งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1

2 หัวข้อบรรยาย 1. ความจำเป็นและความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2. กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ การจัดสวัสดิการสังคม 3. ปัญหาในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 4. บทบาทท้องถิ่นในการเสริมสร้างและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5. แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 2

3 3 ความจำเป็นและความสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตอนที่ 1

4 4 4 พ.ศ. 2513พ.ศ. 2533พ.ศ. 2573พ.ศ. 2553 ชาย หญิง แหล่งข้อมูล : พ.ศ. 2513, 2533 สำมะโนประชากรและเคหะ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2573 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2550. สัมมนาวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” รัฐสภา 1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร พีระมิดโครงสร้างประชากรไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ( พ. ศ. 2513-2573)

5 5 55 1.2 การเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย จำนวน (ล้านคน) อัตรา (ต่อพัน) ปี พ.ศ. อัตราเกิด อัตราตาย จำนวนประชากร ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2550. สัมมนาวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” รัฐสภา

6 66 1.3 ระเบิดประชากรลูกที่ 1 : ประชากรรุ่นเกิดล้าน (พ.ศ. 2506–2526) ที่มา: ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ “สถานการณ์ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548” ใน กฤตยา อาชวนิจกุล และ ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ).2548. “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” ปัจจุบันอายุ 26 – 46 ปี

7 7 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (ต่อประชากรทั้งหมด ) สังคมสูงอายุ ระเบิด ประชากรสูงวัย 1.4 ระเบิดประชากรลูกที่ 2 : การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย ที่มา: ปราโมทย์ ประสาทกุล 2550

8 8 1.5 ประชากรวัยเด็กและผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548 - 2583 จำนวน (ล้านคน) ปี พ.ศ. 66.7 % 67.4 % 67.0 % 66.0 % 64.1 % 62.2 % 60.5 % 20.7 % 19.0 % 17.2 % 16.0 % 15.1 % 14.4 % 13.8 % 11.8 % 14.0 % 16.8 % 19.8 % 22.7 % 25.1 % 26.9 % 23.0 % 10.3 % 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 25482553255825632568257325782583 เด็ก ผู้สูงอายุ ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2550. สัมมนาวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” รัฐสภา

9 9 กลุ่มอายุ25502580 จำนวน (ล้าน) ร้อยละ ร้อยละ ต่ำกว่า 15 ปี13.922.18.914.1 15 – 59 ปี42.167.137.760.0 60 ปีขึ้นไป6.810.916.225.9 รวม62.8100.062.8100.0 1.6 จำนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มต่างๆ พ.ศ. 2550 c]t พ.ศ. 2580 ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2550. สัมมนาวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” รัฐสภา

10 10 1.7 อายุคาดเฉลี่ย ที่อายุ 60 ปี และอายุ 65 ปี พ.ศ. 2550 อายุคาดเฉลี่ยชายหญิง อายุ 60 ปี19.122.2 อายุ 65 ปี15.718.2 ที่มา : สารประชากร. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555

11 1.8 อัตราส่วนการเป็นภาระ  วัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 255025602570 วัยแรงงาน 3 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน วัยแรงงาน 6 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน วัยแรงงาน 4คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน  อัตราส่วนภาระพึ่งพิงของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.11 ปี 2550 เป็นร้อยละ 23.07 ในปี 2570  อายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นในช่วง 2548 - 2553 จากชาย 70.59 หญิง 77.45 เป็นชาย 75.91 หญิง 82.66 ในช่วง 2563-2573  จำนวนประชากรรวมของประเทศ 66.04 ปี 2550 และเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง จนถึงปี 2568 มีจำนวนประชากรสูงสุด 70.65 ล้านคน และเริ่มลดลงหลังจากนั้น 11

12 12 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความทันสมัย ประชากรสูงอายุ (Aging Population) - อายุยืนยาวขึ้น - สุขอนามัยดีขึ้น - อยู่โดดเดี่ยวมากขึ้น - พึ่งตนเองมากขึ้น - อัตราเกิดลดลง - แต่งงานช้า/ หย่าร้างสูง - เปลี่ยนแปลง/ วิธีการ ดำเนินชีวิต - เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว - ผู้สูงอายุถูกจำกัดการ ทำงาน - สภาวะแวดล้อมอื่นๆ (Social Change) (Modernization) 1.9 สภาวะสังคมผู้สูงอายุ

13 13 กรอบแนวคิด คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการสังคม ตอนที่ 2

14 2.1 กรอบแนวคิดของคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุ นโยบาย สาธารณะ ที่ดี โลกทัศน์ ของสังคม นิพพาน เรียนรู้ต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในสังคม ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ร่าเริงเจ่มใส ภูมิใจ มีประโยชน์ สติ-สมาธิ แข็งแรง เศรษฐกิจ พอเพียง สิ่งแวดล้อมดี ปัญญา กายจิต สังคม คุณภาพ ชีวิต คุณภาพ ชีวิต (ประเวศ วะสี, 2542, น. 14) 14

