งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. มติจากการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. มติจากการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 มติจากการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖

3 เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้จัด ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ณ ห้อง ประชุมอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียน วัดชาวเหนือ

4 เพื่อแจ้งข้อราชการ กฎ ระเบียบของ โรงเรียน และขอ ความเห็นจาก ที่ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเป็น แนวทางในการ พัฒนาโรงเรียนให้ดี ยิ่งขึ้น

5 โดยหัวข้อที่ขอ ความเห็นจากที่ ประชุมผู้ปกครองมี ดังนี้

6 ๑. เรื่องทรงผมนักเรียน

7 จากระเบียบ ทรงผม ของนักเรียนชาย ๑. ทรงผมแบบตัดสั้น เกรียน ( แบบเดิม ) ๒. ทรงผมแบบรองทรง สูง หรือรองทรง

8 มติในที่ประชุมแก้ไขทรง ผมของ นักเรียนชาย ข้อ ๒ จาก เดิม คือ ทรงผมแบบรองทรงสูง หรือรองทรง

9 เป็นอนุญาตให้นักเรียน ตัดทรงผม แบบรองทรงสูง และ ความยาวของ ผมด้านบนต้องไม่ยาว จนเกินไป จะไม่ อนุญาตให้ตัดผมรอง ทรง หรือรองทรงต่ำ

10 ๒. เรื่องการนำโทรศัพท์ มาโรงเรียน ของนักเรียน

11 จากระเบียบเดิม ไม่อนุญาตให้นำ โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น iphone/smartphone มา ใช้ในโรงเรียน

12 แต่ขณะนี้พบว่า นักเรียนบางส่วนนำ โทรศัพท์มาโรงเรียน และมีการใช้ โทรศัพท์ขณะที่อยู่ใน โรงเรียนมากขึ้น

13 ในการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน มี มติว่า ไม่อนุญาตให้ นักเรียน นำโทรศัพท์มือถือมา โรงเรียน

14 ถ้าพบนักเรียนคนใดนำ โทรศัพท์มา โรงเรียน จะยึดโทรศัพท์ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน และให้ ผู้ปกครองเป็นผู้มา รับ โทรศัพท์คืนเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. มติจากการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google