งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม 1 เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม 1 เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม 1 เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค

3 นายวิเชียร มีสม 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกนโยบายการคุ้มครอง - ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปัจจุบัน

4 นายวิเชียร มีสม 3 ผู้บริโภค ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้บริการ สินค้าใช้ส่วนตัวหรือครอบครัว ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ผู้ประกอบการผลิตหรือ จัดหาเพื่อสนองความต้องการ

5 นายวิเชียร มีสม 4 สินค้า สิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม การบริการ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นนามธรรม กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบด้านคุ้มครอง ผู้บริโภค

6 นายวิเชียร มีสม 5 แนวทางการป้องกันสิทธิผู้บริโภค ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อ พัฒนาและแก้ปัญหา จุดเน้นของรัฐบาลและหน่วยงาน เพื่อรวมพลังประชาชนทุกระดับ

7 นายวิเชียร มีสม 6 - เครือข่ายชาวบ้าน - เครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชน - เครือข่ายผู้นำเยาวชน - เครือข่ายชมรมต่างๆ - เครือข่ายนักวิชาการ

8 นายวิเชียร มีสม 7 กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นแหล่งผลิตให้สังคม รวมทั้งด้านสุขภาพด้วย

9 นายวิเชียร มีสม 8

10 9 ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ 2. สอบถามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้า จากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้า นั้นแล้ว 1. ผู้บริโภคต้องตรวจดู ฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการ เปรียบเทียบสินค้า แต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจ เลือกสินค้า

11 นายวิเชียร มีสม 3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือ ข้อควรระวังของสินค้า 4. ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณภาพ 5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณา 10

12 นายวิเชียร มีสม สิทธิของผู้ บริโภคตาม กฎหมาย 5 ประการ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้ง คำพรรณนาคุณภาพที่ ถูกต้องและ เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการ เลือกหาสินค้า หรือบริการ 11

13 นายวิเชียร มีสม 3. สิทธิที่จะได้รับความ ปลอดภัยจากการ ใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็น ธรรมใน การทำสัญญา 5. สิทธิที่จะได้รับการ พิจารณาและ ชดเชยความเสียหาย ตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว 12

14 13 คณะกรรมการชุมชนและ การคุ้มครองผู้บริโภค - ชมรมผู้สูงอายุ - ชมรมการออกกำลังกาย - ชมรมกีฬา - ชมรมแม่บ้าน - ชมรมเยาวชน ฯลฯ นายวิเชียร มีสม

15 14 การคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้บริโภครับ - ความปลอดภัย - ความเป็นธรรม - ความประหยัด นายวิเชียร มีสม

16 15 ความปลอดภัย 1. ควบคุมการผลิต การปรุง การประกอบ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในตลาด 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน

17 นายวิเชียร มีสม 16 4. มีสัญลักษณ์รับรองความสะอาด ปลอดภัย ของสถานที่ ปรุงจำหน่าย

18 นายวิเชียร มีสม 17 ด้านความเป็นธรรม 1. ควบคุมมาตรฐานสินค้า 2. ควบคุมด้านการโฆษณา 3. ควบคุมคุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรียบ

19 นายวิเชียร มีสม 1818 ด้านการประหยัด 1. การให้การศึกษาแก่ประชาชน 2. ปลูกฝังลักษณะนิสัยกับนักเรียน 3. กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว

20 นายวิเชียร มีสม 1919 องค์กรหมู่บ้าน แม่บ้าน ร้านค้า / สถานบริการ เจ้าหน้าที่รัฐ

21 20 แม่บ้าน 1. มีความรู้ สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง สารเคมี 2. เป็นผู้นำสมาชิก 3. ได้รับข่าวสารองค์กรหมู่บ้าน

22 นายวิเชียร มีสม 21 ร้านค้าและสถานบริการ 1. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่เป็นอันตราย 2. มีจิตสำนึกให้ความเป็นธรรม 3. ได้รับข่าวสารองค์กรอย่างต่อเนื่อง

23 22 องค์กรหมู่บ้าน 1. มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2. กระจายข่าวสารถูกต้องไปยัง แม่บ้านและประชาชน 3. รับฟังข้อมูลร้องทุกข์จากประชาชน นายวิเชียร มีสม

24 23 บทบาทหน้าที่ของประชาชน ในชุมชนในการปกป้องสิทธิ ( พ. ร. บ. คุมครองผู้บริโภค พ. ศ.2522 มาตรา 4) นายวิเชียร มีสม

25 24 ใบงาน ปัจจัยของการเจริญของร่างกาย


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม 1 เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google