งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำว่า e-Learning คือ การ เรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำว่า e-Learning คือ การ เรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำว่า e-Learning คือ การ เรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3 เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย ซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning)

4 ความหมา ยของ E- learning E- learning คือ การนำ คอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอ บทเรียนที่นำมาใช้ในการสอน เสริมการสอนในชั้นเรียน หรือสอน แทนครูผู้สอน และผู้เรียนสามารถ นำไปใช้ในการทบทวนเนื้อหาที่ เรียนมาแล้วในชั้นเรียน

5 ประเภท E- learning แบบการสอน (Instruction) แบบฝึกหัดและ ฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบสร้าง สถานการณ์ จำลอง (Simulation) แบบสอนซ่อมเสริม หรือทบทวน (Tutorial) แบบสร้างเป็น เกม (Game) แบบการ แก้ปัญหา (Problem Solving) แบบทดสอบ (Test) แบบสร้าง สถานการณ์ เพื่อให้ค้นพบ (Discovery)

6 ลักษณะ สำคัญของ E-learning 1. Anywhere, Anytime and Anybody คือ ผู้เรียน จะเป็นใครก็ได้ มาจากที่ใดก็ ได้ และเรียนเวลาใดก็ได้ ตามความต้องการของ ผู้เรียน

7 2. Multimedia สื่อที่ นำเสนอในเว็บ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจนวีดิทัศน์ อันจะช่วยกระตุ้น การเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 3. Non-Linear ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่นำเสนอได้ ตามความต้องการ 4. Interactive ด้วย ความสามารถของเอกสารเว็บที่มี จุดเชื่อม (Links) ย่อมทำให้เนื้อหามี ลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ อยู่แล้ว และผู้เรียนยังเพิ่มส่วนติดต่อ กับวิทยากรผ่านระบบเมล์ ICQ, Microsoft Messenger และสมุด เยี่ยม ทำให้ผู้เรียนกับวิทยากร สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว

8 ประโยชน์ ของการเรียน การสอน e-learning

9 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน สนับสนุนการเรียนการสอน เกิดเครือข่ายความรู้ เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของ การปฏิรูปการศึกษา ลด ช่องว่างการเรียนรู้ระหว่าง เมืองและท้องถิ่น

10 ข้อดีและ ข้อเสีย ของ E- learning

11 ข้อดี เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอน ในเวลาเดียวกัน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันใน ห้องเรียน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ ผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการ เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบ คำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ใน ห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจาก ไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วม ชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น , Webboard, Chat, Newsgroup แสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

12 ข้อเสีย ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่ แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการ เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อม ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วย ตนเองได้

13 ตัวอย่าง ระบบ E- learning ของ

14 เมื่อเข้าสู่หน้า web ก็คลิก เข้าสู้ระบบของ e-learning ของ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

15 จะต้องใส่ passwords ก่อนเข้าใช้

16 สิ้นสุดการ นำเสนอ

17 สมาชิก กลุ่ม นางสาวอริษา บุษเหลา ID นายปิยะวุฒิ ธิยาโน ID นายปริญญา อัมไพ ID นายวัชรวิทย์ สิทธิอมร ID มหาวิทยาลัยนครพนม


ดาวน์โหลด ppt คำว่า e-Learning คือ การ เรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google