งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอรุณี ศุภนาม กลุ่มงานควบคุมโรค สสสจ. ภูเก็ต ความท้าทาย.... ศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอรุณี ศุภนาม กลุ่มงานควบคุมโรค สสสจ. ภูเก็ต ความท้าทาย.... ศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอรุณี ศุภนาม กลุ่มงานควบคุมโรค สสสจ. ภูเก็ต ความท้าทาย.... ศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค

2 เด็กภายในศูนย์ฯมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย (ทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจ)ปลอดจากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ นโยบายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

3 เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พบการระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ศูนย์เด็กเล็ก สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดและ ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอด โรค เป้าหมา ย

4

5 ยุทธศาสตร์การ ดำเนินงาน 1. การสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคี เครือข่ายสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การส่งเสริมและสร้างการยอมรับของ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

6 กระบวนการพัฒนา... ศูนย์เด็กเล็ก กระทรวงสาธารณสุข Input เข้าร่วม โครงการ ศดล. - น่าอยู่ - ปลอดโรค - ฯลฯ Process ดำเนินการตาม แนวทาง ข้อกำหนดและ เกณฑ์มาตรฐาน ของโครงการฯ - ผู้บริหาร - ครูและผู้ดูแลเด็ก - ผู้ปกครอง - ผู้มีส่วนร่วมใน ชุมชน - จนท.สธ. (ส่งเสริม, สนับสนุน, แนะนำ และประเมิน รับรอง Output ผ่านการ รับรอง คุณภาพ - ศดล.น่าอยู่ - ศดล.ปลอดโรค - ฯลฯ Outcome - เด็กมีสุขภาพ แข็งแรง ไม่ เจ็บป่วย - เด็กพฤติกรรม สุขภาพเหมาะสม - เด็กอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่ สะอาด ปลอด จากโรค/ภัย Impact - โรค/ภัยลดลง - พัฒนาการของ เด็กเหมาะสมกับ วัย ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ อารมณ์ - เด็กมีพัฒนาใน การเรียนรู้ที่ดี - เด็กมีอารมณ์ แจ่มใส ร่าเริง และ มีสุขภาพจิตที่ดี -เด็กมีร่างกายที่ แข็งแรง

7 ศูนย์เด็กเล็ก รับประกาศนียบัตร & ป้ายศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค

8 ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน บุคลากรมีเพียงพอต่อการดำเนินงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ดูแลความสะอาดและการป้องกัน ควบคุมโรคเพียงพอ บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่มีส่วน ร่วมในการพัฒนาในการให้ข้อแนะนำ และคำปรึกษาที่เหมาะสม

9 ชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ผู้บริหาร อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง เครือข่าย เข้มแข็ง สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย พฤติกรรม สุขภาพ ถูกต้อง คัดกรอง เฝ้าระวัง ปัจจัยความสำเร็จ ความรู้ การป้องกัน ควบคุมโรค พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข

10 ๑. ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพและความรู้ดี ๒. การบริหารจัดการดี ๓. สภาพแวดล้อมดี+ ๑๐ มาตรการ สำหรับครูผู้ดูแลฯ พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ๑. ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพและความรู้ดี ๒. การบริหารจัดการดี ๓. สภาพแวดล้อมดี+ ๑๐ มาตรการ สำหรับครูผู้ดูแลฯ พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ยุทธศาสตร์ ๓ ดี ภายในศูนย์

11 ภายนอกศูนย์ เครือข่ายการทำงาน อย่างมีส่วนร่วม - ร่วมรับรู้ - ร่วมคิด - ร่วมตัดสินใจ - ร่วมทำ - ร่วมตรวจสอบ - ร่วมรับผิดชอบ นโยบายและแผนงานโครงการ บุคลากร – งบประมาณ - วัสดุอุปกรณ์ ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ชุมชนกระทรวงสาธารณสุข สปสช. เอกชน, NGO ฯลฯ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

12 ภายนอกศูนย์ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ชุมชนกระทรวงสาธารณสุข สปสช. เอกชน, NGO ฯลฯ ผ่านการรับรองผ่านการรับรอง

13 ปัญหาโรคติดต่อ - เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก - เด็กเล็กมีภูมิต้านทานโรคต่ำ เจ็บป่วยง่าย - เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่าย - การเจ็บป่วยอาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพเด็ก - หากไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มป่วย อาจเกิด ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง - ผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กป่วย ขาดรายได้ เสียค่าใช้จ่าย

14 โรคที่พบในศูนย์เด็กเล็ก โรคที่พบบ่อย - โรคหวัด - โรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน - โรคมือ เท้า ปาก โรคอื่นๆ ที่พบได้ - โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด คางทูม หัดเยอรมัน คอตีบ - โรคตาแดง - โรคอีสุกอีใส - โรคดำแดง ฯลฯ

15 จำนวนผู้ป่วยมือเท้าปาก รายตำบล อ. เมืองภูเก็ต เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

16 จำนวนผู้ป่วยมือเท้าปาก รายตำบล อ. ถลาง เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

17 จำนวนผู้ป่วยมือเท้าปาก รายตำบล อ. กะทู้ เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

18 จำนวนผู้ป่วยหัด รายตำบล อ. เมืองภูเก็ต เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

19 จำนวนผู้ป่วยหัด รายตำบล อ. ถลาง เปรียบเทียบ ปี 2552-2556

20 จำนวนผู้ป่วยหัด รายตำบล อ. กะทู้ เปรียบเทียบ ปี 2552-2556


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอรุณี ศุภนาม กลุ่มงานควบคุมโรค สสสจ. ภูเก็ต ความท้าทาย.... ศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google