งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความท้าทาย....ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความท้าทาย....ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความท้าทาย....ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
นางสาวอรุณี ศุภนาม กลุ่มงานควบคุมโรค สสสจ.ภูเก็ต

2 นโยบายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
เด็กภายในศูนย์ฯ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย (ทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจ) ปลอดจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้

3 เป้าหมาย เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่พบการระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ศูนย์เด็กเล็ก สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดและผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 3

4

5 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
1. การสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การส่งเสริมและสร้างการยอมรับของศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 5

6 กระบวนการพัฒนา...ศูนย์เด็กเล็ก กระทรวงสาธารณสุข
Input Process Output Outcome Impact เข้าร่วมโครงการ ศดล. - น่าอยู่ - ปลอดโรค - ฯลฯ ดำเนินการตามแนวทาง ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานของโครงการฯ - ผู้บริหาร - ครูและผู้ดูแลเด็ก - ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วมในชุมชน จนท.สธ. (ส่งเสริม, สนับสนุน, แนะนำ และประเมินรับรอง ผ่านการรับรองคุณภาพ - ศดล.น่าอยู่ - ศดล.ปลอดโรค - ฯลฯ - เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย เด็กพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม - เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดจากโรค/ภัย โรค/ภัยลดลง พัฒนาการของเด็กเหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ เด็กมีพัฒนาในการเรียนรู้ที่ดี เด็กมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง และมีสุขภาพจิตที่ดี เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง

7 ป้ายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
เส้นทางก้าวสู่..... ศูนย์เด็กเล็ก 1.สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ผ่านสคร./สสจ.) 2. ได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข & ได้รับชุดสื่อการเรียนการสอน 3. ดำเนินงานตามข้อกำหนด ของกรมควบคุมโรค ไม่ผ่าน ผ่าน 80 % 4. รับการประเมินจากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รับประกาศนียบัตร & ป้ายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 7

8 ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน บุคลากรมีเพียงพอต่อการดำเนินงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดูแลความสะอาดและการป้องกันควบคุมโรคเพียงพอ บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาในการให้ข้อแนะนำและคำปรึกษาที่เหมาะสม

9 ปัจจัยความสำเร็จ ชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค พ่อแม่ผู้ปกครอง
ผู้บริหาร อบต. เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดภัย ความรู้ การป้องกันควบคุมโรค พฤติกรรมสุขภาพถูกต้อง คัดกรอง เฝ้าระวัง เครือข่ายเข้มแข็ง ปัจจัยความสำเร็จ 9

10 ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
๑. ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพและความรู้ดี ๒. การบริหารจัดการดี ๓. สภาพแวดล้อมดี + ๑๐ มาตรการ สำหรับครูผู้ดูแลฯ พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ภายในศูนย์ ยุทธศาสตร์ ๓ ดี ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

11 ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ภายนอกศูนย์ ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กระทรวงสาธารณสุข สปสช. เอกชน, NGO ฯลฯ เครือข่ายการทำงาน อย่างมีส่วนร่วม - ร่วมรับรู้ - ร่วมคิด - ร่วมตัดสินใจ - ร่วมทำ - ร่วมตรวจสอบ - ร่วมรับผิดชอบ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค นโยบายและแผนงานโครงการ บุคลากร – งบประมาณ - วัสดุอุปกรณ์

12 ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ภายนอกศูนย์ ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กระทรวงสาธารณสุข สปสช. เอกชน, NGO ฯลฯ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ผ่านการรับรอง

13 ปัญหาโรคติดต่อ -เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก
-เด็กเล็กมีภูมิต้านทานโรคต่ำ เจ็บป่วยง่าย -เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่าย -การเจ็บป่วยอาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพเด็ก -หากไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มป่วย อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง -ผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กป่วย ขาดรายได้ เสียค่าใช้จ่าย

14 โรคที่พบในศูนย์เด็กเล็ก
โรคที่พบบ่อย - โรคหวัด - โรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน - โรคมือ เท้า ปาก โรคอื่นๆ ที่พบได้ - โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด คางทูม หัดเยอรมัน คอตีบ - โรคตาแดง - โรคอีสุกอีใส - โรคดำแดง ฯลฯ 14

15 จำนวนผู้ป่วยมือเท้าปาก รายตำบล อ.เมืองภูเก็ต เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

16 จำนวนผู้ป่วยมือเท้าปาก รายตำบล อ.ถลาง เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

17 จำนวนผู้ป่วยมือเท้าปาก รายตำบล อ.กะทู้ เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

18 จำนวนผู้ป่วยหัด รายตำบล อ.เมืองภูเก็ต เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

19 จำนวนผู้ป่วยหัด รายตำบล อ.ถลาง เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

20 จำนวนผู้ป่วยหัด รายตำบล อ.กะทู้ เปรียบเทียบ ปี 2552-2556


ดาวน์โหลด ppt ความท้าทาย....ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google