งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย
การบันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายปี 2557 ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ตามหลักการประมวลผลผ่านโปรแกรมของกรมสรรพากร 2. เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลอัตราเงินเดือนที่จะปรับ ณ 1 เม.ย และ 1 ต.ค.ของทุกปี

2 ประโยชน์ของการบันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01)และต้นทุนกิจกรรมย่อย
1.เป็นการจำแนกค่าใช้จ่ายของแต่ละ บุคคล ตามหนังสือ สพฐ. ที่ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 2. เป็นการจัดทำฐานข้อมูลตามคำรับรองตัวชี้วัดที่ 10 ให้ได้ข้อมูลตรง กับความเป็นจริงมากที่สุด

3 ผลกระทบจากการไม่บันทึกบันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01)และต้นทุนกิจกรรมย่อย
ทำให้ข้อมูลตามคำรับรองตัวชี้วัด ที่ 10 ของโรงเรียนภายใต้สังกัด สพป.สข. 3 ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อระดับคะแนน ตามตัวชี้วัดที่ 10

4 ผลกระทบจากการไม่บันทึกบันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01)และต้นทุนกิจกรรมย่อย
ทำให้ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายปี 2557 ไม่ตรงกับความเป็นจริง ตามหลักการ วิธีการคำนวณของกรมสรรพากร ส่งผลให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้อง รับภาระการชำระภาษีส่วนเพิ่มมากขึ้น ณ วันยื่นภาษีประจำปี

5 งบ รายจ่าย ย่อย กิจกรรม 168 การบริหาร งานวิชาการ 169 กาบริหาร
งานทั่วไป 170 การริหารงานบุคคล 171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 172 การบริหารงานกิจการนักเรียน เงินเดือนข้าราชการ เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เท่า ปจต. เงินค่าครองชีพชั่วคราว ขรก. 1.รอง ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้า ฝ่ายวิชาการ 2. ครูผู้สอน 1.ผู้อำนวย การโรงเรียน 2.รอง ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผู้อำนวย การหรือหัวหน้า งานบุคคล งปม.และ แผนงาน งานกิจการ นักเรียน

6 งบ รายจ่าย ย่อย กิจกรรม 168 การบริหาร งานวิชาการ 169 กาบริหาร
งานทั่วไป 170 การริหารงานบุคคล 171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 172 การบริหารงานกิจการนักเรียน เงินค่าจ้างประจำ เงินค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้าง เงินพนักงานราชการ เงินค่าครองชีพ พนง.ราชการ 1.รอง ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้า ฝ่ายวิชาการ 2. ครูผู้สอน 1.ผู้อำนวย การโรงเรียน 2.รอง ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผู้อำนวย การหรือหัวหน้า งานบุคคล งปม.และ แผนงาน งานกิจการ นักเรียน

7 งบ รายจ่าย ย่อย กิจกรรม 168 การบริหาร งานวิชาการ 169 กาบริหาร
งานทั่วไป 170 การริหารงานบุคคล 171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 172 การบริหารงานกิจการนักเรียน เงินค่าจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคม เงิน พคศ. งบกลาง ค่ารักษา ค่า ชกศ.บุตร 1.รอง ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้า ฝ่ายวิชาการ 2. ครูผู้สอน 1.ผู้อำนวย การโรงเรียน 2.รอง ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผู้อำนวย การหรือหัวหน้า งานบุคคล งปม.และ แผนงาน งานกิจการ นักเรียน

8 งบ รายจ่าย ย่อย กบข กสจ ค่าเช่าบ้าน กิจกรรม 168 การบริหาร งานวิชาการ
169 กาบริหาร งานทั่วไป 170 การริหารงานบุคคล 171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 172 การบริหารงานกิจการนักเรียน กบข กสจ ค่าเช่าบ้าน 1.รอง ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้า ฝ่ายวิชาการ 2. ครูผู้สอน 1.ผู้อำนวย การโรงเรียน 2.รอง ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผู้อำนวย การหรือหัวหน้า งานบุคคล งปม.และ แผนงาน งานกิจการ นักเรียน

9 หมายเหตุ 1. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน / หัวหน้าฝ่าย ที่ปฏิบัติงานสอนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้จัดอยู่ กลุ่มงานที่ตนเองรับผิดชอบ 2. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน / หัวหน้าฝ่าย ที่ปฏิบัติงานเกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้จัดอยู่กลุ่มบริหารงานวิชาการ

10 หมายเหตุ 3. บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน เช่น บุคลากรทางการศึกษา หรือครูผู้สอนที่มีชั่วโมงการสอนไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้วิเคราะห์ภารกิจหลักที่บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติงานว่าอยู่กลุ่มงานใดให้จัดลงกลุ่มงานนั้น 4. พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ให้วิเคราะห์จากการปฏิบัติงานหลักและคำสั่งมอบหมายงาน โดยให้จัดลงกลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมาย

11 หมายเหตุ 5. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน / หัวหน้าฝ่าย / ฝ่ายสนับสนุนการสอน / พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างประจำ หากได้รับการมอบหมายให้ดูแล / ปฏิบัติหลายกลุ่มงาน ขอให้จัดบุคลากรดังกล่าวไว้ในกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักเพียงกลุ่มเดียว เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในการเบิกจ่าย

12 วิธีการบันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01)และต้นทุนกิจกรรมย่อย
รายละเอียดตามคู่มือบันทึกลดหล่อนล.ย.01 ในเว็บไซต์ของสพป.สข.3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกลดหย่อนภาษี(ล.ย.01) และต้นทุนกิจกรรมย่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google