งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

2 เข้าสู่ระบบงาน EDMS โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

3 เลือกสังกัดที่ต้องการ กรณี มีมากกว่า 1 สังกัด โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

4 เลือกผู้ปฎิบัติงานที่ต้องการยืมเงินยืมทดรอง โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

5 ตัวอย่างการทำใบยืมเงินยืมทดรอง โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

6 เลือกแบบฟอร์มใบยืมเงินยืมทดรอง โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

7 เลือกคำสั่งเอกสารอ้างอิง กรณีตัวอย่าง : ทำใบยืมเงินยืมทดรอง จากคำสั่งเดินทาง คด.16 โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

8 ใส่จำนวนเงิน ยืมทดรอง รายละเอียดหนี้คงค้าง ใส่จำนวนวันยืมเงิน โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

9 กดปุ่ม เพิ่ม / ลบ รายชื่อผู้รับเอกสาร โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

10 ผู้อนุ มัติ กดปุ่ม ตก ลงเลือก โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

11 หลังจากเลือกผู้อนุมัติ กดปุ่ม บันทึกใบยืมเงินยืมทดรอง โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

12 ผู้อนุมัติใบยืมเงินยืมทดรอง เข้าระบบ EDMS ด้วย User / Password ผู้อนุมัติ โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

13 เข้าไปเมนู ผู้อนุมัติใบยืมเงินยืมทดรอง นาย พิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์ ตำแหน่ง อวท. ในหน่วยงาน อวท. โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

14 ขณะนี้ท่านกำลังใช้งานในนามของ นาย พิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์ ตำแหน่ง อวท. ในหน่วยงาน อวท. ใบยืมเงินยืมทดรอง ที่รอ การอนุมัติ โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

15 กดปุ่มบันทึกการสั่งการ เพื่ออนุมัติใบยืมเงินยืมทดรอง นาย พิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์ โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

16 โปรแกรมมอบอำนาจ - ทำการแทนการอนุมัติยืม เงินยืมทดรอง 1. ผู้ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา เข้าเมนูเพิ่มเติม -- มอบหมายสิทธิ์การ อนุมัติเงินยืมทดรอง 2. เลือกชื่อ ผู้ปฎิบัติงานที่รับมอบหมายให้ทำการแทน 3. ใส่วันที่เริ่ม และ วันที่ สิ้นสุดการมอบหมาย 4. ใส่รายละเอียด เช่น เลขที่ คำสั่ง...... 5. บันทึก ขณะนี้ท่านกำลังใช้งานในนามของ นาย พิสิษฐ์ อิงคะสุวรรณ์ ตำแหน่ง อวท. ในหน่วยงาน อวท.


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมยืมเงินยืมทดรองเพื่อการเดินทางใน ประเทศ (EDMS-ERP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google