งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานดูแลผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๕. ข้อมูลผู้สูงอายุเปรียบเทียบปี ๒๕๕๖ กับ ปี ๒๕๕๗ พบว่า ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จาก ๑๓.๙๕ % เป็น ๑๔.๐๙ % ผลการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานดูแลผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๕. ข้อมูลผู้สูงอายุเปรียบเทียบปี ๒๕๕๖ กับ ปี ๒๕๕๗ พบว่า ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จาก ๑๓.๙๕ % เป็น ๑๔.๐๙ % ผลการประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานดูแลผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๕

2 ข้อมูลผู้สูงอายุเปรียบเทียบปี ๒๕๕๖ กับ ปี ๒๕๕๗ พบว่า ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จาก ๑๓.๙๕ % เป็น ๑๔.๐๙ % ผลการประเมิน ADL ผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคมเพิ่มขึ้น จาก ๘๐.๓๙ % เป็น ๘๖.๔๙ % กลุ่มติดบ้านเพิ่มเล็กน้อย จาก ๑๑.๖๑ % เป็น ๑๑.๗๖ % กลุ่มติดเตียงลดลง จาก ๒.๓๗ % เป็น ๑.๖๑ % ๑. สถานการณ์ปัญหา ผู้สูงอายุ

3 ๑. ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ จากการคัดกรอง ดังนี้ ๑. ความดันโลหิตสูง ๑๗.๒๕ % ๒. สุขภาพช่องปาก ๘.๕๗ % ๓. เบาหวาน ๗.๘๑ % ๔. ข้อเข่าเสื่อม ๕.๑๗ % ๕. ตาต้อกระจก ๒.๙๙ % ๖. ซึมเศร้า ๒.๐๘ % ๒. ได้รับการส่งต่อมากที่สุดคือซึมเศร้า ๑๖.๑๗ และตาต้อกระจก ๑๔.๗๙ ๓. ได้รับการรักษา(ผ่าตัด) ตาต้อกระจก ๙๗๘ คน คิดเป็น ๖๗.๔๕ % ส่วนข้อเข่าเสื่อมจำนวน ๑๒๘ คน คิดเป็น ๑๐.๐๕ % ๑. สถานการณ์ปัญหา ผู้สูงอายุ

4 ผลการคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗ ๑. สถานการณ์ปัญหาผู้สูงอายุ โรค ได้รับการคัดกรองพบโรคส่งต่อ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1.ความดันโลหิตสูง ๔๖๑, ๖ ๖๕ ๖๒. ๑ ๐ ๗๙, ๖ ๑๕ ๑๗. ๒๕ ๒, ๒๘ ๒ ๒.๘๑๒.๘๑ 2.เบาหวาน ๔๕๑, ๒ ๕๒ ๖๐. ๗ ๓๕, ๒ ๔๔ ๗.๘๑๗.๘๑ ๙๘๙๒.๘๗๒.๘๗ 3. ซึมเศร้า ๓๘๒, ๘ ๙๔ ๕๐. ๗ ๑ ๗, ๙๖ ๗ ๒.๐๘๒.๐๘ ๑, ๒๘ ๘ ๑๖. ๑๗ 4. สุขภาพช่องปาก ๒๖๕, ๑ ๖๑ ๓๕. ๖ ๗ ๒๒, ๗ ๑๘ ๘.๕๗๘.๕๗ ๒, ๐๘ ๔ ๙.๑๗๙.๑๗ 5. ตาต้อกระจก ๓๒๘, ๓ ๐๓ ๔๔. ๑ ๖ ๙, ๘๐ ๕ ๒.๙๙๒.๙๙ ๑, ๔๕ ๐ ๑๔. ๗๙ 6. ข้อเข่าเสื่อม ๓๑๔, ๑ ๗๘ ๔๒. ๒ ๖ ๑๖, ๒ ๔๖ ๕.๑๗๕.๑๗ ๑, ๒๗ ๓ ๗.๘๔๗.๘๔

