งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำ นางสาวภัทศิรา ภูมิเมือง เลขที่ 16 นางสาวสุพัชรญา มะโนรา เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำ นางสาวภัทศิรา ภูมิเมือง เลขที่ 16 นางสาวสุพัชรญา มะโนรา เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำ นางสาวภัทศิรา ภูมิเมือง เลขที่ 16 นางสาวสุพัชรญา มะโนรา เลขที่ 25 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ารายวิชาใดควรจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข 2. เพื่อต้องการให้รู้ว่าวิชาใดที่นักเรียนส่วนมากมีความถนัดและไม่ มีความถนัด 3. เพื่อวัดและประเมินผลระดับความความรู้ความสามารถของ นักเรียน 4. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เจ้าสอบในแต่ละปี 5. เพื่อต้องการรู้ว่าในแต่ละปีมีจำนวนผู้เข้าสอบสนใจสอบวิชาใด มากที่สุด

3 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยในต่างประเทศของผลการทดสอบผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ. ศ – พ. ศ วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย จำนวน ผู้ เข้า สอ บ คะแนน เฉลี่ ย ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354, , , ภาษาอังกฤษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสตร์ 349, , , สุขศึกษาและพงศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงานอาชีพและเท โนโลยี 348, , ,

4 วิชาภาษาไทย จำนวนผู้เข้าสอบคะแนน เฉลี่ย

5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

6 วิชาภาษาอังกฤษ

7 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย

8 วิชาสุขศึกษาและพล ศึกษา จำนวนผู้เข้าสอบคะแนน เฉลี่ย

9 วิชาศิลปะ

10 วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี จำนวนผู้เข้าสอบคะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้าสอบคะแนน เฉลี่ย

11 บทสรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและ คะแนนเฉลี่ยในต่างประเทศของผลการ ทดสอบผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ. ศ – พ. ศ จากกราฟแท่งทำให้ทราบว่าในปีพ. ศ.2554 มีผู้เข้า สอบมากที่สุดและในปีนี้มีผู้สนใจสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมากถึง 372,662 คน และรองลงมาคือปี พ. ศ.2553 มีผู้สนใจสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมมากถึง 357,050 คน และปี 2552 มีผู้สนใจสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากถึง 354,402 คน ทำให้ สรุปได้ว่าในแต่ละปีมีผู้สนใจสอบวิชาสังคมมากที่สุด

12 ที่มา

13 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้จัดทำ นางสาวภัทศิรา ภูมิเมือง เลขที่ 16 นางสาวสุพัชรญา มะโนรา เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google