งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้าย สถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ยินดีต้อนรับ นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้าย สถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้าย สถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ยินดีต้อนรับ นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้าย สถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้าย สถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ยินดีต้อนรับ นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้าย สถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557

2 เลือก บริการ ออนไลน์ จากนั้นเลือก ระบบ e นักเรียน - นักศึกษา ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ในระบบ e- studentloan..

3 เลือกไปที่ ผู้มีรหัสผ่าน แล้ว

4 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. บันทึก.. เลข ประจำตัว ประชาชน 13 หลัก........ รหัสผ่า................. กด เข้าสู่ ระบบ

5 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. คลิ๊ก ปี การศึกษา 2557 ภาค เรียนที่ 1

6 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. คลิ๊กที่คำ ว่า Yes

7 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. อ่าน รายละเอีย ด คลิ๊ก ทำ สัญญา กู้ยืมเงิน

8 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. อ่าน รายละเอีย ด คลิ๊ก ทำ สัญญา

9 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. 3. ผู้ค้ำ ประกัน บันทึก ข้อมูล - เลข บัตรฯ - คำ นำหน้าชื่อ - ชื่อ – สกุล - เพศ - อายุ - เลขที่ หมู่ ที่ ซอย ถนน - ตำบล - โทรศัพท์

10 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. คลิ๊ก.. ค้นหา - ตำบ ล พิมพ์ชื่อ ตำบลที่นิสิต บันทึกข้อมูล ไว้ในระบบ e จากนั้นคลิ๊ ก.. ค้นหา

11 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. พิมพ์ชื่อตำบล............. คลิ๊ก ค้นหา

12 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. บันทึกข้อมูล 4. กรณีผู้กู้ยัง ไม่บรรลุ นิติภาวะ ** หากนิสิต บรรลุนิติภาวะ แล้วนิสิต สามารถข้ามมา บันทึกข้อมูล เลขที่บัญชี ธนาคาร................................... เมื่อเสร็จแล้ว กด บันทึก สัญญา

13 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. น้องนิสิต คลิ๊ก OK ในกรณีที่เป็น ชื่อของนิสิต เอง

14 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. น้องนิสิต อ่าน รายละเอีย ดให้ ครบถ้วน คลิ๊ก OK

15 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. น้องนิสิต อ่าน รายละเอีย ดให้ ครบถ้วน คลิ๊ก OK

16 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. นิสิต คลิ๊ก พิมพ์ สัญญา คลิ๊ก OK

17 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. ตั้งค่าการ พิมพ์โดย ไปที่ File คลิ๊ก Page Setup... เพื่อ ตั้งค่า หน้ากระดา ษให้เป็น 0 ทุกช่อง

18 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. ตั้งค่าการ พิมพ์ให้เป็น 0 ทั้ง 4 ช่อง เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊ก OK

19 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ใน ระบบ e-studentloan.. ไปที่ File อีก ครั้ง คลิ๊กที่คำว่า Print… 2 ฉบับ หน้าหลัง