5 ๑. การคัดกรองโรคผู้สูงอายุไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๒. แบบการคัดกรองและ Flow Chart ขั้นตอนการ คัดกรองยังไม่เหมาะสม ๓. ระบบการดูแลผู้สูงอายุหลังการคัดกรองยังขาดความ เชื่อมโยงในแต่ละระดับ ๔. ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองยังไม่ได้รับการดูแลอย่าง เหมาะสมครบถ้วนตามสภาพปัญหา ๕. ข้อมูลการคัดกรอง/รายงานยังไม่เป็นระบบเดียวกัน ๒. ปัญหาสำคัญ ผู้สูงอายุ

6 ๑. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคและดูแลอย่าง เหมาะสมตามสภาพปัญหา ๒. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุหลังการคัดกรองที่ชัดเจน ในแต่ละระดับ ๓. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถและทักษะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วนผู้สูงอายุ ๓. เป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ

7 ๔. มาตรการที่สำคัญ ๑. พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ๒. พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและคลินิกผู้สูงอายุใน รพ.ทุกระดับ ให้เชื่อมโยง รองรับโรคที่คัดกรอง ๓. พัฒนาบุคลากรระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเชื่อมโยง วางแผนการรักษาของแพทย์และการดูแลต่อเนื่องที่ รพ.สต. ๔. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๕. พัฒนาข้อมูลระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

8 ๕. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๙๐ ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ ๖ โรค ผลงานสะสม ๓ ปี (HT/DM/ตาต้อกระจก/สุขภาพช่องปาก/ซึมเศร้า/ข้อเข่าเสื่อม) ๒. ร้อยละ ๘๐ % ของรพ.ทุกระดับมีการตั้งจุดรับส่งต่อหรือคลินิกผู้สูงอายุ รองรับผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง ๓. ร้อยละ ๘๐ % ของ Aging Care และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ

9 ๖. แผนปฏิบัติการ ผู้สูงอายุ ปี 2558 มาตร การ กิจกรรมหลัก ระดับเขต ระยะ เวลา กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด ระยะ เวลา ๑. พัฒนา ระบบ คัดกรอง สุขภาพ ผู้สูงอายุ ๑. คัดกรอง ๖ โรค (HT/DM/ตาต้อกระจก/สุขภาพ ช่องปาก/ซึมเศร้า/ข้อเข่าเสื่อม) ๒. เป้าหมาย สะสม ๓ ปี ให้ได้ ๙๐ % - ไตรมาสที่ ๑ ๑๕ % - ไตรมาสที่ ๒ ๖๐ % ๓.ปรับแบบคัดกรอง ๔.ปรับปรุง Flow Chart ๕.จัดทำสมุดบันทึก ประจำตัวผู้สูงอายุ ๖๐ % ก.ย.๕๗ ม.ค.๕๘ ๑. PM จังหวัดประชุมชี้แจง ๒. PM จังหวัด/อำเภอ ตรวจสอบฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ ๓. PM จังหวัด/อำเภอ วางแผนการคัดกรอง ๔. มีการดำเนินการคัดกรอง - ไตรมาสที่ ๑ ๑๕ % - ไตรมาสที่ ๒ ๖๐ % ๕. มอบสมุดบันทึกให้ ผู้สูงอายุที่ได้รับการ คัดกรอง ต.ค.๕๗ ธ.ค. ๕๗ มี.ค. ๕๘ ม.ค. ๕๘

