งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102
หน่วยการเรียนที่3 เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค สอนโดย นายวิเชียร มีสม

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกนโยบายการคุ้มครอง- ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกนโยบายการคุ้มครอง- ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปัจจุบัน

3 ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้บริการ สินค้าใช้ส่วนตัวหรือครอบครัว
3 ผู้บริโภค ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้บริการ สินค้าใช้ส่วนตัวหรือครอบครัว ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ผู้ประกอบการผลิตหรือ จัดหาเพื่อสนองความต้องการ

4 สิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม การบริการ
4 สินค้า สิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม การบริการ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นนามธรรม กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบด้านคุ้มครองผู้บริโภค

5 แนวทางการป้องกันสิทธิผู้บริโภค ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อ
5 แนวทางการป้องกันสิทธิผู้บริโภค ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อ พัฒนาและแก้ปัญหา จุดเน้นของรัฐบาลและหน่วยงาน เพื่อรวมพลังประชาชนทุกระดับ

6 - เครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชน - เครือข่ายผู้นำเยาวชน
6 - เครือข่ายชาวบ้าน - เครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชน - เครือข่ายผู้นำเยาวชน - เครือข่ายชมรมต่างๆ - เครือข่ายนักวิชาการ

7 เป็นแหล่งผลิตให้สังคม รวมทั้งด้านสุขภาพด้วย
7 กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นแหล่งผลิตให้สังคม รวมทั้งด้านสุขภาพด้วย

8 8

9 ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
9 ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ 1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้า แต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า 2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

10 เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ
10 3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือ ข้อควรระวังของสินค้า 4. ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณภาพ 5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณา

11 สิทธิของผู้ บริโภคตามกฎหมาย 5 ประการ สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้ง
11 สิทธิของผู้ บริโภคตามกฎหมาย 5 ประการ สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้ง คำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและ เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า หรือบริการ

12 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการ
12 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการ ใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมใน การทำสัญญา 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและ ชดเชยความเสียหาย ตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว

13 การคุ้มครองผู้บริโภค
13 คณะกรรมการชุมชนและ การคุ้มครองผู้บริโภค - ชมรมผู้สูงอายุ - ชมรมการออกกำลังกาย - ชมรมกีฬา - ชมรมแม่บ้าน - ชมรมเยาวชน ฯลฯ นายวิเชียร มีสม

14 การคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
14 การคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้บริโภครับ - ความปลอดภัย - ความเป็นธรรม - ความประหยัด นายวิเชียร มีสม

15 1. ควบคุมการผลิต การปรุง การประกอบ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในตลาด
15 ความปลอดภัย 1. ควบคุมการผลิต การปรุง การประกอบ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในตลาด 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน

16 4. มีสัญลักษณ์รับรองความสะอาด ปลอดภัย ของสถานที่ ปรุงจำหน่าย
16 4. มีสัญลักษณ์รับรองความสะอาด ปลอดภัย ของสถานที่ ปรุงจำหน่าย

17 ด้านความเป็นธรรม 1. ควบคุมมาตรฐานสินค้า 2. ควบคุมด้านการโฆษณา
17 ด้านความเป็นธรรม 1. ควบคุมมาตรฐานสินค้า 2. ควบคุมด้านการโฆษณา 3. ควบคุมคุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรียบ

18 1. การให้การศึกษาแก่ประชาชน 2. ปลูกฝังลักษณะนิสัยกับนักเรียน
18 ด้านการประหยัด 1. การให้การศึกษาแก่ประชาชน 2. ปลูกฝังลักษณะนิสัยกับนักเรียน 3. กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว

19 19 แม่บ้าน องค์กรหมู่บ้าน ร้านค้า/สถานบริการ เจ้าหน้าที่รัฐ

20 1. มีความรู้ สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง สารเคมี
20 แม่บ้าน 1. มีความรู้ สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง สารเคมี 2. เป็นผู้นำสมาชิก 3. ได้รับข่าวสารองค์กรหมู่บ้าน

21 ร้านค้าและสถานบริการ 1. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
21 ร้านค้าและสถานบริการ 1. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่เป็นอันตราย 2. มีจิตสำนึกให้ความเป็นธรรม 3. ได้รับข่าวสารองค์กรอย่างต่อเนื่อง

22 1. มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2. กระจายข่าวสารถูกต้องไปยัง
22 องค์กรหมู่บ้าน 1. มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2. กระจายข่าวสารถูกต้องไปยัง แม่บ้านและประชาชน 3. รับฟังข้อมูลร้องทุกข์จากประชาชน นายวิเชียร มีสม

23 บทบาทหน้าที่ของประชาชน ในชุมชนในการปกป้องสิทธิ
23 บทบาทหน้าที่ของประชาชน ในชุมชนในการปกป้องสิทธิ (พ.ร.บ. คุมครองผู้บริโภค พ.ศ มาตรา 4) นายวิเชียร มีสม

24 24 ใบงาน ปัจจัยของการเจริญของร่างกาย


ดาวน์โหลด ppt วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google