งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย นันทพร ชเลจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ปรัชญา พันธกิจ และความสำคัญของวิทยาลัยชุมชน
ความเป็นมาของปัญหา Education for All ปรัชญา พันธกิจ และความสำคัญของวิทยาลัยชุมชน All for Education เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพ ของบุคคลและชุมชน

3 ความสำคัญของปัญหา ความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในประเทศไทยที่ผ่านมา (พ.ศ – 2551) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ – 2561) ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสำรวจระดับของประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชน และระดับของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนตัวของผู้อำนวยการ ทักษะผู้นำของผู้อำนวยการ ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้อำนวยการ 2. เพื่อพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย

5 การบริหารโดยการวางเฉย การให้รางวัลตามสถานการณ์
Endogenous Var. ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านคุณธรรม Exogenous Var. คุณลักษณะส่วนตัวของผู้อำนวยการ ความพึงพอใจของผู้เรียนด้านการศึกษา พัฒนาการทางวิชาการของผู้เรียน พัฒนาการส่วนบุคคลของผู้เรียน ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ฯ พัฒนาการทางวิชาชีพและคุณภาพของอาจารย์ การเป็นระบบเปิดและความสัมพันธ์ต่อชุมชน สุขภาพขององค์การ ความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากร พัฒนาการทางวิชาชีพของผู้เรียน ประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชน ด้านเทคนิควิธี ด้านมนุษย์ ความคิดรวบยอด ทักษะผู้นำของผู้อำนวยการ ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นให้เกิดปัญญา ภาพประกอบ โมเดลลิสเรลตามสมมติฐานการวิจัย Oval Line

6 ภาพประกอบ 4.10 แบบจำลองสมการโครงสร้างปรับแก้ที่มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardized Solution) (n = 388) 2= , df= 176, p-value = ; Relative χ2 = 1.59; GFI = .94; AGFI = .90; RMR = .027; SRMR= .049; RMSEA = .039; P-Value for Test of Close Fit = .98; NFI = .99; IFI= 1.00; CFI = 1.00; CN =

7 .90* .93* .86* .62* .85* .84* .92* .54* .87* .89* .74* .70* .45* .73* .68* .20* .65* .52* .34* .42* .45 .46* -.20 -.06 ความพึงพอใจผู้เรียนด้านการศึกษา พัฒนาการทางวิชาการของผู้เรียน พัฒนาการทางวิชาชีพของผู้เรียน พัฒนาการส่วนบุคคลของผู้เรียน พัฒนาการทางวิชาชีพฯ ความพึงพอใจในการทำงานฯ การเป็นระบบเปิดและความสัมพันธ์ฯ ความสามารถได้มาซึ่งทรัพยากร สุขภาพองค์การ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม เทคนิควิธี มนุษย์ ความคิดรวบยอด สร้างบารมี แรงบันดาลใจ กระตุ้นปัญญา ปัจเจกบุคคล ให้รางวัลฯ การวางเฉย ประสิทธิผลวิทยาลัยชุมชน คุณลักษณะ ส่วนตัว ทักษะ ผู้นำ ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพ ภาพประกอบ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลวิทยาลัยชุมชนที่ได้จาก การวิจัย

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ด้านการบริหาร 1.1 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถนำผลวิจัยเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ 1.2 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้รับเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรให้มีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล 1.3 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลการวิจัยเป็นข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
2. ด้านวิชาการ ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ นับเป็นองค์ความรู้ใหม่ เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลวิทยาลัยชุมชนที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นโมเดลที่มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ทางการศึกษาไทย ซึ่งอยู่ในช่วงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง นักวิชาการ นักการศึกษาและนักวิจัย สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารในระดับการศึกษาอื่น ๆ

10 Thank you The end


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google