งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)

2 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)

3 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
เลือกสังกัดที่ต้องการ กรณีมีมากกว่า 1 สังกัด

4 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
เลือกผู้ปฎิบัติงานที่ต้องการยืมเงินยืมทดรอง

5 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
ตัวอย่างการทำใบยืมเงินยืมทดรอง

6 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
เลือกแบบฟอร์มใบยืมเงินยืมทดรอง เลือกแบบฟอร์มใบยืมเงินยืมทดรอง

7 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
เลือกคำสั่งเอกสารอ้างอิง กรณีตัวอย่าง : ทำใบยืมเงินยืมทดรองจากคำสั่งเดินทาง คด.16

8 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
รายละเอียดหนี้คงค้าง ใส่จำนวนวันยืมเงิน ใส่จำนวนเงินยืมทดรอง

9 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
กดปุ่ม เพิ่ม/ลบ รายชื่อผู้รับเอกสาร

10 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
ผู้อนุมัติ กดปุ่ม ตกลงเลือก

11 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
หลังจากเลือกผู้อนุมัติ กดปุ่ม บันทึกใบยืมเงินยืมทดรอง

12 ผู้อนุมัติใบยืมเงินยืมทดรอง
โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP) ผู้อนุมัติใบยืมเงินยืมทดรอง เข้าระบบ EDMS ด้วย User / Password ผู้อนุมัติ

13 เข้าไปเมนู ผู้อนุมัติใบยืมเงินยืมทดรอง
โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP) เข้าไปเมนู ผู้อนุมัติใบยืมเงินยืมทดรอง นาย พิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์ ตำแหน่ง อวท. ในหน่วยงาน อวท.

14 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
ขณะนี้ท่านกำลังใช้งานในนามของ นาย พิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์ ตำแหน่ง อวท. ในหน่วยงาน อวท. ใบยืมเงินยืมทดรอง ที่รอการอนุมัติ

15 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
กดปุ่มบันทึกการสั่งการ เพื่ออนุมัติใบยืมเงินยืมทดรอง นาย พิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์

16 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)
โปรแกรมมอบอำนาจ-ทำการแทนการอนุมัติยืมเงินยืมทดรอง 1. ผู้ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา เข้าเมนูเพิ่มเติม -- มอบหมายสิทธิ์การอนุมัติเงินยืมทดรอง 2. เลือกชื่อ ผู้ปฎิบัติงานที่รับมอบหมายให้ทำการแทน 3. ใส่วันที่เริ่ม และ วันที่ สิ้นสุดการมอบหมาย 4. ใส่รายละเอียด เช่น เลขที่ คำสั่ง...... 5. บันทึก ขณะนี้ท่านกำลังใช้งานในนามของ นาย พิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์ ตำแหน่ง อวท. ในหน่วยงาน อวท.


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางในประเทศ (EDMS-ERP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google