10 ๖. แผนปฏิบัติการ ผู้สูงอายุ ปี 2558 มาตร การ กิจกรรมหลัก ระดับเขต ระยะ เวลา กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด ระยะ เวลา ๒. พัฒนา การดูแล ผู้สูงอายุ เชื่อมโยง รองรับ โรคที่ คัดกรอง ๑. กำหนดแนวทางและ บทบาทหน้าที่ แต่ละ ระดับ ในการส่งต่อเพื่อ ดูแลรักษา-ส่งกลับดูแล ต่อเนื่องโดยเชื่อมข้อมูล กับบริการปฐมภูมิ ทั้ง ๓ ระดับ ๒. จัดประชุมเพื่อสื่อสาร ทำความเข้าใจกับ Aging Manager ระดับ จังหวัดในแนวทางและ บทบาทหน้าที่ของแต่ละ ระดับให้ชัดเจน ต.ค.๕๗ ๑. PM จังหวัด/อำเภอ วางระบบตามแนวทางและ บทบาทหน้าที่ของแต่ละ ระดับ ๒. จัดประชุมเพื่อสื่อสารทำ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของแต่ละระดับให้ชัดเจน ๓. รพ.จัดตั้งจุดรับการส่งต่อ หรือคลินิกผู้สูงอายุพร้อม บุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อ รองรับผู้สูงอายุที่ได้รับการ คัดกรองและส่งต่อมารับการ รักษา ต.ค.๕๗ พ.ย.๕๗

11 ๖. แผนปฏิบัติการ ผู้สูงอายุ ปี 2558 มาตร การ กิจกรรมหลัก ระดับเขต ระยะ เวลา กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด ระยะ เวลา ๓. พัฒนา บุคลากร ระบบการ คัดกรอง สุขภาพ ผู้สูงอายุ ๑. จัดอบรม PM ระดับ จังหวัด/อำเภอ (Aging Manager) โดยศูนย์ วิชาการ เป็นผู้จัดทำ หลักสูตรและวิชาการ ๒. ทีมAging Manager ระดับเขต ดำเนินการสุ่ม ประเมินความรู้และการ ปฏิบัติงานของ Aging Manager ระดับอำเภอ ธ.ค.๕๗ มี.ค.๕๘ ๑. PM จังหวัด/อำเภอ จัด อบรม รพ.สต./รพ. (Aging Care) ๒. PM จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการติดตามประเมิน ความรู้และการปฏิบัติงาน ของ รพ.สต./รพ. (Aging Care) ม.ค.๕๘ มี.ค.๕๘

12 ๖. แผนปฏิบัติการ ผู้สูงอายุ ปี 2558 มาตร การ กิจกรรมหลัก ระดับเขต ระยะ เวลา กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด ระยะ เวลา ๔. ส่งเสริมให้ ท้องถิ่นมี ส่วนร่วม ในการ ดูแล ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ ๑. ศูนย์วิชาการ สนับสนุนวิชาการ หลักสูตร เกณฑ์ มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จังหวัดใช้ ประสานความร่วมมือกับ ท้องถิ่น ๒. ศูนย์วิชาการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรมาน พ.ย.๕๗ พ.ค.๕๘ ๑. PM จังหวัด/อำเภอ ประสานท้องถิ่นและภาคี เครือข่าย - การดำเนินงานดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน พื้นที่ - ส่งเสริมให้มีศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุในชุมชน (Day care) - ส่งเสริมให้ตำบลผ่าน เกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) พ.ย.๕๗

13 ๖. แผนปฏิบัติการ ผู้สูงอายุ ปี 2558 มาตร การ กิจกรรมหลัก ระดับเขต ระยะ เวลา กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด ระยะ เวลา ๕. พัฒนา ระบบ ข้อมูลการ คัดกรอง สุขภาพ ผู้สูงอายุ ๑. ประสานงานทีม IT เขต 5 ในการจัดทำ โปรแกรมฐานข้อมูลการ คัดกรองผู้สูงอายุ ต.ค.๕๗ ๑.รพ./รพ.สต.จัดทำ ทะเบียนคัดกรอง รักษา – ส่งต่อ ให้ครบถ้วน เพื่อ รองรับการคีย์ข้อมูลเข้าใน โปรแกรม พ.ย.๕๗


ดาวน์โหลด ppt แผนงานดูแลผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘ เขตสุขภาพที่ ๕. ข้อมูลผู้สูงอายุเปรียบเทียบปี ๒๕๕๖ กับ ปี ๒๕๕๗ พบว่า ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จาก ๑๓.๙๕ % เป็น ๑๔.๐๙ % ผลการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google