งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำ นางสาวภัทศิรา ภูมิเมือง เลขที่ 16 นางสาวสุพัชรญา มะโนรา เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำ นางสาวภัทศิรา ภูมิเมือง เลขที่ 16 นางสาวสุพัชรญา มะโนรา เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำ นางสาวภัทศิรา ภูมิเมือง เลขที่ 16 นางสาวสุพัชรญา มะโนรา เลขที่ 25 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ารายวิชาใดควรจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข 2. เพื่อต้องการให้รู้ว่าวิชาใดที่นักเรียนส่วนมากมีความถนัดและไม่ มีความถนัด 3. เพื่อวัดและประเมินผลระดับความความรู้ความสามารถของ นักเรียน 4. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เจ้าสอบในแต่ละปี 5. เพื่อต้องการรู้ว่าในแต่ละปีมีจำนวนผู้เข้าสอบสนใจสอบวิชาใด มากที่สุด

3 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยในต่างประเทศของผลการทดสอบผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ. ศ. 2552 – พ. ศ. 2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย ภาษาไทย 350,88 9 46.47 351,63 3 42.61 368,22 8 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,40 2 36.00 357,05 0 46.51 372,66 2 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,80 5 23.98 354,53 1 19.22 370,56 1 21.80 คณิตศาสตร์ 353,68 0 28.56 356,95 1 14.99 372,09 4 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,77 8 29.06 349,21 0 30.90 366,74 4 27.90 สุขศึกษาและพงศึกษา 348,63 4 45.37 347,46 2 62.86 365,04 5 54.61 ศิลปะ 348,63 4 37.75 347,46 2 32.62 365,04 5 28.54 การงานอาชีพและเท โนโลยี 348,63 4 32.98 347,46 2 43.69 365,04 5 48.72

4 วิชาภาษาไทย จำนวนผู้เข้าสอบคะแนน เฉลี่ย

5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

6 วิชาภาษาอังกฤษ

7 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย

8 วิชาสุขศึกษาและพล ศึกษา จำนวนผู้เข้าสอบคะแนน เฉลี่ย

9 วิชาศิลปะ

10 วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี จำนวนผู้เข้าสอบคะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้าสอบคะแนน เฉลี่ย

11 บทสรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและ คะแนนเฉลี่ยในต่างประเทศของผลการ ทดสอบผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ. ศ. 2552 – พ. ศ. 2554 จากกราฟแท่งทำให้ทราบว่าในปีพ. ศ.2554 มีผู้เข้า สอบมากที่สุดและในปีนี้มีผู้สนใจสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมากถึง 372,662 คน และรองลงมาคือปี พ. ศ.2553 มีผู้สนใจสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมมากถึง 357,050 คน และปี 2552 มีผู้สนใจสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากถึง 354,402 คน ทำให้ สรุปได้ว่าในแต่ละปีมีผู้สนใจสอบวิชาสังคมมากที่สุด

12 ที่มา http://www.spm6.org

13 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำ นางสาวภัทศิรา ภูมิเมือง เลขที่ 16 นางสาวสุพัชรญา มะโนรา เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google