15 2.2 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ 15 เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ประโยชน์ และบริการ โดย ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อ คุ้มครองความอยู่ดีมีสุขของ “ผู้สูงอายุ” จุดมุ่งหมาย “การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ”

16 16 หมายถึง กิจกรรมที่รัฐบาลเป็นหลักในการจัดให้ มีขึ้น เพื่อเป็นการคุ้มครองความอยู่ดีมีสุขของ ประชาชน โดยมีบริการทั้งอย่างเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ จากผู้ให้บริการหลากหลายอาชีพ 2.3 สวัสดิการสังคม : ระบบบริการ

17 17 เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับโครงการ ประโยชน์และบริการที่จัดขึ้น โดยภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อความคุ้มครองความอยู่ดีมีสุข ของผู้สูงอายุ 2.4 สวัสดิการผู้สูงอายุ

18 องค์ประกอบสวัสดิการสังคม 2.5 การจัดบริการสวัสดิการสังคมในชุมชน 1.การสร้าง หลักประกัน ด้านรายได้ 2. บริการ สังคม บริการในชุมชน 3.การช่วยเหลือ 18

19 19 เป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตใน กลุ่มของสมาชิกมีรายได้และจ่ายเงินสมทบที่เข้า ร่วมโครงการ เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (1) การประกันสังคม (Social Insurance) ขอบเขตของงาน

20 20 เป็นบริการที่จัดขึ้นสำหรับ ผู้ที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องพึ่งพิง ผู้อื่น และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นลักษณะ การสงเคราะห์แบบให้เปล่า (2) การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance)

21 21 เป็นบริการที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ และเอกชน เพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 6 ด้าน ได้แก่ สุขภาพอนามัย การศึกษา ที่อยู่อาศัย การมี งานทำและการมีรายได้ บริการสังคม และ นันทนาการ (3) บริการสังคม (Social Services)

22 22 ปัญหาในการจัด สวัสดิการผู้สูงอายุ ตอนที่ 3

23 . ส่งเสริมความ เข้มแข็งของ ครอบครัว นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาครอบครัวฯ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ขาดการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 3.1 ระดับนโยบายและแนวคิด นโยบายของรัฐไม่สอดคล้องกับ สภาพปัญหา 23

24 3.1 ระดับนโยบายและแนวคิด (ต่อ) ระบบบริการไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ 24 สงเคราะ ห์เฉพาะ หน้า แบบ บรรเทา ปัญหา แนวคิด รูปแบบรูปแบบ บริการ ผู้ยากไร้/ ผู้ประสบปัญหา ในสถาบัน /สถานสงเคราะห์ ไม่มีบริการสำหรับ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่

25 3.2 ระดับหน่วยงาน ระบบบริการไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ 25 หน่วยงานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพ หน่วยงานที่ให้บริการ ในชุมชน (1) การขาดระบบการบริหาร จัดการด้านสวัสดิการ ผู้สูงอายุ (2) ปัญหาด้านงบประมาณ (3) ข้อจำกัดด้านบุคลากร (4) การขาดฐานข้อมูลอย่าง บูรณาการ (5) การมีเครือข่ายความร่วมมือ ที่จำกัด (1) การจัดบริการแบบแยกส่วน (2) บริการไม่สามารถตอบสนอง ต่อผู้ใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุ (3) การขาดลักษณะการกระจาย (4) การขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน (5) คุณภาพของบริการ

26 26 3.3 ระดับการปฏิบัติ 1 2 4 แบบเดียวกัน ทั่วประเทศ ขาด คุณภาพ และความ ยั่งยืน ขาด คุณภาพ และความ ยั่งยืน 3 มีบริการ จำกัด มีบริการ จำกัด ขาดแคลน บริการผู้ที่ เข้าสู่ภาวะ พึ่งพิง วิธีการให้บริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ

27 3.3 ระดับการปฏิบัติ (ต่อ) การขาดความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ขาด ประสบการณ์ ขาด ความรู้ เฉพาะด้าน ขาด บุคลากร 27

28 ขาดการเตรียมความพร้อม ขาดการเตรียมความพร้อม การเข้าสู่บทบาทผู้ดูแล ครอบครัว/ผู้สูงอายุบางกลุ่ม ขาดแคลนรายได้ และอาชีพ การขาดความรู้ การขาดความรู้ ในด้านต่างๆ การมีทัศนคติทางลบ การมีทัศนคติทางลบ ต่อความชรา 3.4 ระดับกลุ่มเป้าหมาย 28

