งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทดลองสมัครฟรี ! Welcome www.shoppingmall21.com Welcome www.shoppingmall21.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทดลองสมัครฟรี ! Welcome www.shoppingmall21.com Welcome www.shoppingmall21.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทดลองสมัครฟรี ! Welcome www.shoppingmall21.com Welcome www.shoppingmall21.com

3 โปรโมชั่นช่วงแนะนำ ค่าสมัครแรกเข้าและ ค่าบริการรายเดือน เพียงเดือนละ 350 บาท เท่านั้น โปรโมชั่นช่วงแนะนำ ค่าสมัครแรกเข้าและ ค่าบริการรายเดือน เพียงเดือนละ 350 บาท เท่านั้น

4 1. ค่าแนะนำหรือ ค่านายหน้า สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อสมัครสมาชิก สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อสมัครสมาชิก 2. ค่าบริการราย เดือน

5 300 บาท ค่าแนะนำตรง 300 บาท ต่อคน 1. ค่าแนะนำหรือ ค่านายหน้า 1. ค ่าแนะนำหรือ ค่านายหน้า 300 บาท

6 YOU 2. ค่าบริการ รายเดือน 2. ค ่าบริการ รายเดือน

7 ชั้น ลูก 5X3 5 25 125 หลาน เหลน 10X3 10 100 1,000 15X3 15 225 3,375 20X3 20 400 8,000 รวม 155 1,1103,6158,420 บาท 20,05 0 154,6 00 516,1 50 1,217, 200 ตัวอย่าง รายได้ และการ แนะนำแบบทวีคูณ

8 ทำอย่างไรจึงจะมีรายได้เดือน ละ 1 ล้านบาท ทำอย่างไรจึงจะมีรายได้เดือน ละ 1 ล ้านบาท 1. คุณต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมี รายได้เดือนละ 1 ล้านบาทจริงๆ 1. ค ุณต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมี รายได้เดือนละ 1 ล ้านบาทจริงๆ 2. หาคนที่ต้องการ มีรายได้เดือนละ 1 ล้านบาท ให้เจออย่างน้อย 20 คน 2. ห าคนที่ต้องการ ม ีรายได้เดือนละ 1 ล ้านบาท ให้เจออย่างน้อย 20 ค น 3. สอนหรือแนะนำคนของคุณ 20 คน ให้ทำ ข้อที่ 2 และ 3 เหมือนกับคุณ 3. ส อนหรือแนะนำคนของคุณ 20 ค น ใ ห้ทำ ข้อที่ 2 แ ละ 3 เ หมือนกับคุณ

9

10


ดาวน์โหลด ppt ทดลองสมัครฟรี ! Welcome www.shoppingmall21.com Welcome www.shoppingmall21.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google