถูกต้อง 4. หลังจากระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มเรื่อง “ เงื่อนไขความสำเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์ พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ” แล้ว ผู้เข้า ฝึกอบรมสามารถระบุเงื่อนไขความสำเร็จของการใช้ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาได้ ถูกต้อง 5. หลังจากฟังสารกถาเรื่อง “ คุณธรรมและ จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อการศึกษา ” แล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถอธิบาย คุณธรรมและจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบ แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ได้ถูกต้อง

5 แนวทางการจัดกิจกรรม ( กลุ่มใหญ่ ) ภาคเช้า 1. ฟังบรรยายจากวิทยากร / วิดีโอ (45 นาที ) เรื่อง “ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับการศึกษา ในศตวรรษที่ 21” โดย : ศ. ดร. ชัยยงศ์ พรหมวงศ์, รศ. ดร. ทิพย์เกสร บุญอำไพ 2. แบ่งกลุ่มจิ๋ว - Buzz Group (30 นาที ) อภิปรายใน ประเด็นต่อไปนี้ โดย : ผศ. ดร. สุภาณี เส็งศรี, ผศ. ดร. ฤทธิ ชัย อ่อนมิ่ง 2.1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 2.2 บทบาทคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อ การศึกษากับการจัดการเรียนการสอน 3. รายงานผลการประชุมกลุ่มจิ๋ว (15 นาที )

6 แนวทางการจัดกิจกรรม ภาคบ่าย 4. แบ่งกลุ่มจิ๋ว - Buzz Group (45 นาที ) ใน ประเด็นต่อไปนี้ โดย : ดร. ชวน ภารังกูล, ดร. สุดจิต หมั่น ตะคุ 4.1 เงื่อนไขความสำเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์ พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา 4.2 บทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองและชุมชนใน การใช้ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อ การศึกษา 5. รายงานผลการประชุมกลุ่มจิ๋ว (15 นาที ) 6. ฟังบรรยายสรุป จากวิทยากรเรื่อง “ คุณธรรม จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อการศึกษา ” โดย : ศ. ดร. ชัยยงศ์ พรหมวงศ์, รศ. ดร. ทิพย์ เกสร บุญอำไพ

7 การวัดผลประเมินผล ประเมินผลจากการสังเกต พฤติกรรมการทำงาน และการมีส่วนร่วมในระหว่างการ อบรม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Tablets and 21st Century Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google