งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัย ชุมชนในประเทศไทย นันทพร ชเลจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัย ชุมชนในประเทศไทย นันทพร ชเลจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัย ชุมชนในประเทศไทย นันทพร ชเลจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 Education for All All for Education เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน ความเป็นมาของ ปัญหา

3 ความสำคัญของ ปัญหา ความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบใน ประเทศไทยที่ผ่านมา ( พ. ศ. 2542 – 2551) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง ( พ. ศ. 2552 – 2561) ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการ เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนต้องมีความเป็น มืออาชีพมากขึ้น

4 1. เพื่อสำรวจระดับ ของประสิทธิผลของ วิทยาลัยชุมชน และ ระดับของปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของวิทยาลัยชุมชนใน ประเทศไทย ซึ่ง ประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนตัว ของผู้อำนวยการ ทักษะผู้นำของ ผู้อำนวยการ ภาวะ ผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยน สภาพของ ผู้อำนวยการ วัตถุประ สงค์ ของการ วิจัย 2. เพื่อพัฒนา แบบจำลองสมการ โครงสร้างเชิง สาเหตุของ ประสิทธิผลของ วิทยาลัยชุมชนใน ประเทศไทย 2. เพื่อพัฒนา แบบจำลองสมการ โครงสร้างเชิง สาเหตุของ ประสิทธิผลของ วิทยาลัยชุมชนใน ประเทศไทย

5 ความพึงพอใจของผู้เรียน ด้านการศึกษา พัฒนาการทางวิชาการของ ผู้เรียน พัฒนาการส่วนบุคคลของ ผู้เรียน ความพึงพอใจในการทำงาน ของอาจารย์ฯ พัฒนาการทางวิชาชีพและ คุณภาพของอาจารย์ การเป็นระบบเปิดและ ความสัมพันธ์ต่อชุมชน สุขภาพขององค์การสุขภาพขององค์การ ความสามารถในการได้มา ซึ่งทรัพยากร พัฒนาการทางวิชาชีพของ ผู้เรียน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านคุณธรรม ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษย์ ความคิดรวบ ยอด การสร้างบารมี การสร้างแรง บันดาลใจ การคำนึงถึงความเป็น ปัจเจกบุคคล การกระตุ้นให้เกิด ปัญญา การบริหารโดยการ วางเฉย การให้รางวัลตาม สถานการณ์ ภาพประกอบ 2.13 โมเดลลิสเรลตาม สมมติฐานการวิจัย Line Exogenou s Var. Endogeno us Var. Oval

6  2= 280.26, df= 176, p-value = 0.00000; Relative χ2 = 1.59; GFI =.94; AGFI =.90; RMR =.027; SRMR=.049; RMSEA =.039; P-Value for Test of Close Fit =.98; NFI =.99; IFI= 1.00; CFI = 1.00; CN = 295.80 ภาพประกอบ 4.10 แบบจำลองสมการโครงสร้างปรับแก้ที่มี ความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์แสดงเป็นคะแนน มาตรฐาน (Standardized Solution) (n = 388) เชิงประจักษ์แสดงเป็นคะแนน มาตรฐาน (Standardized Solution) (n = 388)

7 .90 *.93 *.86 *.62 *.85 *.84 *.92 *.86 *.54 *.8 7*.9 0*.8 7*.8 4*.8 9*.7 4*.6 2*.7 0 *.4 5*.7 3*.6 8*.74 *.20 *.65 *.52 *.34 *.42 *.45.46 * -.20 -.06 ความพึงพอใจผู้เรียน ด้านการศึกษา พัฒนาการทาง วิชาการของผู้เรียน พัฒนาการทางวิชาชีพ ของผู้เรียน พัฒนาการส่วนบุคคล ของผู้เรียน พัฒนาการทางวิชาชีพ ฯ ความพึงพอใจในการ ทำงานฯ การเป็นระบบเปิดและ ความสัมพันธ์ฯ ความสามารถได้มาซึ่ง ทรัพยากร สุขภาพองค์การ ร่างกา ย อารม ณ์ สังคมสังคม สติปัญ ญา คุณธร รม เทคนิค วิธี มนุษย์มนุษย์ ความคิด รวบยอด สร้าง บารมี แรง บันดาล ใจ กระตุ้น ปัญญา ปัจเจก บุคคล ให้ รางวัลฯ การวาง เฉย ประสิทธิ ผล วิทยาลัย ชุมชน คุณลัก ษณะ ส่วนตัว คุณลัก ษณะ ส่วนตัว ทักษะผู้นำทักษะผู้นำ ภาวะ ผู้นำ แบบ แลกเปลี่ ยน ภาวะผู้นำ แบบ เปลี่ยน สภาพ ภาพประกอบ 4.11 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ ประสิทธิผลวิทยาลัยชุมชนที่ได้จาก การวิจัย

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 1.1 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถนำผลวิจัย เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาภาวะผู้นำของ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนให้เป็นนักบริหารมือ อาชีพ 1.2 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้รับเป็นกรอบ ในการกำหนดแนวทางการสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่มี ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการ ส่งเสริม พัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรให้มีภาวะ ผู้นำที่มีประสิทธิผล 1.3 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลการวิจัยเป็นข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและนำ นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนา วิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของ ประเทศ

9 ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ นับเป็นองค์ ความรู้ใหม่ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่เคยมี การศึกษามาก่อน โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของประสิทธิผลวิทยาลัยชุมชนที่ได้จากการวิจัย ในครั้งนี้ จึงเป็นโมเดลที่มีความทันสมัย ทันต่อ สถานการณ์ทางการศึกษาไทย ซึ่งอยู่ในช่วง ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง นักวิชาการ นักการศึกษาและนักวิจัย สามารถนำผลการวิจัย ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนา ภาวะผู้นำของผู้บริหารในระดับการศึกษาอื่น ๆ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

10 www.themegaller y.com


ดาวน์โหลด ppt ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัย ชุมชนในประเทศไทย นันทพร ชเลจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google