29 29 บทบาทท้องถิ่นใน การเสริมสร้างและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตอนที่ 4

30 4.1 การดูแลด้านสังคม โดย อปท. 1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2) กฎหมายผู้สูงอายุ -พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับ การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2553 (1) หน้าที่ของท้องถิ่นตามกฎหมาย 30

31 31 สิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ (ม.11) เบี้ยยังชีพ กองทุนผู้สูงอายุ การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และข้อมูลข่าวสาร ประกอบอาชีพ /ฝึกอาชีพ พัฒนาตนเองและ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ลดค่าโดยสารยานพาหนะ ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ การจัดงานศพ ลดหย่อนและยกเว้น ภาษี ช่วยเหลือที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม จัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

32 1. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 2. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 3. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 4. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูก ทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย กฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 5. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความ เป็นจำเป็นอย่างทั่วถึง 6. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็น ธรรม หน้าที่ของท้องถิ่นตามกฎหมาย (ต่อ) 32

33 แผน 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลระยะยาวในระดับท้องถิ่น แผนปฏิบัติการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2554–2556) ประกอบด้วย 1.1 สนับสนุนกระบวนการประเมิน “ผู้ต้องได้รับการดูแลระยะยาว” ให้แก่ท้องถิ่น (2) หน้าที่ของท้องถิ่นตามแผน 33

34 1.2 สนับสนุนการดูแลระยะยาวให้ครอบครัว - ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้านจิตใจ - บริการดูแลชั่วคราวที่บ้าน - บริการดูแลกลางวัน - ศูนย์รวมอุปกรณ์การดูแลระดับชุม หน้าที่ของท้องถิ่นตามแผน (ต่อ) 1.3 สนับสนุนศักยภาพโดยการฝึกอบรมการดูแลระยะยาวให้แก่ผู้ดูแล ทั้งที่เป็นสมาชิกครอบครัวและผู้ดูแลที่เป็นบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่เป็นอาสาสมัคร 34

35 แผน 2 การดูแลระยะยาวที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐส่วนกลาง 2.1 จัดทำนิยาม เกณฑ์ และแบบประเมิน “ผู้ต้องได้รับการดูแล ระยะยาว” 2.2 จัดทำมาตรฐานสถานบริการด้านการดำเนินงานและบุคลากร - บ้านพักผู้สูงอายุ (Residential home) - สถานบริบาล (Nursing home) 2.3 จัดตั้งบริการดูแลกลางวันและการดูแลชั่วคราวในสถานบริการ ภาครัฐหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน้าที่ของท้องถิ่นตามแผน (ต่อ) 2.4 ศูนย์ข้อมูลผู้ที่ได้รับการประเมินว่าต้องได้รับการสนับสนุนด้าน การดูแลระยะยาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35

36 หน้าที่ของท้องถิ่นตามแผน (ต่อ) 2.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ พัฒนานโยบาย - บริการการพยาบาลที่บ้าน(Home nursing services) - บริการสุขภาพที่บ้านและชุมชนอย่างบูรณาการ (Home-based and community services) - บริการโรงพยาบาลกลางวันและบริการดูแลขั้นกลาง (Day Hospital & Intermediate care) - ระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 2.6 ส่งเสริมและพัฒนาการพยาบาลที่บ้าน 2.7 พัฒนากำลังคนด้านการดูแลระยะยาว 36

37 หน้าที่ของท้องถิ่นตามแผน (ต่อ) แผน 3 การดำเนินการเพื่อสนับสนุนทางการเงิน/การคลัง 3.1 สนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ดูแลในครอบครัวที่ดูแล “ผู้ต้องได้รับการดูแลระยะยาว” 3.2 สนับสนุนทางการเงิน/ภาษีให้แก่ภาคเอกชน/กลุ่มไม่หวังผล กำไรที่ให้บริการ “สถานบริบาล”(Nursing home) 3.3 สนับสนุนทางการเงินเพื่อปรับปรุงบ้านสำหรับผู้ต้องได้รับ การดูแลระยะยาว 37

38 38 แนวทางการพัฒนาการจัด สวัสดิการผู้สูงอายุ บทที่ 5

39 5.1 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดบริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ 39 มุมมอง มุมมองผู้รับบริการ ผู้ที่มี ศักยภาพ/ผู้ให้ เปลี่ยนจาก ผู้ที่อ่อนแอ/ผู้รับ 1

40 40 2 แนวทาง คน สิ่งแวดล้อม การเมืองเศรษฐกิจ สังคม/ วัฒนธรรม การบูรณาการ

41 41 3 เป้าหมาย (1) ผู้สูงอายุที่ประสบ ความสำเร็จ (Successful Ageing) (2) ผู้สูงอายุที่ยัง คุณประโยชน์ (Productive Aging) ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing)

