งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟอร์มระบบ ข้อมูลสัญญาซื้อ-ขายขายรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟอร์มระบบ ข้อมูลสัญญาซื้อ-ขายขายรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟอร์มระบบ ข้อมูลสัญญาซื้อ-ขายขายรถยนต์
1 3 4 2 12 7 6 8 9 10 11 5

2 เฟรมข้อมูลสัญญาซื้อ-ขายรถยนต์
1 เฟรมข้อมูลสัญญาซื้อ-ขายรถยนต์ ถัดไป

3 เฟรมข้อมูลรถยนต์ปรับสีตัวอักษรที่ Forecolor
ถัดไป

4 คลิกปุ่ม Label ใส่ข้อความรหัสเลขที่สัญญา
2 คลิกปุ่ม Label ใส่ข้อความรหัสเลขที่สัญญา เมนูหลัก

5 เชื่อมโยงฐานข้อมูลปุ่ม data
3 ถัดไป

6 เชื่อมโยงฐานข้อมูลปุ่ม data
เมนูหลัก

7 คลิกปุ่ม Textbox ใส่ข้อมูลชื่อรหัสการขายสินค้า
4 คลิกปุ่ม Textbox ใส่ข้อมูลชื่อรหัสการขายสินค้า ถัดไป

8 คลิกปุ่ม Textbox ใส่ข้อมูลวันที่ทำสัญญา, รหัสลูกค้า
ถัดไป

9 คลิกปุ่ม Label และ Textbox ใส่ข้อมูลทุก Field
เมนูหลัก

10 คลิกปุ่ม Datagrid กำหนด datasource
5 คลิกปุ่ม Datagrid กำหนด datasource เมนูหลัก

11 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มเพิ่มข้อมูล
6 Private Sub cmdadd_Click() Adodc1.Recordset.MoveLast Dim autoid As Integer autoid = Adodc1.Recordset.Fields("Contract_No") + 1 Adodc1.Recordset.AddNew txtContract_No.Text = autoid cmdadd.Enabled = False cmdchange.Enabled = False cmdsave.Enabled = True cmdcancel.Enabled = True txtContract_No.Enabled = False txtCus_ID.Enabled = True txtCar_ID.Enabled = True txtContract_Date.Enabled = True txtReciept_Date.Enabled = True txtCash_pay.Enabled = True txtDescription.Enabled = True txtContract_No.SetFocus Adodc1.Enabled = False End Sub เมนูหลัก

12 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มบันทึกข้อมูล
7 Private Sub cmdsave_Click() Adodc1.Enabled = True MsgBox “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย", vbOKOnly, “ผลการตรวจสอบ" cmdadd.Enabled = True cmdchange.Enabled = True cmdsave.Enabled = False cmdcancel.Enabled = False txtContract_No.Enabled = False txtCus_ID.Enabled = False txtCar_ID.Enabled = False txtContract_Date.Enabled = False txtReciept_Date.Enabled = False txtCash_pay.Enabled = False txtDescription.Enabled = False End Sub เมนูหลัก

13 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มลบข้อมูล
8 Private Sub cmddelete_Click() If MsgBox(“คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่", vbYesNo + vbInformation, “ยืนยันการลบ") = vbYes Then With Adodc1.Recordset .Delete If .EOF Then .MoveLast End If .MoveNext End With End Sub เมนูหลัก

14 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มแก้ไขข้อมูล
9 Private Sub cmdchange_Click() Adodc1.Recordset.UpdateBatch cmdsave.Enabled = True cmdcancel.Enabled = True txtContract_No.Enabled = False txtCus_ID.Enabled = True txtCar_ID.Enabled = True txtContract_Date.Enabled = True txtReciept_Date.Enabled = True txtCash_pay.Enabled = True txtDescription.Enabled = True txtCus_ID.SetFocus Adodc1.Enabled = False cmdadd.Enabled = False cmdchange.Enabled = False End Sub เมนูหลัก

15 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มยกเลิกข้อมูล
10 Private Sub cmdcancel_Click() Adodc1.Recordset.CancelBatch cmdsave.Enabled = False cmdcancel.Enabled = False txtContract_No.Enabled = False txtCus_ID.Enabled = False txtCar_ID.Enabled = False txtContract_Date.Enabled = False txtReciept_Date.Enabled = False txtCash_pay.Enabled = False txtDescription.Enabled = False Adodc1.Recordset.MoveFirst cmdadd.Enabled = True cmdchange.Enabled = True End Sub เมนูหลัก

16 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มออกจากโปรแกรม
11 Private Sub cmdexit_Click() Unload Me End Sub เมนูหลัก

17 คลิกปุ่ม CommandButton สร้างปุ่มค้นหา
12 Private Sub cmdfind_Click() Dim use As String use = "Cus_ID LIKE '%" & txtfind.Text & "%'" If txtfind.Text = "" Then MsgBox “กรุณาป้อนข้อมูลที่ต้องการค้นหา", vbCritical, “ผลการตรวจสอบ" txtfind.SetFocus Else Adodc1.Recordset.MoveFirst Adodc1.Recordset.Find use, , adSearchForward If Adodc1.Recordset.EOF Then MsgBox “ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา", vbCritical, “ผลการตรวจสอบ" End If End IfEnd Sub เมนูหลัก

18 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
7 Source Code โปรแกรม Visual Basic 6.0 ระบบ แฟ้มข้อมูลสัญญาซื้อขายรถยนต์ โดย นางสาวประภาวดี อินทนู นางสาวอารยา พุทธศรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI

19


ดาวน์โหลด ppt ฟอร์มระบบ ข้อมูลสัญญาซื้อ-ขายขายรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google