งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับ นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557

2 เลือกไปที่ ผู้มีรหัสผ่านแล้ว
ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan.. เลือก บริการออนไลน์ จากนั้นเลือก ระบบ e นักเรียน - นักศึกษา

3 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
เลือกไปที่ ผู้มีรหัสผ่านแล้ว

4 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
บันทึก..เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่า กด เข้าสู่ระบบ

5 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
คลิ๊ก ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่1

6 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
คลิ๊กที่คำว่า Yes

7 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
อ่านรายละเอียด คลิ๊ก ทำสัญญากู้ยืมเงิน

8 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
อ่านรายละเอียด คลิ๊ก ทำสัญญา

9 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
3. ผู้ค้ำประกัน บันทึกข้อมูล - เลขบัตรฯ - คำนำหน้าชื่อ - ชื่อ – สกุล - เพศ - อายุ - เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน - ตำบล - โทรศัพท์

10 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
คลิ๊ก..ค้นหา - ตำบล พิมพ์ชื่อตำบลที่นิสิตบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ e จากนั้นคลิ๊ก..ค้นหา

11 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
พิมพ์ชื่อตำบล คลิ๊ก ค้นหา

12 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
บันทึกข้อมูล 4. กรณีผู้กู้ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ **หากนิสิตบรรลุนิติภาวะแล้วนิสิตสามารถข้ามมา  เลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อเสร็จแล้ว กด บันทึกสัญญา

13 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
น้องนิสิต คลิ๊ก OK ในกรณีที่เป็นชื่อของนิสิตเอง

14 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
น้องนิสิตอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน คลิ๊ก OK

15 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
น้องนิสิตอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน คลิ๊ก OK

16 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
นิสิต คลิ๊ก พิมพ์สัญญา คลิ๊ก OK

17 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
ตั้งค่าการพิมพ์โดย ไปที่ File คลิ๊ก Page Setup...เพื่อตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็น 0 ทุกช่อง

18 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
ตั้งค่าการพิมพ์ให้เป็น 0 ทั้ง 4 ช่อง เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊ก OK

19 ขั้นตอนการพิมพ์สัญญาเงินกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ e-studentloan..
ไปที่ File อีกครั้ง คลิ๊กที่คำว่า Print… 2 ฉบับ หน้าหลัง

20 ช่องว่างวันที่ทำสัญญา ให้นิสิตใส่ 01 เดือน 10 พ.ศ. 57
หมายเหตุ:- ข้อมูลที่นิสิตต้องเขียนเพิ่มเติมในสัญญาหลังจากที่นิสิตปริ๊นออกมาแล้ว ช่องว่างวันที่ทำสัญญา ให้นิสิตใส่ 01 เดือน 10 พ.ศ. 57 โดย ผศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ข้อมูลของนิสิต โทรศัพท์ ข้อมูลของนิสิต ออกให้เมื่อวันที่ หมดอายุวันที่ ข้อมูลของนิสิต ณ .อำเภอ (สถานที่ ที่นิสิตทำบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอหรือเทศบาล) ลงชื่อ ผู้ให้กู้ยืม (เว้นว่างไว้ห้ามนิสิตเขียนเด็ดขาด) ลงชื่อ ผู้กู้ยืม (คือ ชื่อนิสิต) ลงชื่อ ผู้ค้ำประกัน (คือ บิดา หรือ มารดา) ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (คือ บิดา หรือ มารดา กรณีนิสิตไม่ถึง 20 ปี) ลงชื่อ ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน (คือ ปลัด/นายอำเภอ หรือรักษาราชการแทน) ส่วนพยานนั้น มี 2 ช่อง แสดงว่าต้องมี 2 คน (เว้นว่างไว้) * * * * * * * * * * * *

21 การแนบเอกสารประกอบสัญญาฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นิสิต) จำนวน 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นิสิต) จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม) จำนวน 2 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม) จำนวน 2 ฉบับ 5. สำเนาหน้าปกสมุดบัญชี ธนาคารฯ จำนวน 2 ฉบับ (หมายเหตุ :- ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ..ด้วยลายมือชื่อผู้เป็นเจ้าของสำเนาบัตร) * * * * * * * * * * * *

22 การจัดเรียงเอกสารประกอบแนบสัญญาฯ
ชุดที่ ชุดที่ 2 * * * * * * * * * * * * 1. สัญญา กยศ. 2. สำเนาบัตรประชาชน (นิสิต) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (นิสิต) 4. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ค้ำประกัน) 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำประกัน) 6. สำเนาหน้าปกสมุดบัญชีธนาคารฯ

23 กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ กำหนดให้นิสิตส่งสัญญา ทั้ง 2 ชุด
สำหรับนิสิตผู้ขอกู้ ประเภทเก่าย้าย (กยศ.) กำหนดให้นิสิตส่งสัญญา ทั้ง 2 ชุด ในวันที่ ตุลาคม 2557 กำหนดให้นิสิตยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน วันที่นิสิตส่งสัญญา ทันที


ดาวน์โหลด ppt นิสิตผู้ขอกู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google