42 (1) ผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ (Successful Ageing) ความหมาย ผู้สูงอายุที่มีลักษณะเหมาะสมตามวัย ในทุกมิติของ การดำเนินชีวิต อันได้แก การมีสุขภาพที่ดี มีส่วนร่วม หรือ มีกิจกรรมกับครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนมีความ มั่นคงในชีวิต เน้นมิติทางสังคม และอารมณ์จากความพึง พอใจในชีวิต โดยการมองคุณค่าในตนเอง และการปฏิบัติ กับผู้อื่น 42

43 องค์ประกอบของผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ  ความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction)  ความสุข (happiness)  กำลังใจ (morale)  ความพอใจ (contentment)  การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 43

44 (2) ผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Aging) หมายถึง ผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ จึงเน้นที่ผู้สูงอายุที่ยังมี ความสามารถในการผลิตหรือการบริการ แม้ว่าผลผลิตหรือ บริการที่ได้นั้น อาจได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ อาจจะปฏิบัติกิจกรรม ทั้งที่ เป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ ได้รับค่าตอบแทน หรือไม่ ได้รับค่าตอบแทน ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อสภาวะทาง จิตใจ และ สุขภาวะของผู้สูงอายุ (Hooyman R. Nancy, 2002) 44

45 สวัสดิการที่พึงปรารถนากับสถานะปัจจุบัน ค่าครองชีพ-ถ้วนหน้า ภายใต้โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แต่ไม่เพียงพอ สำหรับกลุ่มที่ยากจน + อยู่ในภาวะพึ่งพิง) - ถ้วนหน้า สำหรับข้าราชการ (บำเหน็จ/บำนาญ) และ แรงงานใน ระบบ,ม.40 (แต่ประกันสังคม : แต่รัฐไม่ได้สมทบ) - แรงงานนอกระบบ มี ม.40 (แต่มีผู้เข้าร่วมน้อยมาก) การดูแลสุขภาพกาย อารมณ์ และจิตใจ - ถ้วนหน้าแล้ว ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (อปท.) สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (พม.) ยังไม่ถ้วนหน้า การจัดหางานและฝึก อาชีพ - ถ้วนหน้า โดยกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน แต่มีปัญหาในทางปฏิบัติ Extra Care/ LTC- มีนโยบายและแผนปฏิบัติแล้ว ได้รับสิ่งอำนวยความ สะดวก - ยังไม่ถ้วนหน้า บริการจัดการศพ- ถ้วนหน้า ภายใต้การสงเคราะห์การจัดศพตามประเพณี..(พม.) และแรงงานในระบบ ภายใต้ระบบประกันสังคม ปรับปรุงจาก “เปรียบเทียบสวัสดิการที่พึงปรารถนากับสถานะปัจจุบัน ” ใน สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560 โดย สมชัย จิตสุชน, 2554. 5.2 สวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงปรารถนา 45

46 46 5. การจัดบริการผ่านการความตระหนักรู้ของชุมชน 2. การมีระบบดูแลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 3. การใช้ทุนทางสังคมให้เป็นประโยชน์ 4. การมีผู้นำและทีมงานที่มีจิตสวัสดิการ 1. การมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สมบูรณ์ 6. การมีระบบการประเมินบริการที่มีประสิทธิภาพ 7. การบูรณาการบริการ 5.3 ชุมชนที่มีการจัดการที่ดี

47 โครงสร้างการบูรณาการบริการผู้สูงอายุในส่วนการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ หน่วยงาน บริการด้านสังคม หน่วยงาน บริการด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการการดูแล อาสาสมัคร หน่วยงานวิชาการ นโยบาย ประสานงาน เทศบาล / อบต งบประจำปี ของ อปท. งบ สปสช. งบกองทุน สวัสดิการชุมชน วิชาการ POE งบกองทุน สุขภาพตำบล งบอื่นๆ สถาบัน ด้านการรักษา ตัวอย่าง 47

48 48 5.4 สรุปบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบบริการ - เข้าถึง/ต่อเนื่อง/องค์รวม/ ผสมผสาน/ ประสานบูรณาการ หน้าที่ - ผู้ให้บริการ - จัดการและประสาน - เสริมศักยภาพ/สนับสนุน เป้าหมาย - คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ บทบาทระดับบริหาร - นโยบายที่เอื้อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอย่างมี ศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ส่งเสริมการเรียนรู้ ในการปรับตัว -สนับสนุนงบประมาณ บทบาทระดับบริการ - เตรียมชุมชนเข้าใจ รู้คุณค่าสูงอายุ/โรค /การช่วยเหลือ/ หาศักยภาพ เครือข่าย การเกื้อหนุนในชุมชน -สร้างแกนนำ/อาสาสมัคร เครือข่าย/ชมรม


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google