งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเขียนรายงานการ ประเมิน ( บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์จุด แข็ง จุดที่ควรพัฒนา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเขียนรายงานการ ประเมิน ( บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์จุด แข็ง จุดที่ควรพัฒนา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเขียนรายงานการ ประเมิน ( บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์จุด แข็ง จุดที่ควรพัฒนา )

2 การเขียนบทสรุป สำหรับผู้บริหาร บทนำ (Organization Profile) โดยย่อ การพัฒนาที่สำคัญจากปีที่ผ่านมา คะแนนประเมินโดยรวม คะแนนประเมินของรายองค์ประกอบ ( ระดับดี มากองค์ประกอบใดบ้าง ระดับดีองค์ประกอบ ใด และระดับพอใช้องค์ประกอบใดบ้าง ) จุดแข็งที่สำคัญ จุดที่ควรพัฒนาที่สำคัญ การปฏิบัติที่ดี ( ถ้ามี ) นวัตกรรม ( ถ้ามี ) Internal QA

3 จุดแข็ง ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ คณะ / สถาบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือพัฒนาอย่างก้าวกระโดด แนวทางเสริมจุดแข็ง จะนำจุดแข็งมาใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อคณะ / สถาบันอย่างไร หรือ จะทำให้จุดแข็ง แข็งยิ่งขึ้นอย่างไร

4 ตัวอย่างนี้ใช่จุดแข็ง หรือไม่ Internal QA องค์ประกอบที่ 1 1. คณะมีแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 2. มหาวิทยาลัยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 3. คณะมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเป็นผู้ที่ เคยมีประสบการณ์บริหารสถาบันการศึกษาในระดับสากล

5 ตัวอย่างนี้ใช่จุดแข็ง หรือไม่ Internal QA องค์ประกอบที่ 2 1. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างของ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure) ที่ สนับสนุนการ เรียนรู้ของนักศึกษาที่ทันสมัย ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของ โลก 2. คณะมีอาจารย์สอนดี จนผลการ ประเมินจากนักศึกษา ไม่ต่ำกว่า 4.00 ทุกรายวิชา

6 ตัวอย่างจุดแข็งและ แนวทางเสริมจุดแข็ง Internal QA องค์ประกอบที่ 2 จุดแข็ง : มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มี คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการใน สัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน แนวทางเสริมจุดแข็ง : 1. พัฒนาระบบ fast track ที่จะให้อาจารย์ คงอยู่กับมหาวิทยาลัย และเพิ่มผลงาน ให้มหาวิทยาลัย 2. จัดภาระงานและ สภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการผลิตผลงาน ทางวิชาการ

7 Internal QA ตัวอย่างจุดแข็งและแนวทาง เสริมจุดแข็ง ภาพรวม จุดแข็ง : คณะมีเครือข่ายทางด้าน วิชาการและวิชาชีพที่ กว้างขวางและมีความสัมพันธ์กับ เครือข่ายเป็น เวลายาวนาน แนวทางเสริมจุดแข็ง : ให้มี ผู้รับผิดชอบในแต่ละเครือข่าย และจัดทำแผนการจัด กิจกรรมกับ เครือข่าย ประจำปี

8 Internal QA จุดที่ควรพัฒนา อะไรเป็นปัญหาของคณะ / สถาบัน หรือ อะไรที่คณะ / สถาบัน จะต้องพัฒนาที่ นอกเหนือจากเกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ ( ระบบ บุคลากร การบริหาร ฯลฯ ) เพื่อให้ คุณภาพการศึกษาดีขึ้น (What) ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาหรือแนว ทางการพัฒนาเพื่อให้คุณภาพ การศึกษาดีขึ้น (How to improve) วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและบริบทของ คณะ / สถาบันเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่มี ความหมายและนำไปปฏิบัติได้

9 ตัวอย่างนี้เหมาะสม หรือไม่ Internal QA จุดที่ควรพัฒนา คุณวุฒิอาจารย์ที่เป็นปริญญา เอกยังไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก ให้มากขึ้น

10 Internal QA ตัวอย่างจุดที่ควรพัฒนาและ ข้อเสนอแนะ องค์ประกอบที่ 1 จุดที่ควรพัฒนา : การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ เน้นพันธกิจมากกว่า ทิศทางการพัฒนา ข้อเสนอแนะ : การวิเคราะห์ SWOT และ พัฒนากลยุทธ์ที่เชื่อมโยง กับผลการวิเคราะห์ SWOT อย่างชัดเจน - ใช้ Strength อย่างไร - แก้ Weakness อย่างไร - ใช้ Opportunity อย่างไร - หลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหาย จาก Threat อย่างไร

11 Internal QA ตัวอย่างจุดที่ควรพัฒนาและ ข้อเสนอแนะ ภาพรวม จุดที่ควรพัฒนา : การบูรณาการพันธ กิจ ข้อเสนอแนะ : ออกแบบการบูรณาการ โดยต้องกำหนด วัตถุประสงค์ในการบูรณา การ ตัวบ่งชี้ ความสำเร็จในการบูรณาการ ( ตาม วัตถุประสงค์ ) และลักษณะการบูรณาการ

12 แนวปฏิบัติที่ดี Internal QA ระบบ กระบวนการทำงาน หรือขั้นตอน การทำงานที่ได้เทียบเคียง (benchmark) กับหน่วยงานอื่นแล้วว่า ได้ผลงานดีกว่า หรือผลงาน เท่ากันแต่ใช้ input ( เงิน เวลาของ บุคลากร ฯลฯ ) น้อยกว่า

13 ตัวอย่างนี้เป็นแนวปฏิบัติที่ ดีหรือไม่ Internal QA 1. คณะมีโครงการ / กิจกรรมบริการ วิชาการที่หลากหลาย 2. ระบบการพัฒนาโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการจากความ ต้องการของผู้รับบริการ โดยใช้ ระบบสารสนเทศและเทคนิค Data Mining

14 นวัตกรรม Internal QA เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยพบว่ามี หน่วยงานใดทำมาก่อน มี 3 แบบ คือ นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และนวัตกรรม โครงสร้าง (Structure Innovation)

15 Internal QA นวัตกรรมกระบวนการ – ขั้นตอนหรือรูปแบบการ ดำเนินการไม่เหมือนที่อื่น และ ได้ผลลัพธ์เท่าหรือดีกว่าที่อื่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ – ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ นวัตกรรมโครงสร้าง – โครงสร้างการบริหารงานไม่ เหมือนที่อื่น (process organization, flat organization, centralize นโยบายแต่ decentralize การ ปฏิบัติ เป็นต้น )


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเขียนรายงานการ ประเมิน ( บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์จุด แข็ง จุดที่ควรพัฒนา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google