งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดส่งรายงานผู้ป่วย ประกันสังคม. ประกอบด้วย รายงานผู้ป่วยประกันสังคม แบบรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม โดยแสดงรายละเอียด ค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดส่งรายงานผู้ป่วย ประกันสังคม. ประกอบด้วย รายงานผู้ป่วยประกันสังคม แบบรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม โดยแสดงรายละเอียด ค่าใช้จ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดส่งรายงานผู้ป่วย ประกันสังคม

2 ประกอบด้วย รายงานผู้ป่วยประกันสังคม แบบรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม โดยแสดงรายละเอียด ค่าใช้จ่าย เช่น ค่ายา / เวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ เป็นต้น

3 หลักเกณฑ์ ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาล โรงพยาบาลตรังเท่านั้น บัตรประกันสังคมต้องไม่หมดอายุ ( ตรวจสอบสิทธิ ก่อนให้บริการ ) ค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่ารักษาที่เจ็บป่วยเท่านั้น กรณีส่งเสริมป้องกันโรค, ตรวจสุขภาพ, ตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก, วางแผนครอบครัว, ฝาก ครรภ์, คลอด, ตรวจหลังคลอด, ทันตกรรม ( ถอน ฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, ฟันปลอม ), ฉีดวัคซีนป้องกัน โรค ยกเว้น บาดทะยัก พิษสุนัขบ้า ไม่สามารถเรียก เก็บได้ รพ. ตรัง จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่ารักษาจริง บวก ค่าบริหารจัดการ 15%

4 แบบรายงานประกันสังคม มีรายละเอียด ดังนี้ ประจำเดือน................... ชื่อสถานพยาบาล.................... จำนวนผู้ป่วยนอก............. ครั้ง จำนวนเงิน...................... บาท ลงชื่อผู้รายงาน............................ วันเดือนปีที่รายงาน.....................

5 แบบรายงานค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ชื่อสถานพยาบาล....................... ช่วงวันที่รายงาน................................ ขอรับรองว่า ค่ารักษาพยาบาลถูกต้องตามที่เรียกเก็บ ลงชื่อ................................... หัวหน้า สถานพยาบาลที่ให้รักษา วันที่............................. ลำดับที่ว / ด / ป ที่ ให้บริการ เวลาที่ ให้บริการ HN เลขที่ บัตร สถานพย าบาล หลัก ชื่อ - สกุลอาชีพเพศอายุ การ วินิจฉัยโรค (ICD10) ค่า ชันสูตร (LAB) ค่าผ่าตัด หัตถการ ค่ายา / เวชภัณฑ์ รวมเป็นเงิน


ดาวน์โหลด ppt การจัดส่งรายงานผู้ป่วย ประกันสังคม. ประกอบด้วย รายงานผู้ป่วยประกันสังคม แบบรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม โดยแสดงรายละเอียด ค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google