งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556
ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

2 เป้าหมาย - ทำให้มีช่วงที่ทุพพลภาพน้อยที่สุด
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถผสมผสาน รวมอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีสุขภาพดี เป้าหมาย - ทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด - ทำให้มีช่วงที่ทุพพลภาพน้อยที่สุด - คงระดับศักยภาพสมองไม่ให้เสื่อม - อยู่แบบมีความหวัง - ไม่กลัวความตาย ให้รู้จัก แก่ก่อนแก่ ให้รู้จัก ตายก่อนตาย

3 แนวโน้มภาวะประชากรผู้สูงอายุไทย

4 สภาพปัญหาของผู้สูงอายุ จำแนกได้เป็น 4 ประเด็น ดังนี้
สภาพปัญหาของผู้สูงอายุ จำแนกได้เป็น 4 ประเด็น ดังนี้ ปัญหาสุขภาพ มีตั้งแต่ระดับพื้นฐานเนื่องจากความชราภาพถึงระดับโรคเรื้อรังหรือ ทุพพลภาพ การอยู่อาศัย ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ลำพังคนเดียวมากขึ้น ความยากจน ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในภาวะยากจน มีประมาณ 1.1 ล้านคน (ร้อยละ 16 ของกลุ่มคนยากจน หรือร้อยละ 18 ของประชากรทั้งประเทศ) (NESDB, 2547) สภาพแวดล้อม (โดยเฉพาะด้านกายภาพ) และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เหมาะสม

5 เป้าประสงค์ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพ”

6 โรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุไทย
ร้อยละ มีโรคเรื้อรัง / โรคประจำตัว ร้อยละ ไม่สามารถทำกิจกรรมตามปกติ ร้อยละ มีภาวะทุพพลภาพเกิน 6 เดือน - พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย - จะรุนแรงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น - อายุที่เพิ่มขึ้นทุก 5 ปี จะมีความบกพร่องของการทำหน้าที่ (functional disability)

7 สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลในการทำกิจวัตรประจำวัน ต้องการคนดูแล 1.1% มีผู้ดูแล 10.4 % บุตรสาว 40.5 คู่สมรส 28.0 บุตรชาย 12.0 บุตรเขย/สะใภ้/หลาน 10.2 พี่น้อง ญาติ 5.2 อื่นๆ 4.0 ปัจจุบันการรักษาพยาบาลในประเทศไทยมีการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ในทางปฏิบัติยังมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น/ต้องการคนดูแลในการใช้ชีวิตประจำวัน

8 สถานการณ์การดูแลระยะยาวในประเทศไทย
การดูแลในสถาบัน - โรงพยาบาล - บ้านพักคนชรา / สถานฟื้นฟู - สถานสงเคราะห์ การดูแลโดยภาคเอกชน - บ้านจัดสรร / Group home การดูแลในชุมชน - การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care) - การดูแลโดยอาสาสมัครที่บ้าน (Home care)

9 การดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556
การดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ คลินิกสายตาเลือนลางคุณภาพ คลินิกเวชกรรมฟื้นฟูคุณภาพ การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( LTC) ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ

10 3 แห่ง ( รพ.นครพิงค์ รพ.ฝาง รพ.จอมทอง )
คลินิกผู้สูงอายุ การบริการสำหรับผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมป้องกัน การคัด กรอง การตรวจค้นหาโรคระยะเริ่มแรก การบำบัดรักษาและ การฟื้นฟูสภาพ ตั้งแต่ระดับสุขภาพดี เริ่มป่วยและป่วยแล้ว รวมทั้งผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง และการทบทวนการใช้ยาอย่างเป็น ระบบโดยทีมสหวิชาชีพ 3 แห่ง ( รพ.นครพิงค์ รพ.ฝาง รพ.จอมทอง )

11 คลินิกสายตาเลือนลาง บริการตรวจประเมิน ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ พิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการมองเห็นแก่คน สายตาเลือนลาง 1 แห่ง ( รพ.นครพิงค์ )

12 คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู บริการตรวจประเมิน ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ พิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยแก่ผู้ป่วย / คนพิการ ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 1 แห่ง ( รพ.นครพิงค์ )

13 การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( LTC)
การจัดบริการสุขภาพและสังคมเพื่อตอบสนองผู้สูงอายุที่ ต้องการความช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากภาวะการเจ็บป่วย เรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจน ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นในด้านการฟื้นฟู บำบัด รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี 1 ตำบล / อำเภอ ( 25 ตำบล)

14 ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะ ทางกายและใจ
ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะ ทางกายและใจ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี ทักษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถ จัดการสุขภาพตนเองได้ หรือมีผู้ดูแล และมีส่วนร่วมใน กิจกรรมชุมชนตามความรู้ ความสามารถและศักยภาพ ของบุคคล

15

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google