งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำว่า e-Learning คือ การ เรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำว่า e-Learning คือ การ เรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำว่า e-Learning คือ การ เรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3 เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย ซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning)

4 ความหมา ยของ E- learning E- learning คือ การนำ คอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอ บทเรียนที่นำมาใช้ในการสอน เสริมการสอนในชั้นเรียน หรือสอน แทนครูผู้สอน และผู้เรียนสามารถ นำไปใช้ในการทบทวนเนื้อหาที่ เรียนมาแล้วในชั้นเรียน

5 ประเภท E- learning แบบการสอน (Instruction) แบบฝึกหัดและ ฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบสร้าง สถานการณ์ จำลอง (Simulation) แบบสอนซ่อมเสริม หรือทบทวน (Tutorial) แบบสร้างเป็น เกม (Game) แบบการ แก้ปัญหา (Problem Solving) แบบทดสอบ (Test) แบบสร้าง สถานการณ์ เพื่อให้ค้นพบ (Discovery)

6 ลักษณะ สำคัญของ E-learning 1. Anywhere, Anytime and Anybody คือ ผู้เรียน จะเป็นใครก็ได้ มาจากที่ใดก็ ได้ และเรียนเวลาใดก็ได้ ตามความต้องการของ ผู้เรียน

7 2. Multimedia สื่อที่ นำเสนอในเว็บ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจนวีดิทัศน์ อันจะช่วยกระตุ้น การเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 3. Non-Linear ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่นำเสนอได้ ตามความต้องการ 4. Interactive ด้วย ความสามารถของเอกสารเว็บที่มี จุดเชื่อม (Links) ย่อมทำให้เนื้อหามี ลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ อยู่แล้ว และผู้เรียนยังเพิ่มส่วนติดต่อ กับวิทยากรผ่านระบบเมล์ ICQ, Microsoft Messenger และสมุด เยี่ยม ทำให้ผู้เรียนกับวิทยากร สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว

8 ประโยชน์ ของการเรียน การสอน e-learning

9 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน สนับสนุนการเรียนการสอน เกิดเครือข่ายความรู้ เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของ การปฏิรูปการศึกษา ลด ช่องว่างการเรียนรู้ระหว่าง เมืองและท้องถิ่น

10 ข้อดีและ ข้อเสีย ของ E- learning

11 ข้อดี เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอน ในเวลาเดียวกัน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันใน ห้องเรียน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ ผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการ เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบ คำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ใน ห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจาก ไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วม ชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup แสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

12 ข้อเสีย ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่ แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการ เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อม ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วย ตนเองได้

13 ตัวอย่าง ระบบ E- learning ของ

14 เมื่อเข้าสู่หน้า web ก็คลิก เข้าสู้ระบบของ e-learning ของ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

15 จะต้องใส่ passwords ก่อนเข้าใช้

16 สิ้นสุดการ นำเสนอ

17 สมาชิก กลุ่ม นางสาวอริษา บุษเหลา ID 533011210481 นายปิยะวุฒิ ธิยาโน ID 533011210598 นายปริญญา อัมไพ ID 533011210432 นายวัชรวิทย์ สิทธิอมร ID533011210176 มหาวิทยาลัยนครพนม


ดาวน์โหลด ppt คำว่า e-Learning คือ การ เรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google