20 หมายเหตุ :- ข้อมูลที่นิสิตต้องเขียนเพิ่มเติมในสัญญาหลังจากที่ นิสิตปริ๊นออกมาแล้ว  ช่องว่างวันที่ทำสัญญา ให้นิสิตใส่ 01 เดือน 10 พ. ศ. 57  โดย ผศ. ดร. ศุภการ สิริไพศาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยา เขตสงขลา  ข้อมูลของนิสิต โทรศัพท์.......................................  ข้อมูลของนิสิต ออกให้เมื่อวันที่............................ หมดอายุวันที่..........................  ข้อมูลของนิสิต ณ. อำเภอ............................... ( สถานที่ ที่นิสิตทำ บัตรประจำตัวประชาชน อำเภอหรือเทศบาล )  ลงชื่อ............................. ผู้ให้กู้ยืม ( เว้นว่างไว้ห้ามนิสิตเขียน เด็ดขาด )  ลงชื่อ............................. ผู้กู้ยืม ( คือ ชื่อนิสิต )  ลงชื่อ............................. ผู้ค้ำประกัน ( คือ บิดา หรือ มารดา )  ลงชื่อ............................. ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ปกครอง ( คือ บิดา หรือ มารดา กรณีนิสิตไม่ถึง 20 ปี )  ลงชื่อ............................. ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ( คือ ปลัด / นายอำเภอ หรือรักษาราชการแทน ) ส่วนพยานนั้น มี 2 ช่อง แสดงว่าต้องมี 2 คน ( เว้นว่างไว้ ) * * * * * * หมายเหตุ :- ข้อมูลที่นิสิตต้องเขียนเพิ่มเติมในสัญญาหลังจากที่ นิสิตปริ๊นออกมาแล้ว  ช่องว่างวันที่ทำสัญญา ให้นิสิตใส่ 01 เดือน 10 พ. ศ. 57  โดย ผศ. ดร. ศุภการ สิริไพศาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยา เขตสงขลา  ข้อมูลของนิสิต โทรศัพท์.......................................  ข้อมูลของนิสิต ออกให้เมื่อวันที่............................ หมดอายุวันที่..........................  ข้อมูลของนิสิต ณ. อำเภอ............................... ( สถานที่ ที่นิสิตทำ บัตรประจำตัวประชาชน อำเภอหรือเทศบาล )  ลงชื่อ............................. ผู้ให้กู้ยืม ( เว้นว่างไว้ห้ามนิสิตเขียน เด็ดขาด )  ลงชื่อ............................. ผู้กู้ยืม ( คือ ชื่อนิสิต )  ลงชื่อ............................. ผู้ค้ำประกัน ( คือ บิดา หรือ มารดา )  ลงชื่อ............................. ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ปกครอง ( คือ บิดา หรือ มารดา กรณีนิสิตไม่ถึง 20 ปี )  ลงชื่อ............................. ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ( คือ ปลัด / นายอำเภอ หรือรักษาราชการแทน ) ส่วนพยานนั้น มี 2 ช่อง แสดงว่าต้องมี 2 คน ( เว้นว่างไว้ ) * * * * * *

21 การแนบเอกสารประกอบสัญญาฯ  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( นิสิต ) จำนวน 2 ฉบับ  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( นิสิต ) จำนวน 2 ฉบับ  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม ) จำนวน 2 ฉบับ  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้ค้ำประกัน และผู้แทน โดยชอบธรรม ) จำนวน 2 ฉบับ  5. สำเนาหน้าปกสมุดบัญชี ธนาคารฯ จำนวน 2 ฉบับ ( หมายเหตุ :- ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ.. ด้วยลายมือชื่อผู้เป็นเจ้าของสำเนาบัตร ) * * * * * * การแนบเอกสารประกอบสัญญาฯ  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( นิสิต ) จำนวน 2 ฉบับ  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( นิสิต ) จำนวน 2 ฉบับ  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม ) จำนวน 2 ฉบับ  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้ค้ำประกัน และผู้แทน โดยชอบธรรม ) จำนวน 2 ฉบับ  5. สำเนาหน้าปกสมุดบัญชี ธนาคารฯ จำนวน 2 ฉบับ ( หมายเหตุ :- ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ.. ด้วยลายมือชื่อผู้เป็นเจ้าของสำเนาบัตร ) * * * * * *

22 การจัดเรียงเอกสารประกอบแนบ สัญญาฯ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 * * * * * * การจัดเรียงเอกสารประกอบแนบ สัญญาฯ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 * * * * * * 1. สัญญา กยศ. 2. สำเนาบัตรประชาชน ( นิสิต ) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ( นิสิต ) 4. สำเนาบัตรประชาชน ( ผู้ ค้ำประกัน ) 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้ค้ำ ประกัน ) 6. สำเนาหน้าปกสมุดบัญชี ธนาคารฯ

23 กำหนดระยะเวลาการ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ สำหรับนิสิตผู้ขอกู้ ประเภทเก่าย้าย ( กยศ.) กำหนดให้นิสิตส่งสัญญา ทั้ง 2 ชุด ในวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 กำหนดให้นิสิตยืนยันจำนวน ค่าเล่าเรียน วันที่นิสิตส่งสัญญา ทันที กำหนดระยะเวลาการ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ สำหรับนิสิตผู้ขอกู้ ประเภทเก่าย้าย ( กยศ.) กำหนดให้นิสิตส่งสัญญา ทั้ง 2 ชุด ในวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557 กำหนดให้นิสิตยืนยันจำนวน ค่าเล่าเรียน วันที่นิสิตส่งสัญญา ทันที


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้าย สถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ยินดีต้อนรับ นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้าย สถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google