งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ดำเนินงาน ผู้สูงอายุ จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2556 ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ดำเนินงาน ผู้สูงอายุ จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2556 ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ดำเนินงาน ผู้สูงอายุ จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2556 ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

2 เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถผสมผสาน รวมอยู่ในสังคมได้อย่างมี เกียรติและมีสุขภาพดี เป้าหมาย - ทำให้ช่วยเหลือ ตัวเองได้มากที่สุด - ทำให้มีช่วงที่ทุพพล ภาพน้อยที่สุด - คงระดับศักยภาพ สมองไม่ให้เสื่อม - อยู่แบบมีความหวัง - ไม่กลัวความตาย ให้ รู้จัก แก่ก่อนแก่ ให้รู้จัก ตายก่อนตาย เป้าหมาย - ทำให้ช่วยเหลือ ตัวเองได้มากที่สุด - ทำให้มีช่วงที่ทุพพล ภาพน้อยที่สุด - คงระดับศักยภาพ สมองไม่ให้เสื่อม - อยู่แบบมีความหวัง - ไม่กลัวความตาย ให้ รู้จัก แก่ก่อนแก่ ให้รู้จัก ตายก่อนตาย

3

4 ปัญหาสุขภาพ มีตั้งแต่ระดับพื้นฐานเนื่องจากความชราภาพถึงระดับโรคเรื้อรังหรือ ทุพพลภาพ การอยู่อาศัย ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ลำพังคนเดียวมากขึ้น ความยากจน ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในภาวะยากจน มีประมาณ 1.1 ล้านคน ( ร้อยละ 16 ของกลุ่มคนยากจน หรือร้อยละ 18 ของประชากรทั้งประเทศ ) (NESDB, 2547) สภาพแวดล้อม ( โดยเฉพาะด้านกายภาพ ) และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เหมาะสม

5 เป้าประสงค์ “ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมสุขภาพ ”

6 โรคเรื้อรังและภาวะทุพพล ภาพของผู้สูงอายุไทย ร้อยละ 48 มีโรคเรื้อรัง / โรค ประจำตัว ร้อยละ 25 ไม่สามารถทำ กิจกรรมตามปกติ ร้อยละ 20 มีภาวะทุพพล ภาพเกิน 6 เดือน - พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย - จะรุนแรงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น - อายุที่เพิ่มขึ้นทุก 5 ปี จะมีความ บกพร่องของการทำหน้าที่ (functional disability)

7 บุตรสาว40.5 คู่สมรส28.0 บุตรชาย12.0 บุตรเขย/สะใภ้/หลาน10.2 พี่น้อง ญาติ 5.2 อื่นๆ4.0 ปัจจุบันการรักษาพยาบาลใน ประเทศไทยมีการจัด หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ในทางปฏิบัติยังมีผู้ป่วยบาง กลุ่มที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น / ต้องการ คนดูแลในการใช้ชีวิตประจำวัน ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการ การ ดูแลในการทำกิจวัตรประจำวัน

8 การดูแลในสถาบัน - โรงพยาบาล - บ้านพักคนชรา / สถานฟื้นฟู - สถานสงเคราะห์การดูแลโดยภาคเอกชน - บ้านจัดสรร / Group homeการดูแลในชุมชน - การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care) - การดูแลโดยอาสาสมัครที่บ้าน (Home care)การดูแลในสถาบัน - โรงพยาบาล - บ้านพักคนชรา / สถานฟื้นฟู - สถานสงเคราะห์การดูแลโดยภาคเอกชน - บ้านจัดสรร / Group homeการดูแลในชุมชน - การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care) - การดูแลโดยอาสาสมัครที่บ้าน (Home care)

9 คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ คลินิกสายตาเลือนลาง คุณภาพ คลินิกเวชกรรมฟื้นฟูคุณภาพ การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว ( LTC) ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ทักษะทางกายและใจ คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ คลินิกสายตาเลือนลาง คุณภาพ คลินิกเวชกรรมฟื้นฟูคุณภาพ การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว ( LTC) ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ทักษะทางกายและใจ

10 คลินิกผู้สูงอายุ การบริการสำหรับผู้สูงอายุด้าน การส่งเสริมป้องกัน การคัดกรอง การตรวจค้นหาโรคระยะเริ่มแรก การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ ตั้งแต่ระดับสุขภาพดี เริ่มป่วยและ ป่วยแล้ว รวมทั้งผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง และการทบทวนการใช้ยาอย่างเป็น ระบบโดยทีมสหวิชาชีพ 3 แห่ง ( รพ. นครพิงค์ รพ. ฝาง รพ. จอมทอง )

11 คลินิกสายตา เลือนลาง บริการตรวจประเมิน ฟื้นฟู สมรรถภาพ และพิจารณา อุปกรณ์เครื่องช่วยทางการ มองเห็นแก่คนสายตา เลือนลาง 1 แห่ง ( รพ. นครพิงค์ )

12 คลินิกเวชกรรม ฟื้นฟู บริการตรวจประเมิน ฟื้นฟู สมรรถภาพ และพิจารณา อุปกรณ์เครื่องช่วยแก่ผู้ป่วย / คนพิการทางร่างกายหรือ การเคลื่อนไหว 1 แห่ง ( รพ. นครพิงค์ )

13 การดำเนินงานดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว ( LTC) การจัดบริการสุขภาพและสังคม เพื่อตอบสนองผู้สูงอายุที่ต้องการ ความช่วยเหลือ อันเนื่องมาจาก ภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบ อุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ใน ชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นในด้านการ ฟื้นฟู บำบัด รวมถึงการส่งเสริม สุขภาพ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี 1 ตำบล / อำเภอ ( 25 ตำบล )

14 ผู้สูงอายุได้รับการ พัฒนาทักษะ ทาง กายและใจ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้มี ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะใน การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถจัดการ สุขภาพตนเองได้ หรือมีผู้ดูแล และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ตามความรู้ ความสามารถและ ศักยภาพของบุคคล

15

16


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ดำเนินงาน ผู้สูงอายุ จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2556 ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google