งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Tablets and 21st Century Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Tablets and 21st Century Education)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Tablets and 21st Century Education)
หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Tablets and 21st Century Education)

2 ตารางการอบรมหน่วยที่ วันที๑ ๑๓ -๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ตารางการอบรมหน่วยที่ วันที๑ ๑๓ -๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ศ.ดร.ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ นายอัศวิน นันทะแสง นางพวงผกา ทนันไชย ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง ดร.ชวน ภารังกูล ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ

3 วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
1. หลังจากฟังสารกถาเรื่อง“คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21”แล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถอธิบายภาพอนาคตการจัดการศึกษาไทย การจัดการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน แนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ แนวคิดคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตแบบแทบเล็ต ได้ถูกต้อง 2.หลังจากระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มเรื่อง “บทบาทคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน” แล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถอธิบายความสำคัญของคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ในฐานะเครื่องมือสู่การศึกษาภควันตภาพได้ถูกต้อง

4 3.หลังจากระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มเรื่อง “บทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองและชุมชน” แล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถอธิบายบทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองและชุมชนได้ถูกต้อง  4. หลังจากระดมความคิดและอภิปรายกลุ่มเรื่อง “เงื่อนไขความสำเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา” แล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถระบุเงื่อนไขความสำเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาได้ถูกต้อง  5.หลังจากฟังสารกถาเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา” แล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถอธิบายคุณธรรมและจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ได้ถูกต้อง

5 แนวทางการจัดกิจกรรม (กลุ่มใหญ่)
ภาคเช้า 1. ฟังบรรยายจากวิทยากร/วิดีโอ (45 นาที) เรื่อง “คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย :ศ.ดร.ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ ,รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ 2. แบ่งกลุ่มจิ๋ว - Buzz Group (30 นาที) อภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ โดย: ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี, ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง 2.1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 2.2 บทบาทคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน 3. รายงานผลการประชุมกลุ่มจิ๋ว (15 นาที)

6 ภาคบ่าย แนวทางการจัดกิจกรรม
4. แบ่งกลุ่มจิ๋ว- Buzz Group (45 นาที) ในประเด็นต่อไปนี้ โดย : ดร.ชวน ภารังกูล ,ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ 4.1 เงื่อนไขความสำเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา 4.2 บทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครองและชุมชนในการใช้ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา  5. รายงานผลการประชุมกลุ่มจิ๋ว (15 นาที) 6. ฟังบรรยายสรุป จากวิทยากรเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา” โดย :ศ.ดร.ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ ,รศ.ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ

7 การวัดผลประเมินผล ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
และการมีส่วนร่วมในระหว่างการอบรม


ดาวน์โหลด ppt (Tablets and 21st Century Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google