งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย  การบันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2557 ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย  การบันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2557 ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย  การบันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2557 ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง มากที่สุด ตามหลักการประมวลผลผ่าน โปรแกรมของกรมสรรพากร 2. เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลอัตรา เงินเดือนที่จะปรับ ณ 1 เม. ย และ 1 ต. ค. ของทุกปี

2 ประโยชน์ของการบันทึกลดหย่อน ภาษี ( ล. ย.01) และต้นทุนกิจกรรม ย่อย 1.เป็นการจำแนกค่าใช้จ่ายของแต่ละ บุคคล ตามหนังสือ สพฐ. ที่ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม เป็นการจัดทำฐานข้อมูลตามคำ รับรองตัวชี้วัดที่ 10 ให้ได้ข้อมูลตรง กับความเป็นจริงมากที่สุด กับความเป็นจริงมากที่สุด

3 ผลกระทบจากการไม่บันทึก บันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย ทำให้ข้อมูลตามคำรับรองตัวชี้วัด ที่ 10 ของโรงเรียนภายใต้สังกัด สพป. สข. 3 ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อระดับคะแนน ตามตัวชี้วัดที่ 10

4 ผลกระทบจากการไม่บันทึก บันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย ทำให้ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายปี 2557 ไม่ตรงกับความเป็นจริง ตามหลักการ วิธีการคำนวณของกรมสรรพากร ส่งผลให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้อง รับภาระการชำระภาษีส่วนเพิ่มมากขึ้น ณ วันยื่นภาษีประจำปี

5 กิจกรรม กิจกรรมย่อยงบรายจ่าย168การบริหารงานวิชาการ169กาบริหารงานทั่วไป170 การริหารงาน บุคคล 171 การ บริหารงาน งบประมาณ และแผนงาน 172 การ บริหารงาน กิจการ นักเรียน เงินเดือนข้าราชการเงินวิทยฐานะค่าตอบแทน เท่า ปจต. เงินค่าครองชีพ ชั่วคราว ขรก. 1. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2. ครูผู้สอน 1. ผู้อำนวย การโรงเรียน 2. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหาร งปม. และ แผนงาน 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

6 กิจกรรม กิจกรรมย่อยงบรายจ่าย168การบริหารงานวิชาการ169กาบริหารงานทั่วไป170 การริหารงาน บุคคล 171 การ บริหารงาน งบประมาณ และแผนงาน 172 การ บริหารงาน กิจการ นักเรียน เงินค่าจ้างประจำ เงินค่าครองชีพ ชั่วคราวลูกจ้าง เงินพนักงานราชการ เงินค่าครองชีพ พนง. ราชการ 1. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2. ครูผู้สอน 1. ผู้อำนวย การโรงเรียน 2. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหาร งปม. และ แผนงาน 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

7 กิจกรรม กิจกรรมย่อยงบรายจ่าย168การบริหารงานวิชาการ169กาบริหารงานทั่วไป170 การริหารงาน บุคคล 171 การบริหารงาน งบประมาณ และแผนงาน 172 การบริหารงาน กิจการนักเรียน เงินค่าจ้างชั่วคราวเงินประกันสังคม เงิน พคศ. งบกลางค่ารักษา ค่า ชกศ. บุตร 1. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2. ครูผู้สอน 1. ผู้อำนวย การโรงเรียน 2. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหาร งปม. และ แผนงาน 1. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

8 กิจกรรม กิจกรรมย่อยงบรายจ่าย168การบริหารงานวิชาการ169กาบริหารงานทั่วไป170 การริหารงาน บุคคล 171 การบริหารงาน งบประมาณ และแผนงาน 172 การบริหารงาน กิจการนักเรียน กบขกสจค่าเช่าบ้าน 1. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2. ครูผู้สอน 1. ผู้อำนวย การโรงเรียน 2. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานบุคคล 1. รอง ผู้อำนวย การหรือ หัวหน้า ฝ่ายบริหาร งปม. และ แผนงาน 1. รอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

9 หมายเหตุ  1. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียน / หัวหน้าฝ่าย ที่ปฏิบัติงานสอนไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ให้จัดอยู่ ที่ปฏิบัติงานสอนไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ให้จัดอยู่ กลุ่มงานที่ตนเองรับผิดชอบ กลุ่มงานที่ตนเองรับผิดชอบ  2. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียน / หัวหน้าฝ่าย ที่ปฏิบัติงานเกิน 12 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ ที่ปฏิบัติงานเกิน 12 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ ให้จัดอยู่กลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้จัดอยู่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

10 หมายเหตุ  3. บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน เช่น บุคลากรทางการศึกษา หรือ ครูผู้สอนที่มีชั่วโมงการสอนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้วิเคราะห์ภารกิจ หลักที่บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติงานว่า อยู่กลุ่มงานใดให้จัดลงกลุ่มงานนั้น  4. พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ให้ วิเคราะห์จากการปฏิบัติงานหลักและ คำสั่งมอบหมายงาน โดยให้จัดลงกลุ่ม งานตามที่ได้รับมอบหมาย

11 หมายเหตุ  5. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน / หัวหน้าฝ่าย / ฝ่ายสนับสนุนการสอน / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างประจำ หากได้รับการมอบหมาย ให้ดูแล / ปฏิบัติหลายกลุ่มงาน ขอให้ จัดบุคลากรดังกล่าวไว้ในกลุ่มงานใด กลุ่มงานหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ปฏิบัติ ภารกิจหลักเพียงกลุ่มเดียว เพื่อมิให้ เกิดความซ้ำซ้อนในการเบิกจ่าย

12 วิธีการบันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย รายละเอียดตามคู่มือบันทึกลด หล่อนล. ย.01 ในเว็บไซต์ ของสพป. สข.3 กลุ่มบริหารการเงินและ สินทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย  การบันทึกลดหย่อนภาษี ( ล. ย.01) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2557 ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google